Споделяме работещи примери за сградно обновяване и устойчиво отопление от Централна и Източна Европа

Шестото издание на международната онлайн конференция „Чиста енергия за хората“ ще се проведе между 24.04.2023 г. и 28.04.2023 г. За втора поредна година E3G – Third Generation Environmentalism и CEE Bankwatch Network, се присъединяват като партньори към основните организатори от Екологично Сдружение „За Земята“.

Тазгодишното издание акцентира върху усилията и трудностите, свързани с увеличаването на темповете на сградно обновяване и с ускореното въвеждане на индивидуално и централизирано екологично отопление. За пореден път на преден план ще бъдат изведени термопомпите, соларното отопление и топлофикациите, като ще бъдат обсъдени техният потенциал и икономическа рентабилност. Ще бъдат разгледани европейски и национални политики, както и финансови инструменти и програми, ориентирани към домакинствата.

Конференцията предоставя на експерти и вземащите решения платформа за обсъждане на предизвикателствата и възможностите в контекста на европейските усилия за декарбонизация на сградния фонд и отоплителния сектор. Участници от цяла Европа, сред които Белгия, Германия, Франция, Обединеното кралство, Латвия, Естония, Полша, Унгария, ще споделят опита си в създаването на достъпни решения, които биха могли да осигурят чисто и зелено бъдеще.

Програма

Ден 1 | 24.04 | Европейски политики и национални инструменти за декарбонизация | Началният час е по EET

Модератори: Светослав Стойков, За Земята, и Генади Кондарев, Е3G

 • 10:00 – 10:10 Откриване на конференцията от организаторите – За Земята| E3G
 • 10:10 – 10:40 Директива за енергийните характеристики на сградите: напредък на преговорите в ЕС – Хелене Сибило, BPIE
 • 10:40 – 11:00 Финансиране на енергийния преход – Орели Бове, Euroheat&Power
 • 11:00 – 11:30 Политики за изграждане на устойчив и справедлив пазар на термопомпи – Дънкан Гиб, RAP
 • 11:30 – 12:00 Пътна карта за сградна декарбонизация спрямо енергийния сценарий CLEVER – Nicolas Taillard, negaWatt

Ден 2 | 25.04 | Увеличаване на обновяването на сгради в ЦИЕ | Началният час е по EET

Модератор: Светослав Стойков, За Земята

 • 10:00 – 10:30 Мисия „Енергиен преход“ на Коалиция „Зелен рестарт“ – Марин Маринов, Коалиция за зелен рестарт
 • 10:30 – 11:00 Pеволюция в отоплението с възобновяеми енергийни източници в сградите! – Моника Видал, CAN Europe
 • 11:00 – 11:30 Подготвяне на сградите за нискотемпературно отопление – Сем Оксенаар, RAP
 • 11:30 – 12:00 Сградното обновяване в Централна и Източна Европа: Къде сме сега и какво следва? – Адриан Джойс, Renovate Europe
 • 12:00 – 12:45 Сградното обновяване в централна и източна Европа: Какво се случва на национално ниво в България, Естония и Латвия (Дискусионен панел)  -Lilija Apine, CEE Bankwatch, Lauri Suu Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Dragomir Tzanev EnEffect

Ден 3 | 26.04 | Най-добри практики в областта на енергийната ефективност и битовото отопление | Началният час е по EET

Модератор: Светослав Стойков, За Земята

 • 10:00 – 10:30 Зеленото възстановяван на болницата Хоренка в Украйна – Деница Петрова, Грийнпийс България.
 • 10:30 – 11:00 Енергийна ефективност – най-добри практики в НПЕК за Централна и Източна Европа – Теодора Пенева, WWF България
 • 11:00 – 11:30 Повишаването на квалификацията в строителния сектор като фактор, подпомагащ екологичния преход – Ира Иванова, ЕнЕфект
 • 11:30 – 12:00 Програми за подмяна на отоплителни уреди в община Монтана – Диман Георгиев, зам. кмет Монтана

Ден 4 | 27.04 | Намаляване на замърсяването на въздуха от отоплението

Модератор: Ивайло Попов

 • 10:00 – 10:30 Замърсяване на въздуха в помещенията при отопление с биомаса – Ивайло Хлебаров, За Земята
 • 10:30 – 11:00 Научени уроци от забраната на отоплението на твърдо гориво в Полша – Томаш Пиетрушак
 • 11:00 – 11:30 Настоящата правна и политическа рамка за отопление с твърди горива в Германия от гледна точка на качеството на въздуха – Хана фон Блумрьоден, DUH
 • 11:30 – 12:00 „За по-чист въздух!“ с подкрепата на Програмата за околна среда – Магдалена Димитрова, Отдел Програми ОПОС
 • 12:00 – 12:30 Научени уроци от програмите Life+ за подмяна на отоплителни уреди в България – Силвия Горанова, Немо

Ден 5 | 28.04 | Повишаване на екологичността на централизираното топлоснабдяване в Централна и Югоизточна Европа | Началният час е по EET

Модератори: Генади Кондарев и Светослав Стойков

 • 10:00 – 10:30 Декарбонизация на топлофикационните мрежи в Европейския съюз – Андрас Такас, Euroheat And Power
 • 10:30 – 10:45 Българска премиера на „Clean Heat“: Примери за декарбонизация на централното отопление от Унгария и Латвия – CEE Bankwatch
 • 10:45 – 11:15 Случаят със Сегед: Включването на геотермална енергия в районна отоплителна централа в Централна Европа – д-р Тамас Меджиес, централно отопление в Сегед
 • 11:15 – 11:45 Salaspils Siltums: Историята на най-голямата слънчева топлоцентрала в Източна Европа – Роберт Какис, Salaspils District Heating
 • 11:45 – 12:15 Енергийни общности за отопление и охлаждане – Феликс Крийдман, REScoop

We Share Practical Solutions for Sustainable Heating and Building Renovation

The sixth edition of the international online conference „Clean Energy for People“ will be held between 24.04.2023 and 28.04.2023. For the second year in a row, E3G – Third Generation Environmentalism and CEE Bankwatch Network, are joining as partners the main organizers from the environmental association Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria.

This year’s edition is placing focus on efforts and challenges of scaling up building renovation and accelerating the development of clean heating on individual and district scale. Once more heat pumps, solar thermal, and district heating will be on the forefront, with discussions on their potential and economic viability. We will take a look at European and national policies, as well as household-oriented financial instruments and programmes.

Participants from all over Europe — Belgium, France, Germany, England, Latvia, Estonia, Hungary, Poland included, will share their experiences in creating affordable solutions that could ensure a clean and green future. The conference provides experts and decision-makers with a platform to discuss the challenges and opportunities in the context of European efforts to decarbonise the building stock and heating sector.

Program

Day 1 | 24.04 | European policies and national decarbonisation instruments | The starting hour is at CET

Moderator: Svetoslav Stoykov & Genady Kondarev

 • 09:00 – 09:10 Welcome message from organisers – Za Zemiata| E3G
 • 09:10 – 09:40 Energy Performance of Buildings Directive: state of play of EU negotiations – what to expect and what to do – Helene Sibileau, BPIE
 • 09:40 – 10:00 Financing the energy transition – Aurélie Beauvais, Euroheat&Power
 • 10:00 – 10:30 Policies for building a sustainable and equitable heat pump market – Duncan Gibb, Regulatory Assistance Project
 • 10:30 – 11:00 CLEVER energy scenario: Pathways for building decarbonisation – Alexandre Gabert, negaWatt
 • 11:00 – 11:30 Latest EU Policy Updated and Ambition – Veronique Marx, Unit B1 of DG ENER

Day 2 | 25.04 | Building renovation in CEE | The starting hour is at CET

Moderator: Svetoslav Stoykov

 • 09:00 – 09:30 Green Restart Coalition on a mission for energy transition – Marin Marinov, Green Restart Coalition
 • 09:30 – 10:00 Embracing a renewable heating revolution in our buildings! – Monica Vidal, CAN Europe
 • 10:00 – 10:30 Making buildings low flow temperature ready – Sem Oxenaar, RAP
 • 10:30 – 11:00 Building Renovation in Central and Eastern Europe: Where are we now and what happens next? – Adrian Joyce, Renovate Europe
 • 11:00 – 11:45 Building renovation in Central and Eastern Europe: What is happening at a national level in Bulgaria, Estonia, and Latvia (Discussion panel) – Lilija Apine, CEE Bankwatch | Lauri Suu, Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications |   Dragomir Tzanev, EnEffect

Day 3 | 26.04 | Best practices on energy efficiency and domestic heating | The starting hour is at CET

Moderator: Svetoslav Stoykov

 • 09:00 – 09:30 Green reconstruction of Horenka Hospital in Ukraine – Denitza Petrova, Greenpeace
 • 09:30 – 10:00 Еnergy Efficiency – Best Practice in CEE NECPs – Teodora Peneva, WWF BG
 • 10:00 – 10:30 Upscaling the construction sector as enabling factor to the green transition – Ira Ivanova, EnEffect
 • 10:30 – 11:00 Stove replacement programs in Montana municipality – Diman Georgiev, Deputy mayor, Montana Municipality

Day 4 | 27.04 | Reducing air pollution from heating | The starting hour is at CET

Moderator: Ivaylo Popov

 • 09:00 – 09:30 Indoor air pollution from heating with biomass – Ivaylo Hlebarov, Clean Air Team Leader, Za Zemiata
 • 09:30 – 10:00 Lessons learnt from ban on Solid fuel in Poland – Tomasz Pietrusiak, Deputy Director, Marshal Office of the Małopolska Region
 • 10:00 – 10:30 Current legal and political framework for heating with solid fuels in Germany from an air quality perspective – Hannah von Blumröder, Policy Officer Air Quality Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH, Environmental Action Germany)
 • 10:30 – 11:00 „For cleaner air!“ with the support of the Environment Program – Magdalena Dimitrova, expert, Department Programming Operational Program Environment
 • 10:30 – 11:00 Lessons learnt from Life + programmes for stoves replacement in Bulgaria – Silvia Goranova, Nemo

Day 5 | 28.04 | Greening the district heating in CEE and SEE | The starting hour is at CET

Moderators: Genady Kondarev & Svetoslav Stoykov

 • 09:00 – 09:30 Decarbonizing the district heating networks in the European Union – Andras Takacs, Euroheat&Power
 • 90:30 – 09:45 Bulgarian premiere of „Clean Heat“: Examples of decarbonization of district heating from Hungary and Latvia – CEE Bankwatch
 • 09:45 – 10:15 The case of Szeged: Incorporating geothermal energy in a district heating plant in Central Europe – Dr. Tamas Medgyes, District Heating Company of Szeged
 • 10:15- 10:45 Salaspils Siltums: The story of the largest solar thermal district heating plant in Eastern Europe – Roberts Kaķis, Salaspils District Heating
 • 10:45 – 11:15 Community Heating and Cooling Guidelines – Felix Kriedemann, REScoop

Регистрирай се сега безплатно /

Register now for free