Генното инженерство застрашава поминъка на бъдещите поколения

Защо новите геномни техники трябва да бъдат обект на строга регулация

От гледна точка на здравето и опазването на околната среда, техническият потенциал на новите техники на генното инженерство, особено приложенията на CRISPR / Cas, е тревожен. Това признават дори самите изобретатели на технологията. Например Дженифър Дудна, която е заявила много патенти за технологията CRISPR, пише: „Като се има предвид колко радикални са последиците от редактирането на гени за нашия вид и нашата планета, отварянето на линиите на комуникация между науката и обществеността никога не е било по-важно от сега.” (Doudna & Sternberg “A Crack in Creation”, 2017)…

Ето защо изброените тук примери имат за цел да онагледят рисковете, свързани с новата технология на генното инженерство (наричана още „нови геномни техники“). Ако организмите с редактиран геном не бъдат строго регулирани, тяхното освобождаване може да застраши биоразнообразието и поминъка ни (вж. доклада Genetic engineering endangers the protection of species).

Много заинтересовани страни очевидно се стремят да избегнат всякаква открита дискусия относно тези рискове. Често това се дължи на техните икономически интереси в изследването, разработването и пласмента на продукти с редактиран геном. Нашата цел е да насочим вниманието към възможните въздействия върху хората, природата и околната среда въз основа на наличната научна информация.

Новите техники позволяват дълбоки промени в генома дори без вмъкване на допълнителни гени. В много случаи промените в биологичните свойства са резултат, напр. променен състав на растенията, който надхвърля това, което би могло да се постигне с предишните методи за размножаване.

Противно на разпространеното твърдение, новите геномни техники не могат да бъдат поставени на същото ниво като конвенционалните методи за размножаване или естествено срещащите се мутации. Генетичните ножици като CRISPR / Cas са биотехнологични мутагени, които могат да бъдат използвани за заобикаляне на естествените механизми за регулиране на гените и унаследяване. Те правят генома достъпен за промени по нов и много по-дълбок начин. Получените генетични промени обикновено се различават значително от настъпилите вследствие на „спонтанни“ или „случайни“ мутации.

Освен това в много случаи новите техники за генно инженерство също предизвикват специфични нежелани и нежелателни ефекти. Примери за това е неволното вмъкване на допълнителни гени и промените в погрешно място на генома.

В допълнение, новата технология често се комбинира със „стари“ методи на генно инженерство, като „генен пистолет“. Те се използват за вмъкване на „генетични ножици“ в генома на целевия организъм, което води до множество допълнителни рискове.

Освен това, новата технология поставя огромни предизвикателства при оценката на риска за околната среда, напр. промени в състава на растенията, които могат да окажат влияние върху хранителната мрежа или върху взаимодействието и комуникацията с околната среда. Генетично редактираните организми, които могат да съществуват и да се размножават в околната среда, също представляват риск от високо ниво.

Нашите примери показват, че генетичните и биологичните характеристики на организмите, с редактирани геноми, трябва да бъдат внимателно изследвани за всеки отделен случай, като се вземат предвид специфичните използвани техники, преди да бъде взето решение за тяхната безопасност. Дори и малки намеси в генетичния състав/генетичната същност могат да доведат до огромни последици.

Нашите видеоклипове и брошурата „Какво (не) е генно инженерство?“ обясняват основните разлики между конвенционалното развъждане и „старото“ и „новото“ генно инженерство при развъждането на растения.