Как Европа може да намали своето потребление на ресурси

Становище на Приятели на Земята Европа от ноември 2013 г.

През ноември 2013 г. Приятели на Земята Европа излезнаха със становище за това как Европа може да намали своето потребление на ресурси.
Становището съдържа седем прости препоръки, които включват принципите на ефективно използване на ресурсите, намаляване на свръх потреблението, използване на нови инструменти за измерване на количеството природни суровини, които европейците използват, включително въглероден, воден, земен и материален отпечатък; нулеви отпадъци; производство на трайни и издържливи изделия и пренасочване на политиките от растеж на брутния вътрешен продукт към осигуряване на благосъстояние за всички граждани.

Тук можете да видите публикацията, преведена на български език: Седем начина Европа да използва по-малко ресурси.
Препратка към оригиналното становище на английски език: Seven ways Europe can use fewer resources.

За повече информация относно ефективното използване на природните ресурси вижте  тематичната страница на Приятели на Земята Европа (на английски език).

Отпадъците не са гориво – Не горете бъдещето ни!

За Земята се присъединява към отбелязването на Световния ден за действие СРЕЩУ изгарянето на отпадъци и ЗА Нулеви отпадъци, подкрепен от близо 250 граждански организации от цял свят [1], в рамките на Международния месец за действие срещу на мръсната енергетикат11 октомври – 11 ноември 2013 г. [2].

За едно модерно общество отпадъците са символ на неефективността и представляват зле управлявани ресурси. Вместо да продължава с изхвърлянето на сметища и да търси начини да гори отпадъците си, България може да извлече голяма част от суровините, нужни за производството, чрез осигуряване на наистина работещо разделно събиране на отпадъчни материали. В момента около 96% от отпадъците в България се натрупват в сметища [3], но вместо да се подобрява разделното събиране и рециклиране в столицата, Топлофикация София ще изгражда инсталация за изгаряне на отпадъци [4]. В Русе се обмисля подобен проект с участието на ТЕЦ-Русе, собственост на г-н Ковачки.

Производителите на цимент, на пластмаси, наред с поддържниците на промишленото изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове и инсинератори, заблуждаващо рекламират т.нар. „енергия от отпадъци“ като „чиста“ и „възобновяема“ алтернатива на конвенционалните изкопаеми горива, но това далеч не е така. Процесът, при който вместо гориво се използват отпадъци (т.нар. инсинериране) е значително по-замърсяващ от изгарянето всеки друг вид изкопаеми горива и в действителност разхищава енергия и суровини, които са с все по-ограничена наличност [5]. Не трябва да забравяме, че в отпадъците има голямо количество пластмаси, чиито суровина е петролът.

За Земята призовава националните и местните власти да използват отговорно и целесъобразно обществените средства на българските и европейските данъкоплатци (съответно от такса „битови отпадъци“ и еврофондовете). Вместо да инвестират в съмнителни схеми за изгаряне на механично разделени битови отпадъци в местните топлофикации, общините трябва да пренасочат средствата и усилията си в качествена промяна на организацията на събиране на отпадъците за добре функционираща система за материалното (а не енергийното) оползотворяване на вторичните суровини и биоразградимите отпадъци и към създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Не трябва да се допуска финансирането и изграждането на инфраструктура за изгарянето на отпадъци, тъй като, веднъж изградена, тя задължава обвързаните с нея общини и региони да подават постоянен входящ поток от отпадъци за минимум 25 години, докато трае живота на съоръжението. Това би провалило всякакви опити на общините да повишат нивата на рециклиране и компостиране, и би довело до неизпълнение на националното и европейско законодателство. Европейските средства трябва да се насочат към създаването на създаването на инфраструктура и мрежи за компостиране, рециклиране, повторна употреба и ремонт. Принципът „Нулеви отпадъци“ означава остатъчните отпадъци – тези, които не се рециклират, компостират, или използват повторно, да се сведат до нула. Намаляването, повторното използване, рециклирането и компостирането създават нови работни места, спестяват средства, енергия и ценни природни суровини, и спомагат за опазване на околната среда, общественото здраве и борба с изменението на климата. Тези усилия вървят ръка за ръка с програми за чисто производство, отговорност на производителите, както и свеждане до минимум на производството на опасни и трудни за рециклиране материали. „Нулеви отпадъци“ е вече работещо решение на десетки места по целия свят.

__________

Бележки:

[1] За Земята е член на международната мрежа Нулеви отпадъци – Европа, в която членуват множество европейски общини, бизнеси и граждански организации, обединени от целта за премахване на отпадъците в Европа < www.zerowasteeurope.eu>. За Земята е част от Приятели на Земята – най-голямата международна мрежа от природозащитни организации, която води кампании по най-наболелите екологични и обществени теми < http://foeeurope.org/

[2] Относно Месеца за действие в областта на енергетиката 11 октомври – 11 ноември 2013 г.

http://reclaimpower.net/: Днес сме изправени пред планетарни бедствия и сме на път към катастрофални промени в климата. Навсякъде по света хората се обединяват за да реагират на кризата, но е необходимо посланието да достигне до повече хора, да се свържат и увеличат тези общностни действия. Ето защо Приятели на Земята се обединяват с други международни групи за организиране на световен месец на действие в областта на енергетиката. От 11 октомври до 11 ноември хора по целия свят ще поставят следните искания:

1. Глобална забрана на всякакви нови проекти за производство на ‘мръсна’ енергия (конвенционални и неконвенционални, изчерпаеми и изкопаеми горива)

2. Край на субсидии с парите на данъкоплатците за компании и проекти за мръсна енергия

3. Средствата да бъдат пренасочени към общностни и децентрализирани системи и енергийни решения.

[4] Топлофикация София предлага да изгради инсталация за изгаряне на модифицирано гориво от отпадъци (РДФ), което ще се произвежда от бъдещата инсталация за механично-биологично третиране (МБТ) в София. Повече информация може да намерите тук http://zazemiata.org/v1/Novini-CHetene.115.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=162&cHash=f53e832aa164ba7cfd2bfd5faeed58aa

[5] Производството на 1 т вестникарска хартия от дървесина изисква 11 699 квтч. Ако този един тон се изгори се получават 1,875 квт електроенергия. Изгарянето е загуба от 9 824 квтч. Ако този един тон се рециклира, ще са необходими само 6442 квтч, за да се произведе 1 т хартия. Така се спестява 5257 квтч електроенергия. (EPA Solid Waste Management and Greenhouse Gases — A Life-cycle Assessment of Emissions and Sinks; 3rd Edition, September 2006; Exhibit 2-4 pg 27 and Exhibit 2-6 pg. 29).

Спешнa обществена реакция: Плановете на Топлофикация София да гори столични отпадъци

До За Земята и вероятно други организации е изпратено за консултации заданието за доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (т.нар. РДФ) – с произход завод за отпадъци (МБТ) в София. Предложените площадки за изграждане на инсталацията са в рамките на ТЕЦ София или ТЕЦ Изток. Заданието още не е публикувано на уеб-страницата на Топлофикация и по информация от тях не е ясно това кога ще стане и дали ще се търсят по-широки консултации по него.

Крайният срок, поставен от Топлофикация София за коментари от За Земята, е 15 ноември. За Земята ще изготви становище, но всички желаещи и можещи да коментират е добре да подготвят такова ако ли не, то може да подкрепят това на За Земята.

Поради важността на проблема с отпадъците на София, както и рисковете за общественото здраве, социално-икономическите разходи и въпроси относно опазването на околната среда и ресурсите, За Земята цели да мобилизира възможно повече коментари по заданието. Това е първата обществено достъпна информация в процеса по реализиране на това намерение. Следват изготвяне на самия доклад по ОВОС и обществено обсъждане на доклада. Изключително важно е възможно повече граждани и организации да се включат в този процес, за да не се вземат решения на тъмно и за да поставим категорично въпроси от ключова важност относно ефектите на проекта за човешкото здраве, околната среда, местната икономика и ефективното използване на суровините.

Приканваме всички организации, сдружения, инициативни комитети и др., които имат интерес да работят по този проблем, да ни пишат, за да организираме среща. Моля, разпратете информацията.

Initiates file downloadЗаданието за обхват на ДОВОС можете да изтеглите оттук (.pdf, 5 МБ).

За контакт: Евгения Ташева (bezbokluk [at] zazemiata.org)