24-тото високопланинско почистване на екологично сдружение „За Земята“ ще се проведе в парк Странджа

Тази година традиционната инициатива, организирана от Екологично сдружение „За Земята“, ще започне с почистване на природен парк Странджа. Тя ще се проведе между 29 април и 2 май 2022 г. и няма да събира дарения, защото организаторите препоръчват те да бъдат насочени към инициативите за подпомагане на бежанците от войната в Украйна.

Чистенето ще е съсредоточено в местност Петрова нива, където ще се намира палатковият лагер на доброволците. Ще има лъчове за почистване към село Стоилово, село Заберново и местност тракийски лагер. С пълната програма по дни можете да се запознаете на Фейсбук събитието „Почистване на природен парк Странджа“. От „За Земята“ е осигурена биологично чиста храна, места за палаткуване и работни материали за участниците. Също ще се състои среща с администрацията на природен парк Странджа, които ще разкажат за работата си и проблемите, които срещат. Доброволците ще имат възможност да опознаят голямото биоразнообразие в най-добрия сезон за посещение на Странджа — пролетта.

През изминалите 23 години почиствания на защитените територии, организирани от „За Земята“ са осъществявани в 3-те Национални парка Рила, Пирин, Централен Балкан, както в Природните паркове Странджа, Българка и в Западни Родопи. Чистенето през 2022 г. си постави за мисия да достигне до повече местни хора и ги въвлече в инициативата, а също и да популяризира красотата на природата в Странджа. „То е възможност да поставим въпроса с опазването на един от най-красивите краища на България, който е жертва на голямо замърсяване и незаконен дърводобив.“, подчертава организаторът Ясмина Иванова.

В партньорство с община Малко Търново е организирано и извозването на събраните боклуци до депа или центрове за рециклиране в региона. “Заедно изграждаме нова планинарска култура в българските планини —да не оставяш боклук след себе си, а да го прибираш в раницата, както и послание за отговорно стопанисване на хижите спрямо боклука. Това е нашата мисия, която следваме и популяризираме вече 23 години. За това време през Чистенията са преминали хиляди хора, които сега са посланици на кампанията. Продължаваме напред за чисти планини!” коментират от За Земята.

История на високопланинските почиствания на „За Земята“

Кампанията „Боклукът в раницата“ започва през 1999 година. От тогава са събрани и премахнати от националните паркове в България над 120 тона отпадъци.

“Дългосрочната идея е не само да почистим замърсените терени и да отстраним сметища, но и да възпитаме отговорно отношение към природата. Приканваме всеки гост на планината да прибира създадения от него отпадък обратно в раницата си (опаковки, празни буркани, бутилки и т.н.), да не използва пластмасова посуда за еднократна употреба в хижите, а да си носи собствени съдове и прибори, като така генерира по-малко боклуци. Обсъждаме стратегии за опазването на планините с парковите дирекции. Инициативата ни има резултат, защото откриваме все по-малко отпадъци в националните паркове. Това, което предстои, е да приложим стратегията Нулеви отпадъци  към защитените територии в България, което включва работа с хижари, националните паркове за премахване изцяло на пластмасата, изграждането на компостери и други.  Целта ни да изградим устойчиво екологично развитие на хижите и да достигнем до повече хора с призива да възприемат отговорно отношение към природата и планината, за да можем един ден ние Чистачите да нямаме работа“ – споделят организаторите.

Какво са зелените облигации и би ли могла България да ги пласира успешно?

Зелените облигации са дългов финансов инструмент, чието предназначение е да се набира паричен ресурс и финансира нови или съществуващи проекти, които имат позитивно въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Емитенти на този тип облигации биха могли да бъдат правителства, общини, банки, компании, наднационални институции. Като примери за проекти, финансирани чрез тях, могат да бъдат посочени проекти в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, екологичния транспорт, устойчивото управление на водните ресурси, отговорното управление на отпадъците, опазването на водните екосистеми, устойчивото земеделие и други.

 

Първите зелени облигации се счита, че датират от 2008г., когато след заявен интерес от шведски пенсионни фондове да инвестират в проекти за опазване на климата Световната банка емитира за първи път дългов финансов инструмент, чрез който се набира ресурс за подкрепа на проекти с фокус климатичните промени. През следващите години набирането на средства чрез зелени облигации на капиталовите пазари се ускорява и бележи експлозивен ръст през последните 5 години и все повече привлича вниманието на инвеститорите. След като през 2020г. бяха емитирани облигации в размер на 295 млрд. щ.д., към края на 2021г. обемът се очаква да нарасне до 480 млрд. щ.д. и да се удвои до 1 трлн. към края на 2023г. Потенциалът на зелените облигации е огромен, тъй като размерът им към края на 2021г. на фона на глобалния облигационен пазар е все още под 1%.

Какво прави една облигация зелена?

Към настоящия момент все още няма единна регулация, стандарт и легална дефиниция на понятието зелени облигации и принципите, които регулират емитирането на този вид дългов инструмент, са по-скоро благопожелателни, препоръчителни и доброволни, отколкото законово обвързващи. На практика голяма част от емитентите използват принципите, разработени от ICMA (International Capital Markets Association) и наречени Green Bond Principles. Това са принципи и насоки, изготвяни всяка година, които дефинират приемливото използване на средствата набрани от зелени облигации, процесът на избор и оценка на всеки зелен проект, управление и усвояване на финансовия ресурс и надлежно детайлно докладване от страна на емитента.

В началото на 2020г., веднага след сключването на т.нар. зелена сделка, Европейската Комисия анонсира създаването на зелен стандарт за облигациите в ЕС. Този стандарт е част от екшън план на ЕК още от 2018г. за финансиране на устойчивия растеж и се очаква да служи като доброволен златен стандарт за зелени бондове. Използването на стандарта ще позволи на държави и компании да набират по-лесно финансиране в големи мащаби за проекти за климатични промени и опазване на околната среда, и да защитава в същото време в максимална степен инвеститорите в тези инструменти. Стандартът ще използва детайлните дефиниции за зелени дейности разписани в Таксономията (класификация) на ЕС за да се определи какво се счита за зелена инвестиция. Нуждата от този стандарт идва на фона на бързорастящото емитиране на зелени облигации в ЕС, което през последните 5 години нараства над пет пъти и прави компаниите и държавите в съюза глобален лидер на този пазар с над 50% дял. Липсата до този момент на ясни дефиниции за зелени проекти, недостатъчната стандартизация и прозрачност създават несигурност и допълнителни разходи за емитенти и инвеститори. Зеленият стандарт ще осигури на емитентите на зелени облигации надежден и достоверен начин да демонстрират силната си отдаденост и ангажимент към околната среда. За инвеститорите стандартът ще им даде увереност, че техните инвестиции са зелени и устойчиви.

Кои са основните характеристики на зеления стандарт на ЕС за облигации:

  • Доброволен: стандартът има доброволен характер и включва унифицирани изисквания за всеки емитент, който иска да нарече своя бонд “европейски зелен бонд“.
  • Обвързан с Таксономията на ЕС: стандартът изисква всички емитенти да алокират 100% от средствата набрани чрез зелен бонд в икономически дейности, който попадат изцяло в Таксономията на ЕС.
  • Всеобхватен: стандартът е отворен към емитенти в и извън ЕС, включително частни компании, държави, финансови институции, наднационални институции.
  • Външен одит: Европейските зелени облигации ще бъдат проверявани от външни одитори, които ще гарантират, че облигациите са в съответствие със зеления стандарт и по-конкретно, че финансираните проекти и дейности са част от Таксономията. Външните одитори ще бъдат регистрирани и контролирани от ESMA (European Securities and Markets Authority) и към тях ще има определени стриктни изисквания за професионална класификация, транспарантност, избягване на конфликт на интереси.
  • Транспарантен (прозрачен): стандартът следва най-добрите практики за прозрачност и външен одит като способства за устойчивостта на инвестициите и защитата на инвеститорите. От емитентите се изискват подробни доклади преди и след емитиране на облигациите, които да включват конкретните цели на финансиране и въздействие върху околната среда, ясна алокация на похарчените средства.

През последните няколко години страните от ЦИЕ също решиха да се възползват от нарастващия интерес на инвеститорите към зелените облигации и успяха да наберат свеж ресурс за финансиране на проекти за опазване на климата и околната среда. Република България също би могла да се възползва от тази тенденция и да финансира зелени проекти чрез емитиране на зелени облигации. Процедурата по изготвяне на необходимата документация и избор на финансови институции-мениджъри по емисията е сходна на тази при предходно емитиране на еврооблигации. Програмата за емитиране на зелени бондове следва да е одобрена от парламента и като размер да е в рамките на заложения дълг в бюджета за съответната година. Процедурата отнема средно между 2-3 месеца.

Страни от ЦИЕ емитирали зелени облигации:

 

Емитент Валута Емитиран номинал Лихвен купон Дата на емитиране Дата на падеж
Полша EUR         1 000 000 000.00    1.125% 31.01.2018 07.08.2026
Полша EUR         1 500 000 000.00    1.000% 28.02.2019 07.03.2029
Полша EUR             500 000 000.00    2.000% 28.02.2019 08.03.2049
Унгария EUR         1 500 000 000.00    1.750% 02.06.2020 05.06.2035
Сърбия EUR         1 000 000 000.00    1.000% 16.09.2021 23.09.2028

 

Автор: Мартин Търпанов – инвестиционен консултант и експерт по дългови финансови инструменти с 15 години опит на световните пазари

   

 

Помогни на София да диша!

Ако припознаваш каузата за чист въздух в София, новата акция на За Земята за мерене нивата на азотен диоксид (NO2) от граждани в различни точки в града е точно за теб!

 

Защо го правим: 

Доброто познаване на замърсяването с NO2 е особено важно за справянето с проблема и опазването на здравето на гражданите на града.

От За Земята следим концентрацията на този замърсител на въздуха като поставяме устройства за мерене – т.нар. дифузионни тубички – на локации в близост до трафика, защото той е основен източник на азотен диоксид в града. Така точките, които избираме, показват дали реално има проблем със замърсяване с NO2.

Измерванията на нашата организация досега показват потенциални разминавания между официалните данни и реалната ситуация в града. Разликата се дължи основно на избора на локации на част от станциите на националната система за наблюдение.

Стани част от нашия екип с доброволци, с които ще мерим заедно нивата на замърсяване с азотен диоксид в алтернативни точки на столицата. С твоя помощ ще извършим по-пълноценно и по-широко отчитане на замърсяването с NO2, за да разберем и покажем истинската ситуация!

Какво се иска от теб:

Ние от За Земята ще ти предоставим безплатно всичко необходимо за акцията като знание и материали. Нашите експерти ще ти помогнат да избереш най-подходящата точка за поставянето на тубичката за мерене. Ти предварително ще решиш в кой квартал и негов район ти е удобно да бъде това. Не е необходимо електричество или нещо друго специално – тубичките закачаме на стълб, знак или друго място от съществуващата инфраструктура.

Кога:

Трябва да поставиш устройството точно на 19 май 2022 г. Работата отнема максимум 15 минути.

Важно е да свалиш устройството точно на 16 юни (периодът за мерене има значение, за да видим в един период какво е замърсяването на различни места). Това ще изисква отново към 15 минути от деня.

След това можеш да върнеш устройството като го донесеш в офиса на За Земята или ни го изпратиш по куриер.

Какво предлагаме ние:

От За Земята ще ти изпратим кратък наръчник с инструкции как да направиш всичко свързано с меренето – стъпка по стъпка.

На 10 май от 18:30 ч. можеш да дойдеш на специално организирано събитие в Топлоцентрала, на което да разбереш повече за реалния проблем с азотния диоксид. Ако проявяваш желание и ентусиазъм, можеш да участваш и в кратък уъркшоп с практически насоки как да мериш този вид замърсяване в града по време на събитието.

 

Запиши се тук: https://forms.gle/RoDspR83iqk882zM8

 

Срок за записване: 12 май 2022 г.

Броят на участниците е ограничен.

 

Смяна на старите печки, въвеждане на зони с ниски емисии, повишаване на капацитета на общинските експерти – как да се справим с опасното замърсяване с ФПЧ

В последните години се наблюдава подобрение на качеството на въздуха по отношение на основните измервани замърсители, както в България, така и в цяла Европа. Изключение обаче прави може би най-важният от тях – ФПЧ2.5 (фини прахови частици с големина до 2,5 микрона). В тази сфера ограничаването на замърсяването в България е с едва 1% за периода от 2005 до 2019 г., въпреки че страната трябваше да е изпълнила доста по-строги изисквания още преди 10 г., стана ясно по време на конференция „Качеството на атмосферния въздух. Как градовете да се справят със замърсяването на атмосферния въздух?“ на 7 април във Френски институт в София. Към 2018 г. в България приблизително 14 000 души годишно умират преждевременно от заболявания, свързани с излагането на замърсен въздух. Срещу страната ни са започнати 3 наказателни процедури от ЕК по темата.

ФПЧ2.5 са отговорни за заболявания, свързани с почти всеки орган в човешкото тяло, тъй като големината им позволява да навлизат много по-навътре в организма и да преминават дори кръвно-мозъчната бариера, показват световни медицински проучвания, цитирани от един от лекторите на конференцията – д-р Александър Симидчиев, основател и ръководител на организацията „Въздух за здраве“. 

Специалистът обясни, че праховите частици всъщност са много различни в зависимост от изт   очника им. Изгарянето на отработено автомобилно масло, пластмаси, дрехи и т.н. отделя токсични замърсители, така че измерването и сравняването на нивото на ФПЧ единствено по количествен признак всъщност е заблуждаващо. 

Според него в България не се отделят достатъчно средства и време за изследване на хроничните проблеми в следствие от замърсяването на въздуха. В тази връзка д-р Симидчиев посочи, че дълготрайните ефекти от тютюнопушенето и продължителното излагане на мръсен въздух в градовете може да са сходни. Темата обаче не е добре позната сред лекарското съсловие. Децата в замърсени градове например се разболяват 40% по-често от пневмонии.

Участниците в събитието посочиха, че съществува голямо разминаване между нормите на ЕС за замърсяване на въздуха с ФПЧ и тези на Световната здравна организация (СЗО). Ако приложим изискванията на СЗО към реалността в Европа, те показват, че голяма част от населението на континента живее в условията на замърсен въздух. Разминаването се получава, защото изискванията по номенклатурата на СЗО са съобразени стриктно с влиянието върху здравето, докато европейските им аналози са компромисен вариант, отчитащ политики и капацитет на страните-членки. Съвсем скоро обаче се очаква повишаване на амбициите на ЕС по отношение на качеството на въздуха.  Новите норми ще са по-близо до тези на СЗО. Това значи, че въпреки, че държавните органи отчитат трайно подобрение на база на своите измервания, вероятно до 75% от общините в България скоро ще изпаднат в състояние на неизпълнение на изискванията, както посочиха представители на МОСВ по време на срещата. 

Ивайло Хлебаров от екип „Въздух“ на „За Земята” заяви, че в България се подценява и замърсяването с азотен диоксид (NO2). Серия от измервания на организацията в София за цялата 2021 демонстрира, че нивата на NO2 в много части на града са над нормата, в разрез с официалните данни. Разликата се дължи основно на избора на локации на част от станциите на националната система за наблюдение, като някои от тях може да не отговарят изцяло на изискванията. 

„За Земята“ представиха на конференцията и редица препоръки по отношение на намаляването на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. За подобряване на ситуацията в тази област е нужно разработването на ясен план за извеждане от употреба на старите печки използвани за отопление, съчетан с финансови механизми за подкрепа на най-уязвимите групи от населението. Експертите на организацията посочват и нуждата от въвеждане на зони с ниски емисии – за транспорт и за битово отопление, както и по-широко включване на гражданите в събирането на данни за замърсяването и обсъждането на мерки. Анализите показват и нужда от повишаване капацитета на общините в областта, както и преоценка на разположението, броя и техническата обезпеченост на мрежата и др. 

Поетапната подмяна на отоплителните уредите на твърдо гориво ще продължи да бъде финансирана по еврофондовете, стана ясно от презентация на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ към Министерство на околната среда и водите. Според рамката и визията на Програма „Околна среда“ 2021-2027, по приоритет „Въздух“ се предвижда основна мярка за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление. Тя се очаква да е с индикативен бюджет от 610 млн. лв. Допустимите системи, които ще заменят замърсяващите печки са: термопомпи, климатици от най-висок енергиен клас, печки и котли на пелети. Свързването към топлопреносната мрежа също остава сериозен приоритет. За сметка на това системите на газ засега отпадат, посочи Магдалена Димитрова от Главна дирекция „ОП Околна среда“. Също така, след направен анализ на недостатъците на процеса дотук, този път се предвижда и наличието на консултанти, които да посещават домовете и да препоръчват най-подходящото оборудване за конкретната ситуация.  

Конференцията „Качеството на атмосферния въздух. Как градовете да се справят със замърсяването на атмосферния въздух?“ бе организирана от Френски институт в България и Френското посолство, в партньорство с Националното сдружение на общините в България и Асоциацията на еколозите от общините в България, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. След две години на пандемични ограничения тя даде шанс на специалисти в областта, представящи общините, държавата на национално ниво и неправителствени организации в сектора да обменят мнения по ситуацията и напредъка по отношение на проблемите, свързани със замърсяването на въздуха. Лекции на френски и полски експерти подсказаха и добри практики от чуждестранния опит в това отношение. 

Сред най-важните изводи от срещата са тенденцията за генерално повишаване на амбициите за ограничаване на замърсяването на въздуха на ниво ЕС, разширяването на мерките, ангажиментите и финансирането към по-малките населени места, необходимостта от по-голямо взаимодействие между общините и МОСВ, както и осъзнатата нужда на специалистите от общините за повишаване на локалния експертен капацитет. 

 

данък пластмаса
,

15 организации с искане за премахване на пластмасовите бутилки с вода от парламента

Български бизнеси, неправителствени организации, блогъри и индивиди се обединиха за премахване на бутилираната вода от парламента 

Замърсяването с пластмаса за еднократна употреба е наболял проблем, който се задълбочава с всеки час. Един милион пластмасови бутилки с вода се продават всяка минута по света, а за производството на една от тях са нужни 3 литра вода и 250 грама петрол. 91% след това не се рециклират. Изследване на БАН доказа, че всеки ден само в Черно море се вливат по 3 тона пластмасови отпадъци. Още по-тревожно е и откритието, направено наскоро от холандски учени, за наличието на микропластмаси в човешката кръв.

На европейско ниво се предвиждат различни мерки за справянето с проблема като Директива (EC) (EU) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, транспонирана и в България. Парламентът на Великобритания премахна пластмасата за еднократна употреба на територията си, включително и пластмасовите бутилки още през 2018 г. През 2020 г. администрацията на Ню Йорк спря използването на напитки в бутилки за еднократна употреба, като кметът забрани и продажбата им в парковете в града. 

“Вярваме, че с малка стъпка като замяна на бутилираната вода с бутилки за многократна употреба и машини за филтриране на питейната вода на територията на Народното събрание, институцията не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването с пластмаса за еднократна употреба, но и ще даде нужния пример както на обществото ни, така и на всички институции на територията на България. Също така това действие би съкратило разходите на Народното събрание в дългосрочен план.” – споделят инициаторите на писмото, изпратено до председателя на Народното събрание – Никола Минчев и до Комисията по околна сред.

Писмото беше подписано от 14 неправителствени и бизнес организации, блогъри и хора, занимаващи се с инициативи за намаляване на отпадъците и живот без отпадъци в България, част от движение “Нулеви отпадъци”. През последните години обединението организира редица събития и информационни кампании за борба с еднократната пластмаса и други опаковки, които продължават да са основен замърсител на околната среда. 

Списъкът на подкрепилите искането нараства като към момента подкрепа заявяват:

Zero Waste Sofia – блог и общност за устойчив начин на живот

Основа – съветник за устойчив бизнес 

Eco Switch – онлайн магазин и вдъхновител за живот с по-малко пластмаса

Station zero – магазин с нулев отпадък  

Екологично сдружение “За Земята”

Грийнпийс България

Умна раница – инициатива за отговорно планинарство

Thrift Sheep – блог и подкаст за екологичен начин на живот

Фондация “Екологичен манифест – МанЕко”

ZERA – решения за нулеви отпадъци и многократна употреба

Сдружение „Свят на бъдещето“ – организация с фокус върху екологичното образование за деца и младежи

Green Revolucia – онлайн платформа за устойчиви продукти за дома, работилници за начин на живот с нулев отпадък, консултантски услуги за намаляване на отпадъците

Ателие Трион – студио за преизползване и трансформиране на отпадъчни материали 

WIND2WIN – инициатива за по-чисто Черно море

Институт Кръгова Икономика

Фондация Корен