,

Намалете, поправете и рециклирайте електронните продукти

Едно от основните приоритети на ЕС е приспособяването на икономиката към принципа на затворен цикъл на материалите. „Рециклирай“ се превърна в мантра, но все още не говорим достатъчно за стъпките, които идват преди достигане до този етап. Големият въпрос е дали тези стъпки всъщност не крият възможности за устойчив жизнен цикъл на електронните продукти.

Да започнем с това, че в йерархията на управлението на отпадъците рециклирането, като част от усилията за общества с нулеви отпадъци и кръгова икономика, се намира по-ниско от „намаляване на употребата“ и „поправка“ (виж „подготовка за повторна употреба“ („preparation for reuse“) в пирамидата по-долу). Рециклирането идва като крайно решение, а някои добри практики дори тук в България вече са на разположение. Консумацията на суровини в индустрията се увеличава само поради насърчаването на хиперпроизводството, която работи извън естествените граници, поради агресивни маркетингови стратегии, планирано остаряване на продуктите и др. Поправката и особено движението „Право на поправка“ в САЩ и в Европа набира скорост, а обществото започва да разбира, че старият модел на „вземи-използвай-изхвърли“ е социално и екологично неустойчив.

ЕС трябва да приоритизира поправката, вместо изхвърлянето, и така дава шанс 1 от 3 уреда да бъде рециклиран по подходящ начин, без вреда за хората и природата. Има няколко предимства поправката да стане възможна и общодостъпна навсякъде в ЕС, за да се удължи максимално животът на електрониката. Първо, поправката е устойчиво решение, тъй като нашата планета разполага с ограничени ресурси, които в крайна сметка ще се изчерпат. Един iPhone, който тежи 4,5 унции, изисква 295 паунда суровина (руда + вода). И това количество само ще се увеличава с нарастването на търсенето на готини джаджи – търсене, което е, разбира се, движено от желанието на производителите за максимизиране на печалбите. Всеки поправен мобилен телефон е един произведен по-малко. 

На второ място, според iFixit, насърчаването на поправката ще даде на хората достъп до продукти, ще направи направи значителна стъпка към решаването на проблема с електронните отпадъци и ще създаде работни места, които няма да могат да бъдат аутсорснати. Тези работни места са квалифицирани, добре платени и се радват на непрекъснато търсене. Поправката на електроники в САЩ подкрепя 56 625 малки предприятия, в които работят 143 637 души с общо 19 милиарда щатски долара годишни приходи. За сравнение, на всеки 1000 тона електронни отпадъци депонирането създава 1 работно място, рециклирането създава 15 работни места, а поправката създава 200 работни места. 

На трето място, когато поправяме електроника, хората, които преди не са имали достъп до мобилен телефон (2,1 милирда души по целия свят), получават възможност да се присъединят към интернет общността и по този начин да преодолеят дигиталното разделение. Интернет вече не е лукс, той е обявен за човешко право и достъпните и на разумни цени ремонтни услуги поддържат това право. Ремонтът има смисъл поради много причини и за ЕС трябва да бъде приоритет, ако иска да бъде последователен в стремежа си за по-малък екологичен отпечатък и зачитане на правата на човека. Що се отнася до рециклирането, то е предпочитано от изхвърлянето, но не е универсалният отговор – рециклирането трябва да бъде най-крайното решение, което идва едва на края на умишлено удължения живот на електрониките чрез устойчив дизайн (директивата на ЕС за екодизайн, която отскоро включва електроника) при замисъла и производството и чрез наличието на ремонтни услуги. Стойността на рециклирането се състои във възможността за извличане на ценни  материали, така че да се сведе до минимум добива на нови и по този начин да се избегнат всички негативни ефекти за природата и общностите, които екстрактивизмът води заедно със себе си.

Електронните отпадъци са най-бързо растящият поток от отпадъци, в световен мащаб всяка година се генерират почти 50 милиона тона. Това е и токсичен вид отпадъци, тъй като съдържа метали като олово или други вещества като фталати и бромирани забавители на горенето, които причиняват непоправими щети на човешкото тяло, водите или животните и растенията. Международната спогодба, която регулира глобалното движение на опасни отпадъци, е Базелската конвенция. Въпреки ратификацията си от необходимия брой страни, електронните отпадъци все още са доходоносен бизнес в глобалния Юг, където електрониката се доставя от страни от глобалния Север. Незаконните депа за електронни отпадъци и неформалното извличане на метали в електрониката са единствената възможност за препитание в някои райони на глобалния Юг. В момента в ЕС само 31% от електронните отпадъци се рециклират или 3,9 милиона тона от общите 10,4 милиона тона електронни отпадъци, генерирани от страните в ЕС. Европейската агенция за околна среда е изчислила максимален потенциал за разделно събиране на електронни отпадъци от 75%, докато настоящата директива на ЕС за ОЕЕО предвижда между 55% ​​и 80% в зависимост от вида на продукта. За тази цел в Европа се създават центрове за промишлено рециклиране, където електронните отпадъци могат безопасно да се рециклират и металите да се реинтегрират във веригата за доставка на електрониките. 

Има достатъчно информация за жизнения цикъл на електронните продукти, която не може да бъде включена в това резюме. Това, което знаем за начините на производство, потребление и изхвърляне на електрониките, ни мотивира да търсим алтернативи на добива на суровините, използвани за тяхното производство. Икономически алтернативи съществуват и те биха могли да осигурят работни места, да укрепят нашите грижи за природата и общностите ни. Тези алтернативи трябва да бъдат приоритети за институциите, които осигуряват финансиране за проекти, насочени към създаване на проспериращи общества – налични и достъпни ремонтни предприятния навсякъде или центрове за рециклиране на нашите електронни уреди.

Източници:

 1. https://www.ifixit.com/Right-to-Repair/Jobs-Revolution
 2. https://www.dw.com/en/the-eu-declares-war-on-e-waste/a-51108790
 3. https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/the-case-for-increasing-recycling
 4. https://interecycling.com/?lang=en
 5. https://repair.eu/

Снимка Eirik Solheim от Unsplash 

,

Становището ни по Програмата за качество на въздуха на София 2021-2026: прогрес има, но е недостатъчен

На 18.12.2020 г. За Земята подадохме Становище по проекта на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“ (Програмата) в рамките на обществената консултация. То беше подкрепено от сдруженията Велоеволюция, Въздух за здраве, Горичка, „Грийнпийс“ – България, За Земята – достъп до правосъдие, Спаси София и WWF България.

Основният извод от анализа на Програмата ни е, че има подобрение в проекта, както спрямо предходните му версии, така и в сравнение с предходни  програми за качеството на атмосферния въздух. Но за съжаление все още има съществени недостатъци, които излагаме надолу.

Един от основните е, че постигането на нормите е оставено за далечната 2026 г, което не отговаря на законодателството и решенията на Европейския съд. Не отговаря  и на нуждата на гражданите да живеем в здравословна среда! Напомняме, че България вече е осъдена за несъответствие на програмите за качество на въздуха от Европейския съд, а преди дни Европейската комисия започна дело за налагане на финансови санкции за неспазване на осъдителното решение по делото.  За да спазяр изискването на закона, разработчиците на Програмата е трябвало да оценят подходящите мерки за намаляване на замърсяването на въздуха и да включат в нея  тези от тях, които ще осигурят постигане на нормите в най-кратък срок. В случая изобщо не е анализиран вариант за постигане на нормите преди края на 2026 г. Със Становището ни изискахме да се оценят подходящите мерки и да се включи в Програмата сценарий с тези от тях, които ще осигурят постигане на нормите в най-кратък срок, като препоръчваме той да е не по-дълъг от 2024 г.

Друг сериозен проблем, който откриваме в Програмата е, че има сериозна несъразмерност на бюджета спрямо приоритетните източници, предложените за тях мерки и очаквани намаления на емисиите. Над 80% от бюджета са предназначени за мерки, свързани с транспорта, докато намалените емисии от транспорт са в размер на едва 6% за ФПЧ10 и 5% за ФПЧ2.5. Някои от проектите в транспорта струват стотици милиони лева, докато намаляването на емисиите е или едва няколко тона или дори не е оценено.

По отношение на мерките за сектора битово отопление забелязваме, че липсват такива, които да доведат до преминаване на граждани от отопление с твърдо гориво към отопление с топлофикация, ВЕИ, термопомпи и повишаване на енергийната ефективност на жилищата им.

По отношение на транспорта в Програмата не е предвидено въвеждане на зони с ниски емисии (ЗНЕ), макар че реализирането на такава мярка е включена в моделиранията. Заради последното Програмата не трябва да предвижда преценка за въвеждане на ЗНЕ, а реализирането им, ако искаме да постигнем нормите с нея.

По подобен начин стои и въпросът за въвеждане на нискоемисионни зони за битово отопление – предвидено е да се изготви план и да се въведат само „при необходимост“. Смятаме, че тази необходимост е обективен факт и към момента, а реализирането на подобна мярка е ключова, ако искаме да дишаме чист въздух. Отбелязваме също, че Националната програма за качество на атмосферния въздух предвижда извеждане от употреба на уредите за отопление с втърдо гориво, които не отговарят на Екодизайн Директивата, но това по никакъв начин не е отразено в програмата на София, а би следвало, както и да се предвидят средства за подпомагане на гражданите за това.

В Програмата има редица други недостатъци, свързани с инвентаризациите, моделиранията, конкретните мерки, механизмът за отчет и контрол и т.н. Всичко това може да намерите в нашето Становище, Анекс 1 и Анекс 2 към него тук.

, ,

Стани част от нашия екип Чист въздух!

Здравейте,

За Земята си търсим нов човек за позицията координатор „Движение за въздуха“ /Clean air movement building campaigner/  на пълен работен ден.

Координаторът ще подпомага работата по кампанията за чист въздух, водена от „За Земята“, като се фокусира върху създаването и развитието на движение за чист въздух в България. Работата ще е предимно с организации и неформални граждански групи от страната, като се започне от вече съществуващите такива в  София, Перник, Пловдив и Русе.

Целта на работната позиция е да се подпомогнат местните общности, така че да са по-ефективни на местно ниво и развивайки връзките помежду си да станат фактор в усилията за чист въздух на национално ниво.

Задължения и отговорности:

 • Осъществява и поддържа регулярни контакти с местните общности;
 • Търси нови местни общности, работи активно заедно с тях и техните лидери и ги подкрепя;
 • Координира дейността на отделни групи и заинтересовани страни в общностния процес;
 • Работи за създаване и координиране на неформална общност/коалиция за чист въздух;
 • Участва в изготвянето и разпространението на материали в помощ на общностите;
 • Подпомага участието на гражданите в обществени консултации ;
 • Участва в планирането и изпълнението на кампании;
 • Подпомага екипа в застъпването за мерки за чист въздух.

Списъкът не е изчерпателен, избраният кандидат ще се включва в изпълнението на проекти, свързани с кампанията.

Изисквания:

 • Над 5 години трудов стаж;
 • Искрен интерес към екологични теми;
 • Отлични комуникационни способности;
 • Отлични организаторски умения, отговорно отношение и ефективно управление на времето; 
 • Умение да работи в малък екип, но и инициативност за самостоятелна работа;
 • Английски език;
 • Диплома за висше образование е предимство;
 • Творчески подход;
 • Умение за работа с компютър (Microsoft – Word, Excel, PowerPoint, Линукс – Libre/open office);
 • Шофьорска книжка, категория Б;
 • Опит в работа в граждански организации е предимство, но не е задължително условие.

Ние предлагаме:

 • Пълна заетост (40 часа на седмица), възможност за работа от вкъщи;
 • Заплащане: 1700-2000 лева нетен доход;
 • 3-месечен изпитателен срок, като срокът на договора е до 30.11.2021 и може да бъде продължен;
 • Работа в млад, мотивиран и мултидисциплинарен екип с опит.

Ако искате да кандидатствате:

Изпратете CV, мотивационно писмо и снимка на:  jobs@zazemiata.org тема (Subject): Movement building

Срок за кандидатстване: 10 януари 2021 г.

Всички кандидати ще получат потвърждение, а избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Ще се радваме да станете част от екипа ни!

Индустриалното животновъдство – и как да го спрем?

Стефан Димитров ни разказа за организацията му и за някои стратегии за справяне с индустриалното животновъдство, които са приложими за всяка социална промяна, която искаме да предизвикаме. КАЖИе независима организация, основана в България през 2017 г. Основните кампании са срещу фермите за отглеждане на норки за ценни кожи, срещу клетъчното отглеждане на кокошки в индустриалното животновъдство и срещу „гушенето“ на гъски и патици за фоа гра (foix gras). Най-успешната им дейност досега е националната гражданска инициатива срещу фермите за кожи. За 3 месеца с помощта на 200 доброволци събират около 35 000 подписа, които са внесени в народното събрание. През 2019 е внесен законопроект от група депутати, припознали каузата.

Когато искаме да разрешим един проблем, който е много наболял, като например индустриалното животновъдство, трябва да отговорим на въпроса „Как променяме обществото?“. Следващият въпрос възниква почти веднага след това и той е „Как ще го направим? Чрез индивидуална промяна на членовете на обществото или чрез промяна в институциите?“ .
Повечето хора винаги ще правят това, което е най-лесно, но кой определя кое е най-лесно? Системата, тя е създадена от законодателство, обществени норми и пазара. За да променим нещо трябва да променим системата. Тези неща са изобразени много подходящо в следната диаграма.

Хипотеза за стабилността:

За да промениш системата трябва да промениш едно от трите съставки на системата, описани по-горе. Или законодателството, или общественото мнение, или пазара. Така малко по малко се опитваш да местиш най-ниската точка на кривата изобразена на графиката все по-надясно и по-надясно, за да отиде към по-етичните практики към животните. Единият начин е да направим тези практики, които са в ущърб на животните, по-трудни, другият начин е да направим добрите практики по-лесни и достъпни за хората. Но от къде започваме? С коя кауза си струва най-много да започнем?

Според концепцията „Effective altruism“ има три критерия да избереш от къде да започнеш:
Мащаб
Неглижираност
Колко е лесна промяната

Например ако вземем норките, на хората им е лесно да им симпатизират, защото са сладки в сравнение с кокошките например. Хората освен това не са чак толкова инвестирани в това да си купуват палта с яки от норки. Съответно биха били по-съгласни да подкрепят забраната, това е неглижираността. Но от гледна точка на колко е лесна промяната има фактор, че в България този бизнес е подкрепен от властта. Същевременно кокошките са най-многобройните животни, отглеждани за месо в света. Затова е важно да се обърне внимание на този проблем. Но трябва да започнем от някъде. Във Виена например, организациите се борят за забраната на каретите водени от коне. Не защото това е най-мащабната промяна, която може да се направи, а защото тя би променила общия облик на града по отношение на експлоатацията на животни и така ще промени по-ефективно обществената нагласа. Когато не можем да започнем от една определена кауза, защото няма достатъчно голяма обществена подкрепа, се насочваме към други каузи, в които можем да вложим усилията си и така малко по малко променяме общественото мнение по въпросите, а така и системата. Без да се промени то и без да имаме неговата подкрепа няма как да променим политиките на институционално ниво, защото все пак в едно общество политиките следват обществото. 

 

Отворената платформа за електронно обучение за изменението на климата КлимАлт вече е онлайн

От понеделник, 21 декември, онлайн платформата за електронно обучение КлимАлт ще бъде отворена за всички, които искат да повишат знанията си относно климатичните промени и свързаните с тях предизвикателства. Платформата е много подходяща и за преподаватели, които могат да я използват в своята работа като източник на допълнителна информация и материали.

Платформата ще бъде свободно достъпна от уебсайта на ClimAlt 👉 https://www.climaltproject.eu/bg след регистрация.

Курсът съдържа видео лекции, тестове и допълнителни материали, посветени на причините, проблемите и възможните решения на изменението на климата. Част от темите са: науката за изменението на климата, последиците от глобалното затопляне и въздействието върху околната среда и обществото, движението за климатичната справедливост, международни и европейски политики, както и полезните действия, които всеки може да предприеме.

През последните месеци екипът на проекта ClimAlt работи усилено върху създаването и тестването на съдържанието на този онлайн курс относно причините, въздействието и решенията на климатичните промени. В работата по изпитване на учебните материали взеха участие над 100 младежи от цяла Европа, които успешно завършиха курса в рамките на три месеца. След успешното тестване и актуализиране на курсовите материали, екипът на проект ClimAlt има удоволствието да представи онлайн платформата за електронно обучение КлимАлт, предназначена за свободно ползване от всички и особено от младежи, обучители, учители, активисти и всяко лице или група, заинтересовани от изграждането на умения в областта на изменението на климата.

Съдържанието на платформата за електронно обучение е разработено от четири екологични организации, които споделят своите знания като принос за напредъка на действията в областта на климата в Европа: Екологично сдружение За Земята – България, Door – Хърватия, Navdanya International и A Sud ecologia e Cooperazione – Италия.

През следващите месеци предстои още и да бъде пусната нова климатична игра с безплатен достъп за насърчаване на действия за намаляване на екологичния и въглероден отпечатък.

Научете повече за платформата и се включете тук: https://www.climaltproject.eu/bg/ресурси/платформа-за-електронно-обучение

Паралелно със свободното ползване, пускаме и 3-месечнo провеждане на лекторски курс с възможност за получаване на сертификат между 4 януари и 4 април 2021 г.

За да получат сертификат, курсистите ще трябва да изгледат поне 75% от видеата, да попълнят поне 10 от 14 теста (при поне 4 верни отговора) и да напишат по едно есе за всяка глава. Нужно е и да попълнят началния и финалния въпросник, които могат да бъдат намерени в първия и последния раздел на онлайн платформата. Срокът за изпълнение на задачите е 4 април.

След 4 април курсът ще продължи да бъде отворен за всички, без опция за проверка/обратна връзка и получаване на сертификат.

Повече за проекта, дейностите и партньорите по проект Climalt:

ClimAlt е проект, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, който има за цел да повиши осведомеността на младите хора относно изменението на климата и да ги насърчи да предприемат действия и да започнат да се справят с него чрез малки и големи стъпки

Уебсайт: https://www.climaltproject.eu/bg

Страницата във facebook: https://www.facebook.com/ClimAltProject/

Контакти:

r.slavkova@zazemiata.org

,

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е на път да получи безсрочно разрешение да не спазва съвременните изисквания за емисии на въглищните централи в Европа

Живак и серни диоксиди над допустимите норми безсрочно ще може да изхвърля ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Изпълнителната агенция по околна среда е на път да потвърди т.нар. дерогация, с актуализирането на разрешителното ѝ за работа. Срокът за обществена консултация на проекта за това разрешително, в която гражданите можеха да се включат със становища, изтече миналата седмица, но участието така или иначе е възпрепятствано от агенцията и от теца. Нито институцията, нито централата са съгласни да оповестят публично как разходите за подобряване на качеството на въздуха са по-високи от ползите за околната среда и човешкото здраве от спазването на нормите на замърсяване. А само при това условие може да се издаде разрешение за експлоатация без спазване на нормите. „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ внесоха становище, в което изтъкват, че преди да бъде издадено разрешителното, трябва обществото да получи достъп до пълната информация. 

„Не е предоставен достъп до документите, въз основа на които е взето решението централата да не спазва нормите за чист въздух. Това е остро нарушение на правата на обществеността, което обезсмисля процедурата по обществена консултация. Ние просто няма какво да обсъждаме“, коментира адвокат Регина Стоилова. 

До момента Сдружение „Грийнпийс” – България и „За Земята” са спечелили две дела и водят трето за достъп до тези оценки на всички оператори, поискали да не спазват съвременните екологични норми.

Заложената в проектното разрешително средногодишна норма за живак е 30 µg/Nm3, което е над 4 пъти по-високо от нормативно предвидената горна граница — 1-7 µg/Nm3. За серен диоксид е заложена 97,5% степен на очистване на серен диоксид и не е предоставена информация на каква концентрация на серен диоксид в отпадните газове е равностойна. Разрешението за по-малко строги емисии на серен диоксид противоречи на Програмата за качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, която има за цел да преодолее системното и постоянно нарушаване на нормите за серен диоксид в града. Припомняме, че в момента има дело срещу България в Съда на ЕС* по този въпрос и държавата ни единствена в ЕС не спазва нормите за серен диоксид. Така бездействието на институциите води не само до увреждане на здравето на българските граждани и преждевременна смърт, но може да доведе и до сериозни финансови санкции за страната ни.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ поддържа имиджа на най-модерната централа в Маришкия басейн. Това може да е вярно, ако я сравняваме с изключително замърсяващи тецове като „Брикел“ или дори ТЕЦ „Марица изток 2“. Без нужната информация каква икономическа логика налага да замърсява над допустимите норми, остават съмненията, че институциите в България предпочитат да издават разрешителни за експлоатация на топлоелектроцентралите, вместо да гарантират здравословна и чиста околна среда за хората. 

Централите на въглища в България са гореща тема, тъй като изследванията доказват, че са сред основните замърсители на въздуха, водата и източник на парникови газове, които водят до промени в климата. Климатичната криза обедини усилията на международната общност, но българското правителство отрича нуждата от спешни мерки и настоява, че тецовете имат бъдеще. 

„Докато индустрията изживява последните си години, правителството губи ценно време, което трябва да бъде използвано, за да се създадат планове за справедлив преход отвъд въглищата. Това включва замяна на замърсяващите източници на енергия с възобновяеми, които имат потенциала да трансформират регионите, зависими от въглищата, вместо да ги обричат на упадък“, казва Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България. 

*Дело С-730/19 на Съда на Европейския съюз.

Веган късометражно кино

Дени Ковачева от организацията на фестивала беше подбрала интересни видеа, късометражни филми и музикални клипове на веган тематика. Те разглеждаха темата от различни ъгли и дадоха много храна за размисъл, която прерасна в интересна дискусия. 

Целия плейлист от подбрани видеа можете да видите тук

Кратката анимация We love animals или „Ние обичаме животните“ за зоопарка например постави дискусията за това дали те са полезни изобщо за нашето човечество. Много силен аргумент за тях от обществото е, че те помагат за опазването на видове, а също и че това е единствения начин ние хората да виждаме на живо тези животни. Да, те са полезни за опазването на видовете, но от кого? Животните са застрашени от човешката индустриална и добивна дейност, бракониерството и др. Ние искаме да играем ролята на спасители, но забравяме, че причинителят на проблеми сме също ние. Затова зоопаркът не трябва да бъде просто една индулгенция за нашия грях. Проблемът трябва да се разглежда и разрешава в корена му, а за съжаление разговорът често се измества от тази посока. В Европа преди е имало хора от Африка също в зоопаркове и то до неотдавна. Това е крайната точка, до която сме стигнали в тази негативна посока, но това не значи, че сега трябва да спираме до тук. Зоопарковете са нещо ненужно. Няма нужда животните да бъдат затворени, за да можем да ги видим. Животните могат да живеят в резервати, но това има смисъл само ако не ги смущаваме.

Филмът Eyes или Очи за бденията на активисти пред кланици също породи дискусия. 

От една страна такива акции са много полезни за повишаване на вниманието по този въпрос и те могат да накарат хората да забележат неизбежното положение, в което са животните в този момент и да бъдат по-съпричастни. Същевременно в поглед върху голямата картина на нещата, може да се каже, че не дават видим резултат. Сред участниците в дискусията имаше хора, които са участвали в подобни неща и бяха леко скептични към ефективността на такива акции. Според тях това е дейност типична за активистите от бялата средна класа. Техните събирания често са неорганизирани. Полицията, която активистите са поканили на място, помага за сигурността на мероприятието, но и пречи на активистите да проникнат и да освободят животните.

Всички се обединиха върху това, че животните са способни на състрадание, помощ помежду си и като цяло заслужават пълноправно да се включват в живота на Земята. Че на тях трябва да се гледа с уважение и като на равни. Ние не чувстваме животните като различни. Ние хората имаме навика и възможността да контролираме чужди животи. Трябва много да внимаваме с тази позиция, защото тя е много отговорна и да бъдем много съзнателни в решенията си. Трябва да се интересуваме от къде идва храната ни. Да си позволяваме да се опълчваме на конвенционалното мислене, което може да идва от близките ни и да ни отклонява от пътя, който усещаме, че е правилен съгласно нашите принципи за отношение към животните. Солидарността помежду ни и подобни събития могат да ни помагат да сме по-уверени в посоката.

Гълъбово страда и от прахово замърсяване от работата на въглищните централи в района

Въглищните централи и депата за депониране на отпадъци от горенето на въглища са източник на наднормено прахово замърсяване в Гълъбово, което остава под радара на контролните институции. Това показват данните от пан-европейско измерване на CEE Bankwatch Network на нивата на замърсяване с фини прахови частици в населени места в близост до въглищни мощности, в което Екологично сдружение “За Земята” се включи в края на 2019 г.

В продължение на 26 дни между 14 ноември и 9 декември наблюдавахме концентрациите на прах с машина за измерване на фини прахови частици (GRIMM Environmental Dust Monitor 164), инсталирана в северната част на гр. Гълъбово, на около един километър от сгуроотвала на ТЕЦ “Брикел” (депото за отпадъци от изгарянето на въглища), известен като черно езеро, и на два километра от въглищните централи “Брикел” и ”ЕЙ И ЕС Гълъбово”. Централите “КонтурГлобал Марица изток 3” и държавната “ТЕЦ Марица изток 2” също се намират на по-малко от 25 км в права линия от града.

Анализът на данните показва, че среднодневната законова норма за фини прахови частици с размер до 10 микрометра (или микрона) (ФПЧ10) от 50 µg / m³ е превишен пет пъти само в рамките на периода на измерването, при 35 допустими превишения за година. Още по-опасни за човешкото здраве са фините прахови частици с размер до 2,5 микрометра, за които Световната здравна организация (СЗО) дори обяви, че няма долен праг на замърсяването, който да защитава здравето. Дневният лимит за този замърсител, препоръчан от СЗО е 25 µg / m³, а в законодателството на ЕС и на България има само средногодишна норма. През периода на измерване в Гълъбово, лимитът, препоръчан от СЗО, е превишен цели единадесет пъти.

гр. Гълъбово, измерена средна концентрация на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 – 14.11-9.12.2019 г.

Анализът на данните заедно с атмосферните показатели за посоката и скоростта на вятъра показва ясно, че високите нива на замърсяване с прах идват от посоката на депото за изхвърляне на пепел и от посоката на електроцентралите.

При множеството въглищни мощности около град Гълъбово, дори когато се прилагат най-добрите техники и практики (на каквото не ставаме свидетели, особено когато наблюдаваме работата на “Брикел”), неминуемо се оказва влияние върху качеството на въздуха в града. Официалната автоматична измервателна станция за наблюдение на качеството на въздуха в Гълъбово, разположена в централната част на града, обаче публично следи и показва само концентрациите на серен диоксид и азотен диоксид. Не са публично видими нивата на фини прахови частици (ФПЧ10), които следи, според актуализацията на Програмата за качеството на атмосферния въздух (ПКАВ) на Гълъбово (2019-2023). За ФПЧ2,5 проби се вземат ръчно, като резултатите излизат в рамките на две седмици, когато вече е прекалено късно за коригиращи действия.

От 2016 г. ТЕЦ “Брикел” и “ЕЙ И ЕС Гълъбово” имат свои автоматични измервателни станции за ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид и др. в рамките на гр. Гълъбово. Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ – Стара Загора), която следи за изпълнението на изискванията от централите по различни показатели на околната среда, има достъп до тях, но данните не са публични.

Разположение на Пунктове за мониторинг (ПМ) в град Гълъбово (Източник: ПКАВ Гълъбово)

Няколко месеца преди нашето измерване в Гълъбово, на 12 септември 2019 г., след поредното замърсяване на въздуха на Гълъбово, в медийна публикация директорът на ТЕЦ „Брикел“ Янилин Павлов обещава, че ще закупят специална апаратура, която да измерва атмосферния въздух с цел всички да следят състоянието му. Няма публично достъпна информация за данни, измерени с такава станция.

Тъй като замърсяването с прах е неизбежно при производство на енергия от въглища, българските власти трябва спешно да започнат извършване на адекватно проследяване на замърсяването от ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в Гълъбово и ранно предупреждаване за очаквано такова. В допълнение трябва да се предприемат и действия за ограничаване на замърсяването и поправка на вече нанесените щети. Между черното езеро и жилищните части на града трябва да се залеси защитен дървесен пояс, за да се намали излагането на населението на прахови частици. ТЕЦ “Брикел” трябва да бъде спряна възможно най-скоро, тъй като работи извън оптималния си експлоатационен живот, цялата сграда пуши, не само комините й. Планове за ликвидиране на последиците от дейността й, както и за осигуряване на алтернативни икономически възможности за служителите в теца са други необходими стъпки.

 

Констатациите от независимия мониторинг на качеството на въздуха на CEE Bankwatch Network след почти четири години наблюдение в 15 различни места в Централна, Източна и Югоизточна Европа подкрепят аргумента, че стандартите за замърсяване на въздуха почти никога не могат да бъдат спазени, докато съществуват въглищни мощности и че това не се ограничава до държави извън ЕС или остарели електроцентрали.

Според анализа на обобщените данни за региона, дори когато въглищните централи са сравнително нови и спазват минимални законови екологични стандарти, поддържащи съоръжения като открити рудници или депа за съхраняване на отпадъци от изгаряне на въглища, остават сериозни източници на прахово замърсяване заради незадоволителна поддръжка и забавена рекултивация.

Самоделни билкови лекове с Майлс Багнал

Започваме публикуване на статии, които създадохме след декемврийския Веган фестивал. Те са интересни и полезни, а и ще ви дадат идеи.

Майлс е от Обединеното кралство, а от няколко години живее в България. Част е от колектива на Храна, не война/Food not bombs в София. Открива билкарството след серия от усложнения, свързани с пътен инцидент, които налагат използването на сериозно количество болкоуспокоителни и противовъзпалителни лекарства. Натрупващите се дози от тези медикаменти водят до много странични ефекти, които подсилват допълнително страданието в тялото му. Лекове се превръщат в достойна алтернатива, но с по-малко странични ефекти, които при съзнателно употребяване и балансирано хранене могат да допринесат за доброто здраве.

На този етап вече се е запознал добре билките. Много от тях, като например куркумата, отглежда сам. Научил се е как да прави етерични масла, спиртни извлеци, чайове и добре познава свойствата на всяко растение. Приготвя лекарства и за приятели. Във видеото ни представя рецепта за спиртен извлек против възпаления.

Ето и рецептата:

съставки:
95% спирт (най-високият процент на алкохол, който намерите, който не е токсичен)
черен пипер
куркума на корен
розмарин
салвия
CBD масло – 2 мл
прозрачен буркан,

Съставките нямат точно количество. Следва се пропорционално съотношение.
1:8 черен пипер:куркума
1:2 черен пипер:розмарин и салвия

Важно е спазването на пропорцията, а не прецизното количество, на всеки етап, могат да се добавят допълнителни съставки.

Начин на приготвяне: 

Билковите съставки се поставят в буркана в даденото пропорционално съотношение. Куркумата се поставя цяла. След това се добавя спирта, но се оставя 2 пръста свободно пространство в буркана. Съставките се изсипват в блендер или кухненски робот. Блендират се като се внимава да не се прекали. Добавя се CBD маслото, около 2 мл. Съдържанието придобива леко млечна консистенция, това е добре. Поставя се в прозрачен буркан. След това можем да използваме още малко спирт, за да оберем останалото от блендера. Изливаме и него в буркана и сме готови да го затворим. Съхранява се далеч от пряка слънчева светлина, на сухо и хладно място за няколко месеца, като се разклаща на всеки 2-3 дни. След това се премахват най-едрите частици чрез прецеждане. С филтри за кафе отцеждаме по-фините утайки до получаване на бистро, но тъмно и непрозрачно съдържание, което можем да прелеем в шишенца с капкомер. 

Всички съставки в рецептата имат противовъзпалително свойство. Полезните свойства могат да се усвоят чрез пиене на разтвор на тинктурата във дестилирана или преварена вода. Разтварянето е много важно, защото тинктурата съдържа предимно алкохол голяма концентрация. Така че няколко капки във водата са достатъчни. 

Бонус: Отгледайте си куркума вкъщи!

Майлс ви предлага да отгледате куркумата си вкъщи.  

Тя е скъпа в суров вид, а освен това, често идва от другия край на света. Същевременно като растение не е трудно и капризно за отглеждане и можете спокойно да го направите вкъщи, а след това ще имате прекрасна и свежа куркума и ще знаете много добре произхода ѝ. А това е важно, за да сте сигурно, че нейните здравословни качества като противовъзпалително, прочистващо, обезболяващо свойство са налични. 

За да култивирате това източно растение само трябва да вземете сурова куркума и да я оставите на хладно и сенчесто място за известно време. Тя скоро ще започне да покарва стъбла. Когато това се случи, я посадете така че корена да бъде в почвата, а стъблото да сочи нагоре, след което трябва отново да я държите на сенчесто място. Обикновено засаждането се случва към края на зимата, а самите корени са готови за събиране в края на лятото, когато наземната част се е развила достатъчно, а корените нямат повече нужда от хранителни вещества. 

Внимание: Когато използвате куркума в кухнята всичко се оцветява много лесно с жълто и се чисти трудно. Използвайте спирт, за да си помогнете с почистването. 

Чаят е друг много полезен начин за използване на полезните свойства от билките.

Мурсалският чай е любимо откритие на Майлс в България. Джинджифилът и лимонът също са част от продуктите, които използва. Той споделя, че лимонът помага на организма да усвои полезните съставки от чая, поради свойството си да ускорява метаболизма. Много съставки обаче биха били най-полезни за нас, когато са в суров вид или като добавка в смути, защото така се запазват всички витамини, минерали и други необходими на организма ни елементи. Тук Майлс предлага Годжи Бери или както може да бъде срещнато в България мерджан. 

Популярни личности се включиха в кампания за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба

Вижте видео от акцията за климата на Петъци за бъдеще

Ето и посланието на младите хора:

„Ние сме в началото на десетилетие от решаващо значение за начина, по който се справяме с изменението на климата и запазваме основите на нашата цивилизация. Климатичната неутралност към 2050 г. не се случва за една нощ. Да направим всичко възможно да намалим максимално емисиите до 2030 г. е от ключово значение за успеха на нашата дългосрочна цел. С всички налични средства за следващите години, с наличните технически решения или такива непосредствено зад ъгъла, българското правителство трябва да осъзнае, че одобряването на амбициозна цел е в общ интерес на всички нас, гражданите на ЕС. Трябва да резонираме с прогресивните гласове в ЕС и да изпратим послание, че ще инвестираме в бъдеще, подходящо за живот, което няма да изисква обратни завои в последния момент, което би било неизбежно, ако загубим още повече време с повърхностни цели. Всички трябва да са на борда и вече има мандат за това – няма повече оправдания!“

Климатични активисти настояват държавите от Източна и Централна Европа да подкрепят амбициозни мерки за климата

Онлайн пресконференцията на CAN Europe, посветена на мерките срещу промяната на климата и възможностите за трансформация на икономиката, изтъкна посоката на развитие на държавите от Източна и Централа Европа. „Каква е цената на бездействието?“ се реализира в контекста на предстоящата среща на Европейския съвет на 10 и 11 декември, която ще определи амбициите на Европа за справяне с климатичните промени за следващите 10 години.

„Ние сме в началото на десетилетие от решаващо значение за начина, по който се справяме с изменението на климата и запазваме основите на нашата цивилизация. Климатичната неутралност към 2050 г. не се случва за една нощ. Да направим всичко възможно да намалим максимално емисиите до 2030 г. е от ключово значение за успеха на нашата дългосрочна цел. С всички налични средства за следващите години, с наличните технически решения или такива непосредствено зад ъгъла, българското правителство трябва да осъзнае, че одобряването на амбициозна цел е в общ интерес на всички нас, гражданите на ЕС. Трябва да резонираме с прогресивните гласове в ЕС и да изпратим послание, че ще инвестираме в бъдеще, подходящо за живот, което няма да изисква обратни завои в последния момент, което би било неизбежно, ако загубим още повече време с повърхностни цели. Всички трябва да са на борда и вече има мандат за това – няма повече оправдания!“, казва представителят на За Земята Генади Кондарев, който говори по време на събитието.
„Призоваваме българското правителство да подкрепи правилното решение и да подкрепи предложената от ЕК цел за намаляване на парниковите газове от поне 55% до 2030 г.“, подчерта Генади Кондарев.

„Няма да забравим, че САЩ току-що избраха нов президент, който е решен да има зелена електрическа система до 2035 г.! Китай и Япония се ангажираха с неутралността на климата до 2060 и 2050 г. Дори Русия приема въпроса сериозно със 70% амбиция за 2030 г., обявена наскоро в символичен указ на Кремъл. ЕС вече не е самотен играч на световната сцена – точното време е да направите амбициозна стъпка към 2030 г.! Не би било правилно да се колебаете допълнително.
В България се наблюдава повишено ниво на обществената осведоменост по въпроса за изменението на климата – особено през последните две години.
Има огромен потенциал за страната, ако се ангажира с постепенно премахване на въглищата до 2030 г., тъй като секторът е абсолютно основният източник на емисии в момента. В момента въглищната индустрия е чудовищна компания, която натрупва загуби за българския енергиен холдинг от година на година 100 милиона загуби. Предстоящият преход е спешен и трябва да се избягват блокиращи проекти като масово преминаване от въглища към газ!“, заключи Генади Кондарев.

На срещата беше подчертано, че сме в разгара на климатична криза и глобалното покачване на температурата с повече от 3°C  до края на века изглежда реална опасност,  ако спешно не предприемем действия за климата през следващото десетилетие.  Според последните научни данни и Принципа за справедливост на ООН, ЕС трябва да намали емисиите с поне 65% до 2030  г., в сравнение с нивата от 1990 година.

Постигането на споразумение изглежда предизвикателно. Някои от раздвоените държави, сред които и България, подчертаха необходимостта от по-добро разбиране на специфичните за всяка държава въздействия от по-високата климатична цел. С други думи, правителството ни продължава упорито да отлага реформите, които стават все по-спешни.
Основната цел на този брифинг е да подчертае ползите от повишената амбиция на ЕС в тази област и да покаже, че целта от поне 55% намаляване на емисиите е желана, полезна и осъществима. Държавите-членки трябва да приемат целта с единодушие. Няколко държави, главно от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), все още трябва да одобрят предложената от Европейската комисия цел за климата до 2030 г. от поне 55%, която вече е подкрепена от мнозинството от държавите-членки на ЕС. Вижте повече за срещата в медиа брифинга.

За да насочи вниманието към промяната на климата и огромната отговорност, която носят политиците, младежкото движение „Петъци за бъдеще“ организира акция, на която покани лидерите да подкрепят амбициозни реформи. На неприсъствен протест няколко изписаха с плакати, изпратени от млади хора от цялата страна, целта, към която трябва да се стремим – повишаване на температурите с не повече от 1.5 градуса.

Ето посланието на младите хора към политиците:

„Целта за намаляване на емисиите към 2030 г. трябва да е повече от 55%, за да се постигне целта на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 г. Според научните данни, които младежите цитират, следващите десет години са от решаващо значение за това дали глобалното повишаване на температурите ще може да се ограничи „в приемливи граници, до покачване от 1.5 °C спрямо прединдустриалните им нива“, каквато цел си поставят всички държави, подписали Парижкото споразумение.

Подкрепете амбициозна цел за климата и вие — включете се в подписката.

 

 

 

 

 

Становището е подготвено със съдействието на Minor Foundation/ Supported by the Minor Foundation for Major Challenges

Протестна акция по повод предстоящата среща на високо ниво в Брюксел организира младежкото движение за климатa “Петъци за бъдеще България”

Протестна акция в подкрепа на договаряне на по-висока европейска цел за климата в Брюксел осъществи младежкото движение за климатична и екосоциална справедливост “Петъци за бъдеще България” в Софийския Южен парк. Повод за събитието е предстоящият Европейски съвет на 10-11 декември. Акцията беше заснета от въздуха и кадрите бяха разпространени до български и международни медии и мрежи.

“С тази протестна акция искаме да насочим вниманието към климатичните промени, чиито ефекти виждаме все по-често и днешната пандемия е един такъв косвен ефект. Искаме също да напомним за спешността на решенията, които трябва да бъдат взети, за да бъдат намалени последствията от климатичната криза. Това трябва да са решенията, които да влязат незабавно в действие, а не след години, както беше досега” обясни активистът към организацията Мартина Карагьозова.

Предстоящата среща на Европейския съвет ще определи амбициите на Европа за справяне с климатичните промени за следващите 10 години. Акцията е част от глобалните онлайн и офлайн действия на международното младежко движение “Петъци за бъдеще”.

“Ние настояваме за договаряне на европейска цел за намаляване на парниковите емисии към 2030 г. не по-ниска от 65 процента. Трябва да бъде ясно, че за да бъдат спазени ангажиментите по Парижкото споразумение и да можем да ограничим затоплянето до 1.5 градуса, според учените се налага да ограничим емисиите дори повече – с 80 процента.”, обясни Мартина Карагьозова. “Ние подкрепяме предложението на Европейската комисия за обвързване на финансовите средства от ЕС с качеството на правосъдната система в страните-членки, за да могат средствата за справяне с климатичните промени да бъдат използвани наистина по предназначение.”

Акцията в София демонстрира осъзнатостта на българските граждани за заплахите от климатичните промени и желанието за незабавни и ефикасни мерки за справяне с тях.
Днес бе публикувана и Европейска младежка декларация в областта на климата, преди Европейския съвет през декември 2020 г.

Снимки от дрон: Владислав Йорданов
Снимки от земя и видео продукция: Пламен Петков
Още снимки от акцията: тук

Борбата на Кресненския пролом продължава, предстои комисия на Бернската конвенция през пролетта

КОАЛИЦИЯ „ДА СПАСИМ КРЕСНЕНСКИ ПРОЛОМ“

Съобщение до медиите
Бернската конвенция ще ревизира ОВОС на магистрала „Струма” през Кресненски пролом
гр. София, 02 декември 2020 г.
Днес комитетът на Бернската Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна продължи наблюдението върху случая Кресненски пролом и магистрала „Струма“. Решението на комитета гласи, че до март 2021 е необходимо да се проведе спешна експертна мисия на конвенцията в България, която да се извърши в координация с Европейската комисия. Мисията ще анализира отново всички алтернативи за трасето на Лот 3.2. в района на пролома и доклада по ОВОС от 2017 г. и вероятно ще доведе до ревизия на решението по ОВОС за магистралата. За тази цел мисията ще консултира всички заинтересовани страни, включително и природозащитните организации.
С 9 гласа за и 6 против Комитетът почти взе решение да се отвори досие в Бернската конвенция – само един глас не беше достатъчен за такова решение. Както посочи представителят на Германия, който заедно с представителя на Люксембург, се застъпиха най-твърдо за отварянето на досието, България вече не е спазила конвенцията и това е правно основание за отваряне на досие.
Случаят се наблюдава от 2014 година, като така нареченото „потенциално досие” е заради неспазването от страна на България на препоръките на конвенцията, които са магистралата да се построи изцяло извън пролома и сегашният път да е локален за местните хора от Кресна.
Днешното решение показва, че през 2021 година България има последен шанс да избегне наказателни процедури от Европейската комисия и Съвета на Европа – и това може да стане само при ревизия на ОВОС и избор на алтернатива извън Кресненски пролом.
Коалиция „ДА СПАСИМ КРЕСНЕНСКИ ПРОЛОМ“ е неформално природозащитно обединение, което от 1997 г. работи за спасяване на Кресненски пролом и за нашето основно искане: „Магистралата извън пролома”. Коалицията обединява: Екологично сдружение „За Земята”/Приятели на Земята, Институт за зелена политика, Сдружение за дива природа Балкани, Българско дружество за защита на птиците, „Училище за природа“ – с. Влахи, CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth International.
Image may contain: mountain, sky, plant, tree, cloud, outdoor and nature

Декември без отпадъци

Избираме нашия ДЕКЕМВРИ без отпадъци!
25 български организации се заехме да подготвим ценни съвети за това как да направим незабравими нашите празници с нулев отпечатък върху околната среда!
👉Включете се в борбата с отпадъци заедно с нас като се регистрирате на: https://bit.ly/zero-waste-december и изберете едно (или повече от следните действия):
– да намалите използването на пластмаса за еднократна употреба;
– да украсите дома си с естествени материали;
– да подарявате устойчиви и необходими подаръци;
– да опаковате подаръците с надциклирани материали като вестници, брошури, плат и други;
– да предотвратите разхищението на храна.
––––––––––––––––––––––––-
След вдъхновяващия успех на събитието „Юли без пластмаса“ кампанията продължава в един от най-наситените със специални поводи месеци в годината.
ℹ️ Според данни на Евростат за 2017 година всеки българин изхвърля средно по 435 кг отпадъци на година, от които 70 кг храна според Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите.
–––––––––––––––––––––––––
КАК можем да редуцираме това количество⁉️
В рамките на един месец ще споделяме с вас полезни, любопитни хрумки, информация и съвети 👇
Споделяйте и вашите с #ДекемвриБезОтпадъци и #ZeroWasteDecember .
Можете да обновите профилната си снимка с тематичната рамка с надпис „Моят декември е без отпадъци“:
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=4604391736302196
Нека направим празниците незабравими за нас и околната среда!
––––––––––––––––––––––––––
Организатори: Екологично Сдружение За Земята, “Грийнпийс” – България, Green Revolucia, Храна, не война – София, Zero Waste Sofia, Основа, ZERA,WIND2WIN, Ателие Трион, Plastic Free Coffee Lovers, Smart Business Vision, Station Zero, Thrift Sheep, Uneco Eco Club, Lessplastic Bulgaria, Zero Hero, Сдружение “Свят на бъдещето”, Фондация ManEco, Tierra Verde България, Eco Switch, Фондация Корен, Градско градинарство, Surfrider Foundation Sofia, Сдружение Горичка, Фондация за биологично земеделие „Биоселена“.
Медиен партньор: GoBio