Газът: невидима заплаха за климата

Газът често е представян като чист, зелен и сигурен енергиен източник. Милиарди се изливат годишно в инвестиции за нови газови тръби, изграждане на терминали за втечнен газ (LNG) и в газификация на домовете. Газът е представен като алтернатива на мръсните въглища, а истината е, че той е чист само в сравнение с други замърсители – въглеродните му емисии се равняват на половината от тези на въглищата. Сериозен проблем са и емисиите на метан, които се отделят както при добива на газ, така и при неговото транспортиране и изгаряне. Метанът, значително подценяван досега парников газ без характерен цвят и мирис, е почти 80 пъти по-вреден за глобалното затопляне от въглеродния диоксид за двадесетгодишен период от време. 

Един от най-разпространените митове за газа беше неговата ниска цена. Войната в Украйна не само промени това убеждение, а и показа, че газът е един несигурен източник на енергия. Инвестициите в газа се оказват нерентабилни и всяка бъдеща инвестиция в газова инфраструктура рискува да се превърне в един финансов ресурс, заключен в тръбопроводи на миналото. Всяка кампания в посока разширяване на газова инфраструктура и увеличаване на доставките на газ ни заключва в едно по-мръсно бъдеще.

Защо чистият газ е лъжа?

Какъв е проблемът с метана и неговото изтичане?

Видео материали

Как да се откажем от въглищата, без да се заключваме в газ?

Метан изтича от газовата инфраструктура в България.

Прочети повече по темата

Новини:

by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by
by

Ресурси:

by
by
by
by
by
by

Карта на емисиите на метан

Картата предоставя лесен достъп за широката общественост до спътникови данни за концентрации на метан в атмосферата на територията на страната. Така могат да се видят аномалии в атмосферните концентрации на метан, причинени от източници от националната газопреносна мрежа, вследствие на изпускане на газ в атмосферата при профилактични дейности, неизправна апаратура и изтичания, причинени от аварии.
На картата са изобразени в опростен вид газопроводи и станции. Може да бъде избран период за анализ, да се генерира слой и графика с дневни данни като месечният максимум показва най-високата стойност, а горещите точки – резултат за честотата на високи концентрации.