Становище на За Земята по повод заведеното от Европейската комисия дело срещу България заради незаконните сметища

Макар и с голямо закъснение, инциативата на комисаря по околна среда Янез Поточник за завеждане на съдебно дело срещу България заради множеството незаконни сметища, които са все още в експлоатация, категорично показва спешната необходимост за дълбока промяна на политиките и действията на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и местните власти по отношение на управлението на отпадъците.

От 16 юли 2009 г. – крайния срок за закриване на несъотвестващите на изискванията сметища  до днес – в медиите са отразени десетки случаи на тлеещи и горящи сметища в Русе, Равда, Кошарево, Скравена, Капитан Димитриево, Плазище, Белослав, Казанлък, Марково, Гложене, Стара Загора, и още много случаи вероятно остават недокументирани.

„Горящите отпадъци са само най-видимата част от проблема. Освен замърсяване на въздуха с опасни вещества като диоксини и фурани, за които дори няма измервателна апаратура в България, сметищата причиняват замърсяване на почвите и водите, което неизбежно се отразява на здравето на живеещите наблизо хора“ – казва Евгения Ташева, координатор на кампания Нулеви отпадъци в екологично сдружение За Земята.
„За съжаление, незаконните сметища са нормата за управление на отпадъците в България“ – продължава Ташева.

Статистиката сочи, че България рециклира едва 3% от битовите си отпадъци, а останалите се трупат предимно в сметища, които не отговарят на европейските изисквания за безопасно дългосрочно съхранение на отпадъци.

 

 

 

 

 

Плановете на МОСВ за изграждане на 23 големи регионални санитарни депа не са осъществени към момента предимно поради избор на неподходящи площадки и предоставяне на недостоверна информация относно въздействията върху околната среда. Тези фактори, заедно с опорочени процедури по информиране и участие на засегнатото население, дават повод за протести, жалби и съдебни дела от страна на местните жители в много от нарочените за депа места: Самоков, Ракитница, Баня, Стожер, Ямбол, Джерман и други.

На фона на стряскащите заключения в доклада на ООН относно световното ползване на земя, обявен днес на Световния икономически форум в Давос, унищожаването на плодородна земя с цел складиране на отпадъци е неразумно и скъпо отлагане на един проблем, чието истинско решение е отдавна известно.

За Земята призовава МОСВ и всички общини да пренасочат вниманието, усилията и наличните средства към насърчаване на повторната употреба, рециклирането, компостирането и предотвратяването на отпадъците, за да намалят количеството неоползотворими отпадъци, предназначени за депониране. Опитът на множество европейски общини, следващи подхода Нулеви отпадъци, сочи, че въвеждането на сметосъбиране от врата на врата, вместо сегашния модел с общодостъпните „анонимни“ улични контейнери, спомага за свиване на количеството отпадъци за депониране с две трети. Това означава, че в момента българските домакинства изхвърлят около 70-80% ценни суровини, годни за рециклиране и компостиране. Те заплащат за това разхищение чрез такса „Битови отпадъци“, която към момента никъде в страната не се определя от количеството, което се изхвърля. Въвеждането на справедлива такса спрямо количеството отпадъци е от първостепенна важност за постигане на повишаване на нивата на рециклиране и компостиране, повторна употреба и предотвратяване на отпадъците, в съгласие с изискванията на европейската директива за отпадъците.

Всеки човек има роля в изпълнението на тези цели – колкото по-малко отпадъци изхвърляме, толкова по-малко сметища и толкова по-чиста околна среда.

За Земята е част от европейската платформа за Нулеви отпадъци (Zero Waste Europe: http://www.zerowasteeurope.eu/), в която членуват общини, бизнес предприятия, личности и неправителствени организации, посветени на премахването на отпадъците в Европа. Повече за подхода Нулеви отпадъци четете тук.

by