Понастоящем всеки европеец изхвърля средно над 500 кг отпадъци на година. Още по-лошо: 60% от тези отпадъци се депонират на сметища или изгарят в инсинератори или циментови пещи . [1]

 

Тревожен е фактът, че изгарянето продължава да нараства в Европа и се финансира с пари на данъкоплатците от бюджета на ЕС.

Приятели на Земята иска да обърне тази тенденция и иска повече отпадъци да бъдат предотвратени, използвани повторно или рециклирани. Ако в целия Европейски съюз се рециклира толкова, колкото в най-добре представните регионите за рециклиране в Европа, ще бъдат създадени над 500 000 работни места.[2] Друго предимство е, че работните места в сектора на рециклирането са по-добре платени от тези на сметищата. [3]

В момента европейските институции обсъждат дългосрочния подход към околната среда, включително отпадъците, определен в рамковия документ за цялото екологично законодателство до 2020 г – т.нар. Седма програма за действие за околната среда (ПДОС).
Присъединете се към нашата акция и изпратете електронно съобщение на Министъра на околната среда и водите, за да покажем, че искаме по-добро управление на отпадъците в Европа. Имаме нужда от система, основана на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането. Това също ще доведе до повече и по-добри работни места.

От този сайт можете да изпратите електронно съобщение до Министъра на околната среда и водите, за да му кажете колко е важно за България да направи възможното, така че суровините в Европа да се управляват по-добре.
http://www.reduse.org/en

В онлайн акцията участват Приятели на Земята в Австрия, Унгария, България, Чешката република, Дания и Англия, Уелс и Северна Ирландия.
Между май и юни министрите на околната среда на страните-членки на ЕС ще се срещат на високо равнище, за да обсъждат бъдещето на политиката за управление на отпадъците и те могат да поставят гласа на европейските граждани в преговорите.

Добавете и вашия глас и кажете на хората, вземащи решения, че Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС) е от съществено значение да се спре депонирането и изгарянето на отпадъци и да се поставят правилните стимули, за да се повиши предотвратяването на отпадъци, повторната употреба и рециклирането в цяла Европа. Помогнете ни да изпратим на нашето правителство посланието, че в Седмата програма за действие за околната среда трябва да залегнат по-добри политики за управление на отпадъците и природните богатства.


[1] Евростат (2013 г.) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics

[2] Приятели на Земята Европа (2010), „Повече работни места по-малко отпадъци“ http://www.foeeurope.org/publications/2010/More_Jobs_Less_Waste_Sep2010.pdf

[3] Европейска агенция за околна среда (2011 г.) Доходи, работни места и иновации: ролята на рециклирането в зелената икономика http://www.eea.europa.eu/publications/earnings-jobs-and-innovation-the

by