Международна конференция

Чиста енергия за хората

12 – 14.03 2024г

––

International conference

Clean energy for people

12 – 14.03 2024

Седмото издание на международната онлайн конференция „Чиста енергия за хората“ ще се проведе между 12.03 и 14.03.  Основните организатори от екологично сдружение За Земята обединяват сили с CEE Bankwatch Network, за да осъществят това интригуващо събитие. 

Тази година поставяме акцент върху усилията и предизвикателствата, свързани с обновяването на еднофамилните сгради в Централна и Източна Европа, както и с ускоряване на развитието на екологично чистото отопление на ниво домакинство, сграда, квартал и град. На преден план в дискусиите ще бъдат центровете Едно Гише, схемите за подпомагане, финансовите инструменти, енергийната бедност, както и местните планове за охлаждане и отопление. Ще разгледаме европейските и националните политики, както и финансовите стимули и субсидии, насочени към домакинствата. 

Ще подчертаем добри примери от Европа за осъществяване на прехода към чисто, достъпно за всички, енергийно ефективно и кръгово бъдеще на жилищата, които обитаваме. Конференцията не е просто дискусионен форум, тя е динамична платформа за експерти, политици и бизнеси, за да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите в мисията на Европа за обновяване на сградите и декарбонизация на отоплението.

Предварителна програма:

Ден 1 |12.03| Предизвикателствата при обновяването на еднофамилни жилищни сгради

Постигането на целите на ЕС за обновяване на сградите до 2050 г. ще гарантира, че енергийните сметки на домакинствата ще останат на разумно ниво. Ще бъдат изведени добри примери на проекти за обновяване на еднофамилни къщи от регионаи ще бъдат обсъдени настоящите и очакваните европейски политики и национални инструменти за декарбонизация на еднофамилните къщи и използваната от тях енергия за отопление.

Ден 2 |13.03| „Едно гише“ като инструмент за увеличаване на темповете и качеството на сградното обновяване

Каква е ролята на обслужването на едно гише в процеса на сградно обновяване? Как трябва да бъдат структурирани енергийните центрове “Едно Гише”, за да се извлекат максимални взаимосвързани ползи? През втория ден на конференцията ще се опитаме да отговорим на тези въпроси, като изслушаме примери от функциониращи центрове за обслужване на едно гише и бъдещето им развитие.

Ден 3 |14.03| Ролята на местните планове за отопление и охлаждане

В четвъртък ще акцентираме върху предстоящите планове за отопление и охлаждане, произтичащи от европейската Директива за енергийната ефективност. Каква е целта на тези планове? Какво ще означава това на практика за една община? Какви стъпки трябва да направи една община и как министерствата биха могли да я подкрепят?  Ще представим гледни точки от цяла Европа, за това как бихме могли да използваме плановете, за да създадем ясни и ефективни ръководства за постепенното премахване на изкопаемите и преходните горива от отоплението и охлаждането на общинско ниво.

Ако смятате, че можете да добавите нещо ценно към тазгодишната програма на конференцията „Чиста енергия за хората „, не се колебайте да се свържете с нас!

За контакти: 

Светослав Стойков

Координатор, „Сградно обновяване“

За Земята – член на Friends of the Earth Europe

svetoslav@zazemiata.org

The seventh edition of the international online conference „Clean Energy for People“ will be held between 12.03 and 14.03. The main organizer Environmental Association Za Zemiata, Friends of the Earth Bulgaria and CEE Bankwatch Network are joining forces in order to bring this engaging event to reality. 

This edition focuses on the efforts and challenges of renovating the single-family building stock of Central and Eastern Europe, as well as accelerating the development of clean heating on an individual and district scale. One stop shops, support schemes and financial instruments, energy poverty, as well as, local cooling and heating plans will be at the forefront of the discussions. We will take a look at European and national policies, as well as household-oriented financial incentives and subsidies. 

We will highlight good scalable examples from across Europe on making the transition to a clean, affordable, inclusive, energy efficient, and circular future of the dwellings we inhabit in CEE. The conference is not just a talk-shop; it’s a dynamic platform for experts and decision-makers to tackle the challenges and seize the opportunities in Europe’s mission to decarbonise buildings and heating.

If you feel that you have something of value to add to this year’s agenda of the „Clean Energy for People ‘ do not hesitate to contact us!

Preliminary agenda:

Day 1 |12.03| Leave No One Behind: The case for renovating single-family buildings in CEE

Achieving the EU’s building renovation targets by 2050 will ensure our household energy bills are kept to a reasonable level. Good examples for building renovation projects of single family homes from the region will be showcased. Current and expected European policies and national instruments for the decarbonisation of single-family homes and the heating energy they use will be discussed. 

Day 2 |13.03| One Stop Shops, as a tool for scaling up the the building renovation 

What role do the One Stop Shops play in the building decarbonisation? How should they be structured in order to reap maximum interrelated benefits? On the second day of the conference we will be aiming to answer such questions, as we listen to examples from functioning One Stop Shops and discuss the way forward. 

Day 3 |14.03| The role of the local heating & cooling plans

On Thursday we will be all ears on the upcoming Heating & Cooling Plans resulting from the Energy Efficiency Directive. What is the aim of such plans? What would this mean on a practical level for a municipality? What steps should a municipality do and how the national authorities could support them?  We will feature representatives from around CEE and EU on how we could use the plans to create step by step local guides on phasing out fossil and transitional fuels from the heating and cooling. 

— 

Svetoslav Stoykov

Building Renovation Coordinator

ЕА Za Zemiata/ Friends of the Earth-Bulgaria 

svetoslav@zazemiata.org 

Регистрирай се сега безплатно /

Register now for free