Становище относно законопроекти за изменение и допълнение на ЗЧАВ със сигнатура 49-302-01-8 и 49-354-01-43

Десетки неправителствени организации от цялата страна изпратиха становище до Народното събрание, в което предупреждават, че законопроектът за промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух,  изготвен от МОСВ ще ограничи напълно ненужно правото на гражданите да изискват от публичните органи да изготвят план за качеството на въздуха и да оспорват тези планове и тяхното съдържание пред националните съдилища. Освен това приемането на закона в такъв вид няма да доведе до спиране на наказателната процедура от 2020 г. срещу България по темата, което прави цялото предложение не само вредно, но и излишно.

В същото време организациите напомнят, че съществува и алтернативен проект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, който може да гарантира правото на достъп до правосъдие и да прекрати текущата наказателната процедура срещу България.

Прочетете повече във файла:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

,

Становище на За Земята по Интегрирания национален енергиен и климатичен план (ИНПЕК) на Сърбия

Република Сърбия е във финалния етап по приемане на своя първи Интегриран план “Енергетика и климат” (ИНПЕК), с който се определят климатичните им цели до 2030 г., като се гледа и постигането на по-голямата цел за климатична неутралност към 2050 г.
След наше застъпничество МОСВ стартира трансгранична обществена консултация по сръбския проектоплан, съгласно Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. МОСВ ще събере получените становища и ще ги препрати на Сръбската държава, която трябва да ги вземе предвид при приемането на финалната версия на плана.
Основното ни притеснение в проектоплана е за продължаващо трансгранично замърсяване – най-вече от сръбските тецове на въглища – и недостатъчно мерки за своевременното му намаляване. Немалък процент серни оксиди от Сърбия се разсейват на територията на България и другите им съседи. В документа липсва ангажимент за постигане на климатична неутралност до 2050 г., липсва ясен план за поетапно преустановяване работата на въглищните им централи, но има планове за нови газови централи и мащабна газификация на Южна Сърбия.

Вижте повече в пълното ни становище (на английски език):

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

 

 

Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
, ,

Court decision cancels the environmental assessment of the project for a waste incineration plant in Sofia

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

, ,

Съдът отмени екооценката (Решението по ОВОС) на проекта за инсталация за изгаряне на отпадъци на площадката на ТЕЦ-София

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Обща НПО позиция за КЕП преди заседанието на 14 август

Обща НПО позиция на „За Земята“, БлуЛинк“  и организациите в Коалиция за зелен рестарт“ за продължаване на процеса и работата на Комисията за енергиен преход (КЕП), след административното финализиране на доклада, за да се насърчи процеса на декарбонизация в България. Основните ни искания са следните:

1. Залагане на цел за климатична неутралност на България до 2050 г. в Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК), с възможност за залагане на междинни национални цели за 2040 г., в съответствие с целта на ЕК.

2. Създаване на механизъм и рамка за разпределяне на усилията за декарбонизация по сектори с конкретни секторни цели и траектории за декарбоизация, включващи минимум енергетиката, индустрията, транспорта и селското стопанство. Изготвяне на декарбонизационните секторни сценарии паралелно с процеса на актуализация на НПЕК. Залагане на рамката и отговорностите за изпълнение на секторните институции в актуализирания ЗОИК.

3. Продължаване на работата на КЕП, поне в рамките на срока на актуализация на НПЕК, актуализация на ПВУ и изготвяне на главата RePowerEU. Обезпечаване на дългосрочен процес на диалог със заинтересованите страни, който може да бъде осъществен през КСЕЗС и/или Националния експертен съвет по изменение на климата (НЕСИК).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Становище по програма за управление на отпадъците на Столична община 2021-2028 г.

Представяме коментарите ни по съдържанието на програмата за управление на отпадъците на Столична община 2021-2028 г.

Според авторите основната цел на програмата е “население и бизнес на Столична община (СО), които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива”.

Прави впечатление, че в целта липсва ролята на общината и взаимодействието ѝ с гражданите и бизнеса, което е основополагащо в управлението на отпадъците. Също така в програмата не е посочено кога са провеждани проучвания на общественото мнението, има ли публични резултати, какви са проблемите и какво може да се подобри в новата програма.

Освен това липсва и информация за териториалния анализ, според който да се конкретизират различни видове мерки спрямо различните райони и спрямо различните градски зони – сметосъбиране и сметоизвозване спрямо гъсто населени райони или еднофамилни сгради, централни или периферни части и т.н.

Липсата на такива проучвания и анализи са предпоставка представената програма да не отразява важните стъпки за създаване на работещи политики на СО за най-горните нива на йерархията за управление на отпадъци – предотвратяване, подготовка за повторна употреба и рециклиране, както и на въвеждането на принципа “замърсителят плаща” като водеща основа за определяне на таксата за битови отпадъци.

Вижте пълния текст на становището:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

 

 

,

Позиция на „За Земята“: Разработването на нови находища на газ в България трябва да се преосмисли

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Position and recommendations of EA Za Zemiata regarding the transparency and participation process in Bulgaria

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Становище по КЕП и Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗД)

Изходящ номер: 1240/12.07.2023 г.

             ДО:

Акад. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ЮЛИАН ПОПОВ,

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ,

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ,

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Инж. ГЕОРГИ ГВОЗДЕЙКОВ,

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-Н ЦВЕТАН КЮЛАНОВ,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ

MS VERONICA VECCHIO,

HEAD OF UNIT – DG RECOVER

КОПИЕ ДО:
Г-Н ИВАН МОДЕВ,

НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ

НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на ПМС № 86 и рестартиране работата на Консултативния съвет за Зелената сделка към Министерски съвет и Ресорните комисии към него, за да може да се постигнат заложените европейски цели в областта на зеления преход и Плана за възстановяване и устойчивост, чрез активно включване на заинтересованите страни

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И НА МЕДИИТЕ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екологично сдружение „За Земята“ е една от най-старите и уважавани природозащитни организации в България, с доказана експертиза по темите Енергетика и климат, Чист въздух, Икономическа ефективност и други. За Земята имаме членове и лични наблюдения от работния процес в сформираните лятото на 2022 г. подкомисии:

1. Комисия за енергиен преход (КЕП);

2. Комисия за устойчива мобилност (КУМ);

3. Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност (КЕЕ);

Имаме и много близки партньори в Комисията за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика (КИКИ).

Категорично не сме съгласни с твърдението в проекта на доклад по Предложението за актуализация на ПМС № 86: „Практиката показа, че така създадените комисии, с малки изключения така и не започнаха да функционират и не разгърнаха своя потенциал“.

С увереност заявяваме, че е нужно рестартиране на съществуващите тематични комисии от 2022 г. и стартиране работата на оставащите тематични подкомисии. Необходимо е и известно бюджетно обезпечаване на експертната работа – констатирано при изработването на моделиране в КЕП чрез частен инструментариум като Compass Lexecon и невъзможността да се правят достатъчен брой актуализации на заложените допускания и стойности. Нужен е разумен бюджет и гъвкавост за извършване на собствени анализи от страната на комисиите.

С актуализирането на КСЕЗС през пролетта на 2022 г. КЕП стана най-близкия формат до междусекторен диалог / многостепенен диалог в областта на климата и енергетиката, изискване по Регламента за Енергийния съюз, който сме имали в България до момента, с възможност за участие от природозащитния граждански сектор. Затова и в скорошните номинации от България в паневропейската кампания NECPs Awards или Награди за ИНПЕК мерки, една от лошите практики е именно прекъснатия диалог през комисиите на КСЕЗС по време на служебното правителство. За нас това е пример как една първоначално добре тръгваща практика бе опорочена, което усещане се засилва още повече с новопредлаганите промени в ПМС № 86.

Затова и сме силно огорчени от прекъснатата оперативна работа на КЕП, а към днешна дата и от намерението за закриване на групата и потенциално започване отначало на процеса. Припомняме, че България е държавата с най-закъснял енергиен преход, единствената страна-членка с все още неодобрени териториални планове за справедлив преход (ТПСП), която вече загуби предвидените целеви средства за 2022 г.

Въпреки принципните различия между някои представители на заинтересованите страни по енергийния преход бе намерен работещ механизъм на колегиалност, позволяващ напредък на експертната работа на групата. Имали сме както присъствени (с възможност и за онлайн проследяване), така и изцяло онлайн заседания с приемане на конкретни решения и следващи стъпки. Под вещото ръководство на д-р Мария Трифонова, подпомагана от секретариата на КЕП, работната група заработи добре – в началото бе доказана експертизата на членовете, а после много малко време бе необходимо за опознаване на членовете, свикване с начина на работа и влизане в работен порядък. Бе дадена възможност на кандидатствалите експерти, останалите извън официалния състав на групите поради физически ограничения на помещенията и съвместителство на интересите, да станат наблюдатели и да следят чрез живо излъчване както онлайн, така и присъствените заседания на комисията. Това определено може да се посочи като добра практика в сферата на прозрачността и ангажирането на заинтересовани страни.

КЕП бе олицетворение и на друга закъсняла у нас добра европейска практика – по сформиране на т.н. Въглищна комисия или Coal Exit Commission. Даже с настоящия си мандат по изработване на Пътна карта за постигане на климатична неутралност, КЕП надмина минимално изискуемото като обхваща бъдещото преустановяване не само на въглищата, но и на останалите изкопаеми горива като природен газ (ясна пътна карта трябва да залегне и в закъсняващата актуализация на ИНПЕК).

Макар да имаше наглед обективна причина за временното спиране работата на КЕП с януарското Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, не разбираме защо и на КЕЕ последното официално заседание бе през ноември 2022 г. Има толкова пряко и непряко свързани с енергийната бедност реформи, които комисията би трябвало да разгледа, като някои от тях започна да разглежда в началото, но времето така и не стигна за финализиране. Проблем бе и че преди да се направят реформите започнаха инвестиционните програми. В края на декември разбрахме от председателя на КЕЕ, че е сформирана по-малка юридическа група в МС, за резултатите от чиято работа до членовете така и не достигна официална информация.

Изключително важно е да бъде продължена и ускорена работата на Комисията за устойчива мобилност (КУМ) за разглеждането и предложения за насърчаване и изграждане на стратегията за устойчива мобилност имайки предвид, че транспортния сектор у нас е едно от най-големите предизвикателства като източник на замърсяване, стар автомобилен парк, значителната зависимост от руски петрол, жертвите на пътя и негативните ефекти от местен и  транзитен товарен автомобилен трафик. Спешно е и разработване на определение за “транспортна бедност” и мерки за нейното преодоляване.

За нас е изключително важна ролята на все още несформираната Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени. Темите са все още недобре познати на българските граждани и все по-често стават обект на дезинформация.

Силно необходимо е и засилване на капацитета на отговорните институции по разработване и прилагане на интегриращи климата примери и практики в хоризонталните сектори.

Дигитализацията също е приоритет на Зелената сделка и НПВУ, а не виждаме такъв фокус в проектоплана за реформирана КСЕЗС – тя няма да се изпълнява и следи ли, като вървят ръка за ръка с декарбонизацията?

Притеснително в проекта на актуализация на ПМС № 86 звучат и плановете за разширения състав на КСЕЗС избор на по само един представител от сектора на възобновяемата енергия, както и от природозащитния сектор, с опит и експертиза в областта на декарбонизацията. Добре знаете, че възобновяемите източници са повече от един вид, както и в сферата на природозащитата организациите имаме различни фокуси – от опазване на климата до опазване на биоразнообразието.

В заключение настояваме:

Да се продължи възможно най-бързо работата на КСЕЗС и ресорните комисии, за да се наваксат забавянията по приемане на ключовите реформи в зеления компонент на НПВУ.

КСЕЗС трябва да се занимава и с бъдещото прилагане на законодателния пакет “Подготвени за цел 55”, но първо трябва да се приоритизира работата по хармонизирането в националното законодателство на забавени документи още от предходния пакет “Чиста енергия за всички европейци”.

С уважение,

Екип “Енергия и климат” в „За Земята“
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Position-statement of EA Za Zemiata submitted to the European Commission on the inclusion of the Bulgarian project for hydrogen transmission infrastructure

No to the ‘hydrogen-washing’ and using it as a cover to extend the life of the fossil fuel industry

The hydrogen transmission infrastructure project has no place on the European Commission’s 6th list of projects of common interest (PCI) in its current state

The suggested project for hydrogen transmission infrastructure in Bulgaria will include one pipeline of around 250 km and two compressor stations in the regions of Petrich and Dupnitsa-Bobov dol. While there is already a compressor station in Petrich, the one in Dupnitsa-Bobov dol will be a newly constructed one. 

If supported, this project will not only be costly for European and Bulgarian taxpayers, it is important to consider whether it will even be necessary. Furthermore, the project risks undermining the European Union’s climate targets and commitment to move away from a dependency on gas by allowing the prolonged usage of gas through its blending with hydrogen. 

Bulgaria is still lagging behind on the mass deployment of renewable energy sources to feed in the electricity grid. By investing in a hydrogen infrastructure first, there are risks that this will hinder the process of installing capacities to ensure the decarbonisation and decentralisation of the system and does not contribute to the security of supply nor the market integration, as Bulgaria is becoming less and less competitive on the renewable energy front. 

The submitted proposal states that the pipelines will be suitable for the transmission of 100% hydrogen but does not explicitly state that the hydrogen transported will be produced from renewables or that there will be no blending (or forecast when the 100% H2 transmission would/could be achieved). The lack of specification could lead to the conclusion that the blending of fossil gas and hydrogen will most likely occur and last indefinitely, especially considering the insufficient installed RES capacities. Hydrogen production should be based on additional renewable energy and should not compete where renewables-based electricity could be used directly, e.g. in the heating or land transport sectors.  

The source of hydrogen should be clearly stated, as fossil-based hydrogen should not be eligible for PCI status at all. Hydrogen produced from fossil gas – with or without carbon capture and storage (CCS) technologies that are yet unproven on a scale- should be excluded from PCI status and EU funding, as it contributes to continuing the demand for gas and as such directly contradicts EU climate targets and adopted legislation. Without specifying that only hydrogen produced from renewables will be used in this project, it fails to meet EU sustainability standards and should be dropped from the PCI list.  It is especially concerning that no electrolysis projects have been proposed either by Bulgaria or by the neighbouring countries for inclusion on the new PCI list so it is not possible to expect that this project will support the integration of renewable sources.  

This project raises concern that it will use fossil gas, as it builds upon previous gas plans and investments that have been sought in previous projects. Currently the privately owned TPP Bobov dol, which is among the plants currently being under investigation by the European Public Prosecutor’s office for underreporting CO2 emissions and quotas, is constructing new gas capacities, alongside a large photovoltaic project. The company has explicitly stated that it plans on blending hydrogen and gas (1, 2), with a 50/50 mix, without suggesting when and how the plant will use hydrogen only.  

The TPP has submitted plans  for a gas distribution station, and the compressor station reflected in the project proposal raises concerns that old fossil gas related plans are now being reused to secure funding through ‘hydrogen-washing’. Taking into consideration the above, this brings serious concerns that in this case EU funds could be used to build a hydrogen transmission infrastructure for the benefit of this private entity, which has systematically breached EU and national environmental standards (1, 2). According to the recital 61 of the EU TEN-E Regulation Projects of common interest should not benefit directly or indirectly persons or entities that are in one of the situation of exclusion as referred to in Article 136 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046, such as in cases of a conviction for fraud, corruption or conduct related to a criminal organisation.   

It is also important to pose the question of whether such a project really is necessary, considering the significant investment that the hydrogen infrastructure would require. It is highly unlikely that the same volume of hydrogen will be transported as fossil gas currently, as the demand for hydrogen should go to the niche, hard-to-abate sectors,  such as such as steel, chemicals, aviation, long distance shipping and heavy duty road transport (using hydrogen or derived energy carriers) Therefore, it could be assumed that such a hydrogen transmission infrastructure will not only be costly, but also unnecessary and will result in stranded assets that will fall on Bulgarian citizens. Furthermore, the fossil gas infrastructure in general is used to transport gas from the source for large distances to the demand centre; in the case of hydrogen, this should look very differently, as the production and consumption in ideal situation should be much closer to each other. Additionally, It is suggested and also recommended that in most cases renewable hydrogen will be produced locally from local energy sources. In Bulgaria the current big industrial consumers of gas (and hydrogen) are situated in Northeastern and Southeastern Bulgaria, while the proposed H2 pipelines are in the Southwest of Bulgaria. According to the project proposal, the transmission infrastructure will be used for providing hydrogen in the country but also to/from Greece which considering that both Greece and Bulgaria have sufficient renewables potential that could be used to produce hydrogen locally, it might be redundant and also result in losses. 

Furthermore, the project suggests that further expansion of the infrastructure will be possible to the Maritza coal basin, which then would require new H2 pipelines. Considering the favourable conditions of both wind and solar that have been mentioned, it is highly unlikely that such transmission will be necessary, as the Maritza coal basin has plans to develop the so-called Hydrogen Valley of the country and as such would be able to produce enough hydrogen for the needs of the industry in South East Bulgaria. 

Finally, this project has been submitted by Bulgartransgaz, an ENTSO-G member. This not only raises concerns that the fossil gas industry might use the hydrogen transmission system to prolong the use of gas, but also further cements the status of Bulgartransgaz, the sole transmission company-operator and owner of the gas grid, as a monopolist company in Bulgaria. 

For the reasons stated above, we request that the H2 transmission system project in Bulgaria, submitted by Bulgartransgaz, is not included in the 6th PCI list. 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Становище на ЕС „За Земята“ към Европейската комисия относно включването на проект за инфраструктура за пренос на водород в България

Не на грийнуошинга на водород и използването му като параван за удължаване на живота на индустрията на изкопаемите горива

Проектът за изграждане на инфраструктура за пренос на водород няма място в 6-тия списък на проектите от общ интерес (ПОИ) на Европейската комисия в този си вид

Становище на ЕС „За Земята“ към Европейската комисия относно включването на проект за инфраструктура за пренос на водород в България 

Предложеният проект за инфраструктура за пренос на водород в България ще включва един тръбопровод с дължина от около 250 км и две компресорни станции в районите на Петрич и Дупница-Бобов дол. Докато в Петрич има компресорна станция, тази в Дупница-Бобов дол ще бъде новопостроена.

Ако бъде подкрепен този проект, той не само ще струва скъпо на европейските и българските данъкоплатци, но е важно и да се помисли дали изобщо той ще бъде необходим. Проектът рискува да подкопае целите на Европейския съюз в областта на климата и ангажиментите за отказ от зависимостта от газ, като позволи продължаващото използване на газ чрез неговото смесване с водород.

България все още изостава в масовото използване на възобновяеми енергийни източници за захранване на електрическата мрежа. Инвестирането първо във водородна инфраструктура крие риска да възпрепятства инсталирането на мощности, чрез които да се постигне декарбонизацията и децентрализацията, и няма да допринесе за сигурността на доставките, нито за пазарната интеграция, тъй като България става все по-малко конкурентоспособна в областта на възобновяемата енергия.

В проектното предложение се посочва, че тръбопроводите ще бъдат подходящи за пренос на 100% водород, но не се посочва изрично, че пренасяният водород ще бъде произведен от възобновяеми източници или че няма да има смесване; нито пък се прогнозира кога ще (може) да бъде постигнат пренос на 100 %  водород. Липсата на уточнение ни кара да заключим, че вероятно ще има смесването на изкопаем газ и водород и то ще продължи неопределено дълго, особено като се има предвид недостатъчният инсталиран капацитет на ВЕИ. Производството на водород следва да се основава на допълнителна енергия от възобновяеми източници и да не се конкурира със секторите, в които енергия от възобновяеми източници би могла да се използва директно, например в секторите на отоплението или сухопътния транспорт.

Източникът на водорода трябва да бъде ясно посочен, тъй като водородът от изкопаеми горива изобщо не отговаря на условията за получаване на статут на ПОИ. Водородът, произведен от изкопаем газ – със или без технологии за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), които все още не са доказани в голям мащаб – следва да бъде изключен от статута на ПОИ и от финансирането от ЕС, тъй като допринася за продължаване на зависимостта от газ и така е в пряко противоречие с целите на ЕС в областта на климата и приетото законодателство. Без да се уточни, че в този проект ще се използва само водород, произведен от възобновяеми източници, той не отговаря на стандартите на ЕС за устойчивост и следва да бъде изваден от списъка на проектите от общ интерес. Особено тревожно е, че нито България, нито съседните държави са предложили проекти за електролиза за включване в новия списък на проектите от общ интерес, така че не може да се очаква, че този проект ще подкрепи интегрирането на възобновяеми източници.

Този проект предизвиква притеснението, че ще се използва изкопаем газ и поради това, че се основава на предишни планове за инвестиции в газ, които са били търсени в предишни подобни проекти. Понастоящем частната ТЕЦ Бобов дол, която е сред централите, разследвани в момента от Европейската прокуратура за фалшифициране на данни, относно емисиите на CO2 и квотите, изгражда нови газови мощности, наред с голям фотоволтаичен проект. Дружеството изрично заяви, че планира да смесва водород и газ в микс от 50/50, без да посочва кога и как централата ще използва само водород.

ТЕЦ-ът има планове за газоразпределителна станция, а компресорната станция, отразена в проектното предложение, поражда опасения, че стари планове, свързани с изкопаемия газ, сега се използват отново, за да се осигури финансиране чрез „водороден greenwashing“. Като се има предвид това, възможно е в този случай средствата на ЕС да бъдат използвани за изграждане на инфраструктура за пренос на водород в полза на частна компания, която системно нарушава екологичните стандарти на ЕС и националните стандарти. Съгласно съображение 61 от Регламента на ЕС за трансевропейските транспортни мрежи (TEN-E) Проектите от общ интерес не следва да облагодетелстват пряко или непряко лица или образувания, които се намират в някое от положенията на изключване, посочени в член 136 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, като например в случаите на присъда за измама, корупция или поведение, свързано с престъпна организация.

Важно е също така да се постав въпросът дали подобен проект е наистина необходим, като се имат предвид значителните инвестиции, които ще изисква водородната инфраструктура. Малко вероятно е в момента да се транспортира същото количество водород като изкопаемия газ, тъй като търсенето на водород би трябвало да се насочи към нишови, трудно преодолими сектори, като например стоманодобива, химическата промишленост, авиацията, корабоплаването на дълги разстояния и тежкотоварния автомобилен транспорт (използващ водород или производни енергийни носители). Следователно може да се приеме, че подобна инфраструктура за пренос на водород ще бъде не само скъпа, но и ненужна и ще доведе до невъзвръщаеми активи, които ще паднат върху българските граждани. Инфраструктурата за изкопаем газ като цяло се използва за транспортиране на газ от източника (който е на големи разстояния) до центъра на търсене; що се отнася до водорода това би трябвало да изглежда по съвсем различен начин, тъй като производството и потреблението в идеалния случай би трябвало да са много по-близо едно до друго. Освен това се препоръчва в повечето случаи водородът от възобновяеми източници да се произвежда на място от местни енергийни източници. В България настоящите големи промишлени потребители на газ (и водород) са разположени в Североизточна и Югоизточна България, докато предложените тръбопроводи за H2 са в Югозападна България. Според проектното предложение преносната инфраструктура ще се използва за осигуряване на водород в страната, но също така и за/от Гърция, което предвид факта, че и Гърция, и България разполагат с достатъчен потенциал от възобновяеми енергийни източници, които биха могли да се използват за местно производство на водород, може да се окаже излишно и също така да доведе до загуби.

Освен това проектът предполага, че е възможно по-нататъшно разширяване на инфраструктурата към въглищния басейн в Марица, което ще изисква нови тръбопроводи за водород. Като се имат предвид благоприятните условия както за вятърната, така и за слънчевата енергия, които бяха споменати, е малко вероятно да се наложи такъв пренос, тъй като въглищният басейн в Марица има планове за развитие на така наречената Водородна долина на страната и така ще може да произвежда достатъчно водород за нуждите на индустрията в Югоизточна България.

И накрая, този проект е представен от „Булгартрансгаз“, член на ENTSO-G. Това не само поражда опасения, че газовата  индустрия може да използва водородната преносна система, за да удължи използването на газ, но и допълнително затвърждава статута на „Булгартрансгаз“, единственото преносно дружество-оператор и собственик на газопреносната мрежа, като дружество-монополист в България.

Поради горепосочените причини настояваме проектът за изграждане на инфраструктура за пренос на водород в България, представен от „Булгартрансгаз“, да не бъде включен в шестия списък за ПОИ.

С уважение,

Екип „Енергия и климат“, ЕС „За Земята“

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

,

Request for withdrawal of the draft „Strategic vision for the development of the electricity sector of the Republic of Bulgaria 2023 – 2053“

To:

GALAB  DONNEV, CARETAKER PRIME MINISTER

ROSEN CHRISTOV, CARETAKER ENERGY MINISTER

ROSITSA KARAMFILOVA, CARETAKER MINISTER FOR ENVIRONMENT AND WATER

ATANAS PEKANOV, CARETAKER DEPUTY PRIME MINISTER FOR MANAGEMENT OF EU FUNDS

 

Copy to:

FRANCE TIMMERMANS, EXECUTIVE VICE-PRESIDENT OF THE EC, EUROPEAN GREEN PACT PORTFOLIO

ELISA FERREIRA, EUROPEAN COMMISSIONER FOR COHESION AND REFORM

EUROPEAN COMMISSIONER FOR ENERGY

SELYN GAUER, HEAD OF THE WORKING GROUP ON RECOVERY AND SUSTAINABILITY

DELYAN DOBREV, CHAIRMAN OF THE PARLIAMENTARY ENERGY COMMITTEE

STANISLAV ANASTASOV, CHAIRMAN OF THE PARLIAMENTARY COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND WATER

DENITSA SIMEONOVA, CHAIR OF THE PARLIAMENTARY COMMITTEE ON THE EUROPEAN UNION

 

Subject: Request to withdraw the project of the Ministry of Energy of „Strategic vision for the development of the electricity sector of the Republic of Bulgaria 2023 – 2053.“

On behalf of the Environmental Association „Za Zemiata“ we address you in connection with the draft of the so-called „Strategic Vision for the Development of the Electricity Sector of the Republic of Bulgaria 2023 – 2053“ („Strategic Vision“) published on 17.01.2022, which was subsequently adopted by the Decision of the Council of Ministers No. 49 of 20.01.2023 and by virtue of this decision must be submitted for consideration by the National Assembly.

We urge the Government to rescind this decision and the Ministry of Energy to withdraw the draft „Strategic Vision“ for a number of reasons, among which the following stand out:

 • We find it very strange that a caretaker government with a limited mandate, which has failed in the clear and specific task of sending the three territorial fair transition plans to the European Commission (EC) before the end of 2022 – thus causing the country to lose €100 million from the Fair Transition Fund, has decided to serve all the lobbying interests in the energy sector with an absurd energy strategy until 2053.
 • The proposed „Strategic Vision“ is of very low quality, completely inadequate to Bulgarian national interests as well as to modern European requirements, and is not subject to revision.
 • „The Strategic Vision is also economically unjustified. The investments required are over EUR 60 billion, but it is not clear how they will affect the implementation of the climate commitments made by the country. Instead, dubious solutions are being relied on, such as the construction of new nuclear capacity and the corrupt Belene NPP project.
 • In this document is evident the aspiration through energy mega-projects to continue the oligarchic-corruption model in the Bulgarian energy sector, which has led to a huge delay in the processes related to the energy transition, not to mention the implementation of a fair transition.
 • An example of one of the megalomaniac ideas is the large-scale production of green hydrogen – for export and for balancing the Bulgarian electricity system. We are asking ourselves a lot of questions, such as: what infrastructure do we have for exporting hydrogen – how will we build it, how much will it cost, with what investments; how will it be justified to export – what are the calculations for the production needed, how much green hydrogen will be needed by the industry in Bulgaria in the first place, do we have such production capacity; will there be buyers?
 • There is no environmental assessment. There was no public consultation, and the presentation of the document was made with limited public access.
 • Incorrect reference and justification of key findings in the Strategic Vision to the work of the Energy Transition Commission (ETC), on which we have a representative. The document in question has not been circulated to members, nor has it been discussed.
 • We already have a ‘Strategic Vision for the Development of the Electricity Sector’, as well as for the whole economy for the same time period. It should be recalled that very recently, on 20.10.2022, the Council of Ministers adopted a strategic document identical in nature to the Energy Union Governance Regulation, the ‘Long-Term Climate Change Mitigation Strategy 2050 for Bulgaria’. In its current form, this document also fails to meet the requirements for achieving EU climate neutrality and needs to be revised in due course.

 

We are left with the impression that the philosophy of this document is electoral promises to all and sundry, and nothing more. The only sensible solution is to withdraw the ‘Strategic Vision’ and for national institutions to focus on the update of the National Energy and Climate Plan 2030, which the EC will expect in initial form by 30 June 2023, with the earliest possible involvement of all stakeholders.

 

With respect,

Climate and Enegy Team

Za Zemiata

 

 

 

 

This publication is part of the LIFE project „Together For 1.5“, co-financed by the European Union. The opinions expressed in this publication are those of the authors. They do not purport to reflect the opinions or views of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the funding body can be held responsible for them.

For more information on the project

Official page of the project

,

Искане за оттегляне на проекта на “Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. – 2053 г.”

Линк към писмото на английски език

До:

ГЪЛЪБ ДОНЕВ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

РОСЕН ХРИСТОВ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

АТАНАС ПЕКАНОВ СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

 

Копие до:

ЦВЕТАН КЮЛАНОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ 

ФРАНС ТИМЕРМАНС ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕК, РЕСОР ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ

ЕЛИЗА ФЕРЕЙРА ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО СБЛИЖАВАНЕ И РЕФОРМИ

КАДРИ СИМСОН ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО ЕНЕРГЕТИКАТА

СЕЛИН ГАУЕР РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ

ДЕНИЦА СИМЕОНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Относно: Искане за оттегляне на проекта на Министерство на енергетиката на “Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. – 2053 г.” 

 

Уважаеми г-н Донев, 

Уважаеми г-н Христов,

Уважаема д-р Карамфилова, 

Уважаеми г-н Пеканов, 

 

От името на Екологично сдружение “За Земята” се обръщаме към Вас във връзка с публикувания на 17.01.2022 г. проект на така наречена “Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. – 2053 г.” (“Стратегическа визия”), който впоследствие бе приет с Решение на Министерски съвет № 49 от 20.01.2023 г. и по силата на това решение трябва да бъде внесен за разглеждане от Народно събрание.

 

Настояваме Министерски съвет да отмени това решение, а Министерство на енергетиката да оттегли проекта за “Стратегическа визия” поради множество причини, сред които се откроява следните:

 

 • За нас е много странно, че служебно правителство с ограничен мандат, което не се справи с ясната и конкретна задача да изпрати трите териториални планове за справедлив преход до Европейската комисия (ЕК) преди края на 2022 г. – с което причини на страната загуба на 100 млн. евро от Фонда за справедлив преход, реши да обслужи всички лобистки интереси в енергийния сектор с абсурдна енергийна стратегия до 2053 г.
 • Предложената “Стратегическа визия” е с много ниско качество, напълно неадекватна на българските национални интереси, както и на съвременните европейски изисквания, и не подлежи на редакция.
 • “Стратегическата визия” е и икономически необоснована. Необходимите инвестиции са над 60 млрд. евро, но не е ясно как те ще въздействат върху изпълнението на климатичните ангажименти, поети от страната. Вместо това се залага на съмнителни решения, като изграждането на нови ядрени мощности и корупционния проект АЕЦ “Белене”. 
 • В този документ е явен стремежът чрез енергийни мега проекти да се продължи олигархично-корупционния модел в българския енергиен сектор, довел до огромно забавяне на процесите, свързани с енергийния преход, да не говорим за провеждането на справедлив преход. 
 • Пример за една от мегаломанските идеи е мащабното производство на зелен водород – за износ и за балансиране на българската електроенергийна система. Задаваме си множество въпроси като: каква инфраструктура за износ на водород имаме – как ще я изградим, колко ще струва, с какви инвестиции; как ще е оправдано да изнасяме – какви са изчисленията за нужното производство, колко зелен водород ще е необходим на промишлеността в България на първо място, имаме ли такъв капацитет за производство; ще има ли купувачи? 
 • Липсва екологична оценка. Не беше проведено обществено обсъждане, а представянето на документа бе направено при ограничен обществен достъп.
 • Некоректно позоваване и обосновка на ключови изводи в “Стратегическата визия” с работата на Комисията за енергиен преход (КЕП), в която имаме наш представител. Въпросният документ не е достигал до членовете, нито пък е бил обсъждан.
 • Вече имаме “Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор”, както и на цялата икономика за същия времеви период. Припомняме, че съвсем наскоро, на 20.10.2022 г. от Министерски съвет бе приет идентичен по своята същност стратегически документ “Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България”, изискуем спрямо Регламента относно управлението на Енергийния съюз. В сегашния си вид този документ също не отговаря на изискванията за постигане на климатична неутралност на ЕС и трябва да бъде преработен в срок.

 

Оставаме с впечатлението, че философията на този документ е предизборни обещания за всички и от всичко по много, и нищо повече. Единственото разумно решение е “Стратегическа визия” да бъде оттеглена, а националните институции да се съсредоточат върху актуализацията на Националния план “Енергетика и климат” до 2030 г., която ЕК ще очаква в начален вид до 30 юни 2023 г., с най-ранно включване на всички заинтересовани страни.

 

С уважение,

Екип “Енергия и климат” 

За Земята

 

 

 

 

Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Повече за проекта

Официална страница на проекта

Declaration of the Members of the Climate Coalition – Bulgaria. Reforme Is Possible: Bulgaria Can and Must Transform Its Energy Sector

Reducing greenhouse gas emissions from coal-fired power plants by 40% by 2026 is achievable and gives Bulgaria a competitive advantage.

Bulgaria can implement reforms to reduce greenhouse gas emissions from coal-fired power plants by 40% by 2026 and implement a gradual exit from coal dependence by 2038 at the latest. This reform has been agreed with the European Commission in Bulgaria’s National Recovery and Resilience Plan (NRRP). The energy transition is imperative not only because of the climate crisis, but also to modernise the Bulgarian economy and energy sector. This requires systematic work to transform the energy sector and transition from fossil fuels to renewable energy sources. This is the position of energy experts, environment and climate advocates united in the Climate Coalition Bulgaria.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Декларация на членовете на „Коалиция за климата – България“. Реформата е възможна: България може и трябва да модернизира енергетиката си

Публикуваме декларацията на „Коалиция за климата – България,  на която „За Земята“ е член от основаването ѝ, във връзка с желанието на живеещи в миналото синдикати и бизнесмени да бъде отменена целта от НПВУ  за намаляване на емисиите от въглищните централи с 40% до 2026 г.

Освен въздействието на парниковите емисии върху климата, липсата на енергиен преход е свързана и с много сериозни здравни последствия за българските граждани от замърсители на въздуха, които не са взети предвид в икономическите модели, нито са включени в цената на произведената енергия.

Според изчисления от 2018 г. здравните щети за страната от емисиите на опасни замърсители като фини прахови частици, серен диоксид и азотни оксиди от въглищни централи струват между 1 млрд. евро и 1 млрд. 800 хил. евро на година на българската здравна система.

Вижте пълния текст на декларацията:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Изтеглете декларацията на английски език

 

Position statement on the guidlines for applying through the selection of proposals for the implementation of an investement under the procedure „Support for sustainable energy renovation of the residential building stock – Stage I“

TO

MR IVAN SHISKOV

MINISTER OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS

e-mrrb@mrrb.government.bg

Sofia, October 28, 2022
ref. № 1212/28.10.2022

SUBJECT: GUIDELINES FOR APPLYING FOR FUNDING THROUGH THE SELECTION OF PROPOSALS FOR THE IMPLEMENTATION OF AN INVESTMENT UNDER THE PROCEDURE „SUPPORT FOR SUSTAINABLE ENERGY RENOVATION OF THE RESIDENTIAL BUILDING STOCK – STAGE I“, WITH FUNDING UNDER THE RECOVERY AND RESILIENCE MECHANISM

Dear Mr. Shishkov,
Dear ladies and gentlemen,

On behalf of environmental association „For the Earth“, we address you in regard with the published for public discussion „Guidelines for application for provision of funds for energy renovation of the residential building stock – STAGE I“. We see this investment from the Recovery and Resilience Mechanism (RRM) as a key initial step towards the much-needed decarbonisation of the building stock, addressing at the same time the problem with the energy poverty.

As a beginning, we express satisfaction that for the first time a requirement for a second energy audit after the completed energy renovation is introduced – something that should have happen also during the implementation of the National Plan for Energy Efficiency of Multi-family Residential Buildings (NPEEMRB) and the Operational Programs.

We express the following serious concerns and remarks related to problematic aspects of the Guidelines, as well as some specific recommendations and solutions:

1. The announced total amount of the funds under the procedure is BGN 1 129 881 600 including VAT, which is 75.5% of the assigned financing for energy renovation of residential buildings (a total of BGN 1 496.4 million) and 95% of the RRM (BGN 1 189.5 million ). The national co-financing of BGN 306.9 million is to be provided by the owners’ associations in the amount of BGN 70.6 million and BGN 236.3 million from the national budget. The aid intensity is 100%, co-financing is not required from the final recipient of the funds.

Problem: Stage I of the procedure will exhaust 75% of the RRP funding and only 25% will be assigned to a co-financing model, which was expected to be the main reform laid down in the RRP regarding the energy renovation of residential buildings. The sustainability of this model, so far unannounced and unclear, remains in question.

Recommendation: For Stage I of the procedure no more than 50% of the financing under RRP should be allocated, and the Ministry of Regional Development and Public Works should give clear information to the public that the next funds will be allocated only under a co-financing model. Such clarity is currently missing in the above mentioned Guidelines, and the expectation of all citizens should be that this model of 100% funding will not continue.

2. The construction of systems for utilization of energy from renewable sources for the energy needs of the building is restricted with the requirement that they should be used only to provide for the energy consumption of the jointly-used areas of the building, and that the energy produced should be only used for the needs of the building.

Problem: In this way, a considerable investment in equipment is stimulated, the economic expediency of which is artificially restricted and doomed. The lack of possibility – legal and technical – that allows the reverse transfer of the produced energy to the energy grid for a fee or that allows its use not only for the jointly-used areas of the building, but also for consumption by households, is a risk for the future development of RES for households as a tool for reduction of the energy poverty. The impossibility the installment of RES in the residential buildings to fulfill its most important goal – to reduce the energy bills of the residents or to increase the association’s income through the sale of excess electricity – will create negative public perceptions that RES serve interests different from those of the citizens.

Recommendation: Removal of the proposed restrictions on the RES produced electric and/or thermal energy for consumption only in the building and permission the production capacity to exceed the needed consumption. Provision of technical and legal possibilities prior to the implementation of the Guidelines both for feeding energy back into the grid and for its use from household right now. If this measure is not possible to be launched at the First Stage, then it is absolutely imperative to be provided in the Second Stage procedure.

3. Priority will be given to proposals for the implementation of investment for energy efficiency that are combined with the use of renewable energy sources and complement the architectural appearance of the city.

Problem: The architectural appearance of the city will take up a financial resource that will displace other resources needed for the RRP objectives – increase of the energy efficiency of the residential building stock, renewable energy generation and energy poverty reduction.

Recommendation 1: Removal of the investment in architectural appearance as an evaluation criteria for proposals in the Guidelines, or preformat the ratio of the number of points in the evaluation. The use of RES should bring a higher number of points in the evaluation than the contribution to the overall architectural appearance of the city (the ratio should be at least 25 to 5 points, instead of each of both criteria receiving 5 points)

Recommendation 2: We express support for the prioritization of investments in combination with the use of RES, provided that a general technical and legal opportunity is created so that the generated energy from RES can be used by the building’s occupants for their own needs. Otherwise, there will be negative public reactions for inefficient use of public financial resources.

4. Reimbursement of the expenses made for TA (technical audit), TP (technical passport) and EEA (energy efficiency audit) only to the approved applicants

Problem: Under the conditions set in this way, it is not clear what will happen with the expenses made by the remaining, not approved candidates. This creates a feeling of unfairness in the cases when the projects are not approved, and also a feeling of a risk of an expense that may not be covered or utilized in any way.

Recommendation: From now on to be announced a mechanism for financing of TA, TP and EEA procedures to all who undertake this procedures, with reimbursement of the expenses only to households meeting the energy poverty criteria. We believe that since the public financial resource will not apply definitions and criteria for energy poverty from Stage I, then at least the costs for TA, TP and EEA should be reimbursed for energy poor households only, regardless of whether the application of the building will be approved or not.

Incentives for certification of buildings should also be created. In this way, the process of creating building registers is supported which meets the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive and supports the implementation of the objectives for mass certification of buildings.

Questions:

● Expenditures are eligible for funding if they are made by the final beneficiary/partner and paid between 1 February 2020 and 30 June 2026.

We ask for clarification how the date 1 Feb. 2020 was chosen and why? Is it related to some new legislative requirements that have taken effect or it is related to open application under OP Regions in Growth?

What does it mean for buildings to have a positive seismic rating, whether or not they are seismically insured?

No funding will be eligible for vertical planning activities around the building (which also includes access to the building for people with disabilities), while at the same time an accessible architectural environment is provisioned through a mandatory horizontal activity „Improving the access for people with disabilities“ of each energy renovation project. Why?

5. We have serious concerns about how the ‘principle of causing no significant harm’ will be implemented pro form:

Problem: A self-assessment checklist under the ‘principle of causing no significant harm’ (Appendix No. 5) creates a serious risks to cause exactly this, particularly regarding the risk of causing harm to protected species of birds and bats. Compliance with the principle is not a matter of self-assessment on behalf of the final beneficiaries, but of a careful expert analysis yet at the stage of planning of the implementation mechanism of the program, so as to avoid or minimize possible environmental risks.

Problem: We do not see even a hint about the need for undertaking of monitoring, and of protective and compensatory measures for protected species (birds and bats) in the process of energy renovation of the buildings.

After reports about lost habitats and walled-up specimens of protected species during the renovation of the Multi-family Residential Buildings (MRB) in 2017, an interdepartmental working group with representatives from environmental organizations and the construction sector was launched to develop a Methodology for the protection of protected species of bats and birds in buildings planned for renovation. Even then it became clear that a survey for the presence of protected species in accordance with the Biodiversity law should be carried out simultaneously with the technical survey and the survey for energy efficiency of the building, so that the reflective protective, procedural and compensatory measures can be included in the investment project.

The lack of protective measures for the protected species also represents a direct violation of the ‘principle of causing no significant harm’ and more precisely creates prerequisites for causing significant harm to ecological objectives under Art. 9 of the Taxonomy Regulation item 6) protection and restoration of biological diversity and ecosystems. From previous energy efficiency programs of the MRB we have numerous examples of deterioration of the „environmental protection status of habitats and species, including those of interest to the European Union.

Recommendation: The methodology never entered the Bulgarian legislation in the form of an ordinance or other legal act, therefore the inclusion of the main steps, recommendations and protective measures from the methodology to the current guidelines/instructions for the implementation of Stage I are a key step to avoid violations in large scale of the European and Bulgarian environmental legislation.

Problem: There are also shortcomings under environmental objective 4, Art. 9 of the Taxonomy Regulation, towards the use of environmentally friendly materials, reuse and recycling of construction materials

An incomplete list of similar shortcomings:

– It is the obligation of the contractor to provide safety data sheets and/or EPD declarations of the input materials;

– Obligation to protect the quality of air during the construction by using construction techniques and processes that reduce dusting and protect the soil and the groundwater from chemical contamination;

– Directions related to the levels of noise during the construction works (not to exceed the ambient noise) and concerning the conducting of measurements to control the noise level;

– Compliance with the minimum legal requirements of the Waste Management Act. Participants in the construction process are trained specifically in terms of reducing the amount of waste. The management of the construction site supervises the separation of waste and the correct use of the collection sites. Construction materials are divided into mineral waste, recyclable materials, mixed construction waste, problematic waste and asbestos-containing waste;

– Preparation of operational manuals – documentation of building related maintenance, control, operation and service. The documentation of the construction site is evaluated on several aspects. In addition to the preparation of a technical passport according to Regulation No. 5/2006, manuals for the various target groups are also recommended (for example: maintenance, cleaning, etc.)

– In terms of resource efficiency, measures should be taken for water saving, as well as for the possibility of water reuse, the use of rainwater and others;

– The efficient use of resources also implies the application of the principle of circularity and the use of organic building materials that store carbon such as certified wood.;

– Use of ecological materials, requirements for thermal and visual comfort, air quality and accessible environment.;

– Non-compliance with the principles of the circular economy, including the prevention of waste generation and its recycling (for the purposes of this procedure, activities and assets where the long-term disposal of waste may cause damage to the environment will not be supported).

Recommendation: The requirements for a sustainable construction process, circularity and protection of protected species should be included in the list of eligible activities as well as in the quality assessment criteria in order to be incorporated in the implementation process of the energy renovation projects.

6. Other shortcomings in relation to the prioritization and the quality assessment criteria of the projects

Problem: Once again, we see no prioritization of buildings with energy poor and vulnerable inhabitants, as there was none in the NPEEMRB.

Problem and recommendation: In the Quality Assessment Criteria we find „Appropriateness of the energy efficiency investment in terms of the number of independent units in the Building“, where the number (percentage) of inhabitable independent units should be considered as more appropriate criterion at least.

A related requirement is stated in § 5, item 29 of the Additional Provisions of the Territorial Planning Law (TPL) – that „The building should be designed for permanent occupancy in which at least 60 percent of its floor area is occupied by dwellings“, but as criterion for prioritization and more weight of the application, a higher percentage for inhabitable dwellings should be set.

7. Problem: Applying through the information system of the RRM – ISMM (Information System For Management and Monitoring), which is extremely unhandy but also unfamiliar to citizens, will in practice represent an increased administrative burden.

Recommendation: Since consultancy services for the completion of the application form and its annexes are not considered eligible expenses, an extended informative campaign throughout the country (which OF COURSE IS NOT PROVIDED) will be needed on the conditions of the application and specifically on the new points and the differences with the previous NPEEMRB.

Questions:

– It remains unclear with the currently two deadlines for final application for Stage I, whether the documents will be reviewed in real time in the system for gaps and inaccuracies, so that they are reflected in a timely manner.

– It is not clear why the previously permitted measures are not included: measures for increase of energy efficiency of elevators, as well as to improvement of the efficiency of subscriber stations for district heating in the buildings.

8. The final recipient should assign activities in accordance with the Ministry Council Decree No. 80 of May 9, 2022 laying down the rules for assignment of investment activities for final recipients of RRM funds

Problem: It is not clearly stated that condominiums properties of buildings up to 5,880 m2 of floor area will be able to assign activities without TA, TP and EEA procedures. And condominiums properties of buildings over 5,880 m2 of floor area will have to have complied with the requirements of MCD No. 80. This creates the possibility of future conflict situations with the condominium properties of buildings over 5,880 m2 of floor area, and the need for clarification of the question whether the TA, TP, EEA expenditures exceeding BGN 30 000 for will be reimbursed given that they have a larger floor area?

Recommendation: Apply an equitable approach to reimbursement of expenses as specified in item 5) mentioned above, and clearly spell out the key requirements in Decree No. 80 to better inform citizens.

We hope our remarks and suggestions will be taken into account. We are ready to provide additional information on the subject

 

With respect:

Svetoslav Stoykov

„Building renovation“ coordinator at EA “For the Earth”

Radostina Slavkova

„Energy and Climate“ Coordinator at EA “For the Earth”

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Становище по насоките за изпълнение на новия етап от програмата за саниране за многофамилни жилищни сгради

Становище на ЕС „За Земята“ относно насоки при кандидатстване за средства по програмата за обновяване на многофамилни жилищни сгради – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Eтап 1“. Финансирането се осъществява благодарение на механизма за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Предложенията са кандидатстването да продължи до 31 март 2023г., с предварително изготвени техническо и енергийно обследване, при предоставяне на 100% грант. Ще последва и втори етап с 20% съфинансиране.

Сред проблемите, които виждаме, е, че липсва дори споменаване на необходимостта от предприемане на мониторинг, защитни и компенсаторни мерки за опазване на защитени видове (птици и прилепи) при енергийното обновяване на сгради по процедурата.

Вижте повече в становището ни:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

снимка: пресцентър – Министерски съвет

Становище на ЕС „За Земята “ относно инвестиционно предложение „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“, предоставено от „Девня Енерджи“ ЕАД

Изх. номер: 365/24.10.2022 г.

ОТ:
Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“

ДО:
Г-н Свилен Шитов,
Кмет на Община Девня
инж. Христина Генова
Директор на РИОСВ – Варна

 

СТАНОВИЩЕ
Относно: Инвестиционно предложение „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“, предоставено от „Девня Енерджи“ ЕАД

Уважаеми г-н Шитов,
Уважаема г-жо Генова,

 

Във връзка с уведомлението за Инвестиционно предложение „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“, предоставено от „Девня Енерджи“ ЕАД, от името на сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“, искаме да поставим следните въпроси, за които към настоящия момент не е налична достатъчна информация и е необходимо да бъдат проведени обществени консултации за изясняването им:

1. Относно точка „Алтернативни горива“ от ИП, инсталацията предвижда капацитет от 450 000 т. RDF/год.

– Как е предвидено да бъде изпълнен чл. 98 (2) от Закона за управление на отпадъците, според който се забраняват „превозите на отпадъци за Република България, предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията, определен в разрешението или комплексното разрешително по чл. 35, ал. 1.“

За сравнение, произвежданото RDF гориво от София е малко над 60 000 т/год.

– Кое е предвидено за основно гориво в инсталацията и кое е алтернативно?

2. Как ще бъде оценен кумулативният ефект върху качеството на атмосферния въздух от различните източници на емисии в Девня?

Представеното математическо моделиране е направено от възложителя „Девня Енерджи“ ЕАД. Настояваме това изследване да бъде направено от независими експерти.

Настояваме в обхвата по ОВОС, да бъдат предоставени данни за съществуващите замърсители и моделирането за емисиите и замърсяването от бъдещата инсталация да бъде направено на тази база.

Припомняме, че в Девня има действащи три индустриални предприятия – циментов, азотноторов и содов завод. Във връзка с превръщането на региона в дестинация за горене на опасен и неопасен отпадък, граждани от сдружение „Дишай, Девня“ многократно са изразявали притеснения от здравните и екологични ефекти от концентрирането на тези индустрии в района на община Девня. В момента предприятията, които изгарят отпадъци са „Девня Цимент“ и инсинераторът на фирмите „Екосейф“/„Екосоник“ /изграден на 100 м от жилищни сгради/, като Екосейф е и единствена фирма в България и с разрешение за горене на пестициди.

3. Съобразена ли е планираната нова инсталация с Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници. Проучени ли са като алтернативи други енергийни източници и ако да – какви?

4. В ИП е записано, че целта е „да замести производството на един от съществуващите котли“. Ще се увеличи ли това производство с изграждането новата инсталация и с колко?

5. Как ще бъде осъществен мониторингът върху емисиите на диоксини и фурани?

Доказано е, че в процеса на изгаряне на твърди отпадъци се образуват диоксини и фурани – устойчиви органични замърсители (УОЗ), които са сред най-токсичните химикали, известни на науката. Световната здравна организация определя диоксините като канцероген, т.е. вещества, за които е доказано, че са ракообразуващи за хората, дори при изключително малки количества.

От името на сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ бихме искали да заявим подкрепа към гражданите на община Девня, да припомним принципите на кръговата икономика и йерархията за управление на отпадъци, в която изгарянето е на предпоследно място, преди депонирането, и да изразим силно притеснение, че изграждането на такъв капацитет за оползотворяване на RDF гориво, рискува да обезсмисли усилията на общините в България да следват тези принципи, както и рискува постигането на целите за рециклиране, поставени от Европейския съюз – поне 55% рециклиране на битовите отпадъци до 2025 г., задължително разделно събиране на биоразградимите отпадъци, депониране до 10% на отпадъците до 2035 г.

Молим, настоящето писмо да се приеме като заявен писмен интерес към процедурата по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Настояваме да бъде отправена препоръка към възложителя да бъдем включени в консултациите по чл. 95, ал. 3 от ЗООС, съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредбата.

С уважение,
Меглена Антонова
/Член на Управителния съвет/

Ивайло Попов
/Член на Управителния съвет/

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Position statement on the work of the Energy Transition Commission, part of GDAC, the proposals on the assumptions considered in the reference scenario and the framework of ETC’s report, as presented by the Ministry of Energy 

TO:

Mr. Atanas Pekanov,

Deputy Prime Minister for the EU Funds and 

Chairman of the Green Deal Advisory Council (GDAC)

atanaspekanov@government.bg

 

Ms. Iva Petrova,

Deputy Minister of Energy

e-energy@me.government.bg

 

Dr. Maria Trifonova PhD, Co-Chair, Energy Transition Commission

mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg

 

Mr. Kaloyan Stoychev,

k.stoychev@government.bg

 

Members of the Energy Transition Commission Secretariat

etc@me.government.bg

sec.energy@me.government.bg

 

Members of the Energy Transition Commission 

 

Letter no. 1209/27.09.2022 

 

Subject: Position statement on the work of the Energy Transition Commission, part of GDAC, the proposals on the assumptions considered in the reference scenario and the framework of ETC’s report, as presented by the Ministry of Energy 

 

On behalf of the environmental organisations Environmental Association Za Zemiata and Greenpeace – Bulgaria which, due to their similarity, have common representation in  the Energy Transition Commission in the face of Mr. Todor Todorov from Za Zemiata (Member) and Ms Meglena Antonova from Greenpeace – Bulgaria (Deputy), we would like to express our support for commencing the process of integrated energy modelling based on the Pathways Explorer tool, as started by the current co-chair of the ETC – Dr. Maria Trifonova. It allows for an easy comparison of energy sector decarbonisation models and it also shows how it complements the necessary measures in other sectors of the economy in an accessible way for the public. 

We believe that the use of the chosen model is appropriate and meets the commitment to develop a roadmap to achieve climate neutrality for Bulgaria, including the accelerated phase out of fossil fuels such as coal from the energy mix  (Reform 9 (C4.R9) of the Commission’s decision for the NPRR approval). 

In addition, the modelling’s preparation and a report with conclusions and recommendations to Members of the Bulgarian Parliament is the Energy Transition’s Commission’s main task at the moment, which is why we consider it important that a model such as that of the Pathway Explorer tool is applied in order to consider the scenario for the accelerated phase out of coal by 2030, so that the final outcome is consistent and comparable to the ambition of neighbouring EU member states. This final result must be in line with the stated energy sector decarbonisation goal with a focus on the reduction of carbon emissions from electricity production by 40% taking the baseline levels from 2019 until the end of 2025. 

The consideration of a 2030 scenario which is consistent with the 40% reduction target for coal emissions in the energy sector will allow the assessment of the possibility to decarbonise the economy in a way that allows also for the identification of possible measures for a just transition, the identification of financial needs and the assessment of the environmental and socio-economic impact of the energy sector’s transformation.

Our recommendations on the ETC report framework, presented by the Ministry of Energy: 

 • We generally support the presented report framework;
 • In the ‘Conclusions and recommendations’ part, we believe it is important to look into the “Public costs” not only from the perspective of the investments needed but also with regards to all costs to society; particularly the so-called external costs such as health costs and environmental costs but also the indirect spend such as government subsidies for the different types of energy production; 
 • When developing the recommendations for the 2030 decarbonisation targets, these need to be considered in the context of the same longer-term 2050 targets with a clear vision to achieve complete and real climate neutrality in the country by mid-century;
 • When developing the recommendations for the inclusion of coal in the energy mix, it would be beneficial to consider other technologies and sources of greenhouse gas emissions which will have to be phased out in the same timeframe;
 • In Chapter 2 we support and endorse the implementation of an integrated model which will project the energy and materials usage, the greenhouse gas emissions and the subsequent impacts on society and the environment;
 • In Chapter 3 we support the consideration of the two main scenarios – by 2030 and 2038 and we have specific comments on some of the assumptions suggested in the comparative table of the scenarios, part of the ETC discussions;
 • In Chapter 3, line 1 we give special consideration to some of the assumptions below
 • In Chapter 3, line 3, we reiterate the need for comprehensiveness of the criteria against which the scenarios will be assessed and we insist for the inclusion of health costs, the environmental effects on air, water, soil and climate, social effects incl the dependency of vulnerable households on the continued use of fossil fuels such as coal, the possible economic consequences of non-compliance with environmental law, the risks of unplanned and sudden liquidation of enterprises in the coal sector, the cost of adequate and fair compensation for villages such as Beli Bryag, Troyanovo, Kovachevo which are threatened with eviction due to the expansion of the Maritsa East Mines;
 • In Chapter 4 we recommend that special attention is paid to the connectivity of the European energy market and the ambition to further deepen its integration, including the high decarbonisation targets of neighbouring countries, investment in smart grids and the opportunities to provide demand-response services; 
 • In Chapter 4 we also believe it is appropriate to take into consideration the opportunities that the decentralised energy production from renewable sources provides for the participation of small producers, both individual and in communities and for businesses to cover their own energy needs, thus improving the energy efficiency of the system and reducing demand.

Our comments on the assumptions in the comparative table of selected models required for the preparation of an updated reference scenario:

 • We strongly recommend energy efficiency assumptions and behavioural change to be the key starting point when devising the reference scenario; 
 • We support the adoption of the most ambitious possible deep renovation targets, incl. 3% per year deep renovated residential buildings by 2050. The need for additional funding, coming from previous fossil fuel subsidies, must be also taken into consideration; the need of the qualification of construction professionals and the quality performance of construction activities; 
 • We recommend double-checking the data sources and estimates for the construction of new capacities especially with regards to large-scale renewables projects – such as hydropower and onshore wind plants; also projects for new or converted thermal power plants using biomass; in the context of the planned mass support for the construction of renewable energy plants as a consequence of the European plan REPowerEU, these projects need to be as specific and environmentally friendly as possible, incl. to be aimed at future priority areas (so-called ‘go-to areas’); 
 • We insist for the inclusion of a detailed economic justification for the maintenance of fossil fuel capacity including when assuming that they are to be maintained as a reserve or using carbon capture technologies;
 • Economic justification is necessary in assessing the need of the construction of new nuclear capacity in the scenario’s timeframe, as is currently in the Compass Lexecon model;
 • We support the assumption that the construction of new gas capacities is economically unjustifiable; the existing gas capacities and district heating companies need to be supplemented by RES, as well as by solar district heating, industrial heat pumps and seasonal storage and shortly after – retired; 
 • The analyses should also consider the potential of geothermal sources particularly in the context of Geothermal Energy 2.0, which bases its development on the heat of the earth’s subsurface rather than underground water. 

 

Kind regards,

Todor Todorov,

Environmental Association Za Zemiata

Meglena Antonova,

Greenpeace – Bulgaria

 

 

 

 

This publication is part of the LIFE project „Together For 1.5“, co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the funding body can be held responsible for them.
Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Повече за проекта

Официална страница на проекта

Позиция на ЕС „За Земята“ относно Регламента за намаляване на емисиите на метан от енергийния сектор

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Препоръки за осъществяване на планираните пунктове за „едно гише“ в Националния план за възстановяване и устойчивост

Според Националния план за възстановяване и устойчивост, наричан накратко НПВУ, българската икономика изразходва средно 3.5 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС.

Секторът на домакинствата се характеризира с особено висока енергийна интензивност. 93% от сградния жилищен фонд в страната не отговаря на изискванията за енергийна ефективност, като 90% от необновените сгради се характеризират с възможно най-лошите (ниски) енергийни характеристики – класове на енергопотребление E, F и G. 

Освен това, по данни на Евростат, през периода 2010 – 2019 г., потреблението на енергия на домакинство в България е нараснало с 2,3 %, като през 2018 г. то възлиза на 23,58 гигаджаула.

По думите на плана, необходимите инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и обновяването на сградния фонд съгласно Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради само за периода 2021-2030 г. надхвърлят 4.6 млрд. лева.

Според НПВУ, сред основните пречки пред по-интензивното разгръщане на дейности за повишаване на енергийната ефективност е административната тежест (както за домакинствата, така и за фирмите). Един от начините, по които се планира тази пречка да бъде преодоляна, е чрез създаването на т.нар. пунктове за обслужване на „едно гише“.

“Едно гише” обозначава конкретно физическо или виртуално място, където се предлагат множество тематично взаимосвързани услуги под един покрив. 

В контекста на енергийната ефективност това представлява пространство, в което на собственици на имоти бива предоставяна информация за възможностите за обновяване (вкл. ЕЕ + ВЕИ + одити ) на тяхното жилище. В такива пунктове се предлагат готови възможности за реализация на такива ремонти чрез координация с подходящи доставчици на услуги, по възможност със съфинансиране.

За повече информация, може да прочетете в статията ни по въпроса.

Фигура 1. Пълният възможен набор от услуги, предлаган от пункт за “едно гише”. Източник: “How to set up a one-stop-shop for integrated home energy renovation?”, Innovate, 2020.

За да увеличи ремонтите в даден регион, един пункт за обслужване на “едно гише” извършва в идеалния случай всички изброени дейности (фиг. 1): проактивно ангажиране собствениците на имоти; изработване на план за енергийна реновация, в който са включени нужните ремонти дейности и е извършена оценка на разходите; координиране на процеса по ремонт от името на собственика; достъпно финансиране; гаранция на резултатите и мониторинг.

В зависимост от степента на предлагана за потребителите помощ, пунктовете за “едно гише” могат да бъдат категоризирани в 4 вида:

 1. Информационен (фасилитаторски): Предоставя на клиента безплатно информация относно предимствата на енергийното обновяване на сгради, начините за ремонт, както и списък с потенциалните извършители на услугата. Такъв вид пунктове изискват най-малко ресурси.
 2. Координационен: свързва клиента с предварително одобрени доставчици, които извършват дейности по енергийно обновяване, както и с финансови институции, ако е необходима финансова помощ. Пунктове от този вид могат да контролират процеса на ремонта, но не носят отговорност за крайния резултат.
 3. Универсален (all-inclusive): Цялата дейност по предоставяне на информация, свързване с доставчици, договаряне от името на клиента, възможности за финансиране и отговорност за свършената работа се поема от пункта чрез подписване на договор.
 4. ESCO (Компания за спестяване на енергия): Подобни по модел на работа на all-inclusive пунктовете, но с гаранция за постигнати спестявания на енергия, на базата на които се изплаща първоначалната финансова инвестиция. Основен техен недостатък обаче е по-голямата цена на проектите.

Какво се предлага в реформата за реновацията на сгради и обслужването на „едно гише“ в НПВУ?

Реформа №5 към стълб “Зелена България” в НПВУ е озаглавена „Обслужване на едно гише“. Тя предвижда да бъдат създадени пилотно 6 териториални звена, предоставящи услуги на принципа „обслужване на едно гише“ за енергийно обновяване, а в 24-месечен хоризонт дейността да бъда разгърната, като бъдат покрити всички 28 области на територията на страната.

Реформата е представена чрез следните подточки:

 1. Създаване на работна група с представители на всички заинтересовани страни (Q2/2022).

Ще бъде създадена работна група с представители на всички заинтересовани страни (МЕ, МРРБ, АУЕР, МФ, НСОРБ, финансови институции, проектанти, консултанти, представители на бизнеса и др.), натоварена със следните задачи: изготвяне на конкретни препоръки за рационализиране и намаляване на административните бариери по време на целия цикъл на проектите; идентифициране на услугите, които ще се предлагат (дигитални/физически); определяне на необходимите ресурси за предоставяне на услугите; съгласуване и утвърждаване на структура за „Звено за обслужване на едно гише“; определяне на местата, където ще се структурират звената;

 1. Създаване на пилотно „обслужване на едно гише“ (Q4/2022).

Шест пилотни звена „обслужване на едно гише“ ще бъдат създадени на регионален принцип в цялата страна, за да тестват изискванията, свързани с изграждането и функционирането на центровете/офисите. Целта е да се управляват пилотните структури в продължение на пробен период от време и след това да се анализират обстоятелствата (спомагащи/възпрепятстващи) при въвеждането на обслужване на едно гише. След извършения анализ ще се предложи създаване на идентични структури във всички региони на ниво NUTS-3 (или съответните функционални области). Финансирането за изграждането и функционирането на звената за обслужване на едно гише ще бъде осигурено от централния бюджет;

 1. Разгръщане/създаване на „обслужване на едно гише“ във всички региони NUTS-3 (или съответната функционална област) (Q4/2023).

Във всички региони NUTS-3 (или съответната функционална област) ще бъдат създадени центрове за обслужване  на едно гише. Финансирането за създаването и функционирането на звената за обслужване на едно гише ще бъде осигурено от централния бюджет;

 1. Извършване на периодични оценки за дейността на звената за „обслужване на едно гише“ (Q4/2023).

Периодичността на проверките и органът за контрол ще бъдат уточнени допълнително. Констатациите от извършените проверки и дадените въз основа на тях препоръки ще бъдат публикувани. Ще бъдат заложени срокове за изпълнение на препоръките в т.ч. срокове за отстраняване на констатирани несъответствия.

Държавна помощ: Мярката не представлява държавна помощ, т.к. няма да наруши или да застраши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на някои икономически оператори спрямо други.

Въпроси

Целта на предвидената реформа според НПВУ е да се намали административната тежест, съпровождаща процеса на предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и да подпомогне гражданите и бизнеса с информация, техническа помощ и съвети относно нормативни, технически и финансови въпроси, свързани с идеите им за повишаване на енергийната ефективност.

На този етап обаче изглежда, че липсва конкретика как точно ще бъде осъществена дейността на предложените в плана пунктове. Нещо повече, до момента не са изпълнени които и да е било от планираните дейности, а по план работата по подточка 1 от реформата е трябвало да бъде завършена до края на юни 2022 г. Допълнителна тревога буди фактът, че поредните предсрочни избори и смяната на властта неминуемо ще доведат до допълнително забавяне.

От За Земята имаме следните въпроси относно реформата:

 • Кога реално се очаква да започне осъществяването на реформата – по-конкретно създаване на планираните работни групи и 6 пилотни гишета?
 • Центровете ще бъдат ли с печалба или без и как ще се управляват?
 • Ще има ли достъп до информация, както и възможност за подаване на заявление за обновяване на жилища онлайн?
 • Какви и колко експерти е предвидено да работят в тези гишета? Каква се очаква да бъде тяхната заетост?
 • Предвидени ли са обучения за експертите в пунктовете и как ще се осъществяват те?
 • Каква информационна кампания е предвидена за популяризацията на дейността на тези пунктове и привличането на клиенти (в лицето на собственици и на фирми)?
 • Предвидено ли е съфинансиране на проектите за обновяване на жилищата на собствениците? В какъв размер би била тя?
 • Какъв ще бъде моделът на дейността на пунктовете – чисто информационен, координационен между клиентите и доставчиците на услуги, или съчетаващ и двете функции?
 • Предвидена ли е гаранция на резултатите (верификация на постигнатите енергийни спестявания)?
 • В продължение на колко време ще бъде осъществена подкрепата от държавния бюджет за съществуването на пунктовете? Ще се търси ли бизнес план за по-нататъшно развитие?

Представяне на добри практики в сферата на пунктовете за “едно гише” за енергийно обновяване

Преди да отправим нашите препоръки към Реформа 5 към НПВУ, ще представим няколко примера за успешно осъществени чуждестранни кампании за обновяване на сгради с помощта на пунктове за обслужване на “едно гише”.

Фредерискхавн, Дания.

Намира се в датското градче Фредериксхавн, като дейността му се осъществява чрез пряката подкрепа на местната община. 

Пунктът се отличава с  широката си информационна кампания. Освен чрез общинския сайт и местните медии, по време на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите относно енергийното обновяване се използва специален камион, т.нар. „мобилен офис“ (фиг. 2), като всеки път в радиус от 100 метра от камиона по пощата се разпространява информация относно маршрута на камиона и време за посещения. “Мобилният офис” често се използва по време на обществени събития. 

Фигури 2, 3. Мобилният пункт за обслужване на “едно гише” във Фредериксхавн, Дания.

Водещият партньор на пункта, енергийната консултантска компания Energihuset, изготвя безплатно и съвместно със собственика на жилището план за енергийното обновяване. В плана се посочват приоритетните мерки с най-голям потенциал за спестяване на енергия.

При желание на собственик на жилище за осъществяване на ремонт, той подписва договор с пункта, който се координира заедно с всички различни строителни фирми и работници. Община Фредериксхавн преговаря с местни банки: те предлагат атрактивни заеми за енергийно обновяване при благоприятни условия за всички домакинства, включително и за тези с ниски доходи, които не винаги могат да получат достъп до банков заем за финансиране на ремонтните дейности.

Бадахос, Испания

Този пункт възниква в следствие на сътрудничество между местната енергийна агенция AGENEX и регионалното правителство на автономния регион Естремадура с население над 1 милион души. Освен в Бадахос, пунктове се очаква да  бъдат разкрити и в градовете Касерес и Мерида. 

Основната пречка пред масовото обновяване на сгради в региона е потребителското поведение. Собствениците на домове обикновено не са запознати с ползите от енергийното обновяване, а необходимата първоначална инвестиция с дълъг период на изплащане често е сравнително голяма. Това бива преодоляно чрез създаването на гаранционен фонд, който позволява на банките да отпускат по-изгодни заеми собствениците на жилища.

Достигането на собственици се осъществява по различни начини, например по пощата. Ключова роля играят управителите на сгради (домоуправители), които извършват проучвания за осъществимост на управляваната от тях етажна собственост и организират информационни срещи със собствениците.

При желание на собственик за осъществяване на ремонт, пунктът първо извършва проучване за осъществимост на дълбоко енергийно обновяване на дадената сграда. Собствениците на жилища могат да изберат една или няколко мерки за енергийно обновяване от каталог, разработен от центъра. Каталогът се състои от две части:

 • Подобряване на външната част на сградата: изолация на покрива и/или фасадата, прозорци, система за предотвратяване на прегряването на сградата и др.
 • Подобряване на сградните съоръжения: подмяна на системите за отопление, вентилация и климатизация, отоплителните системи, системите за топла вода, подобряване на осветителната система, асансьорите, интегриране на системи за възобновяема енергия (основно фотоволтаични).

В предпроектното проучване се разработва сценарий с най-добър потенциал за икономия на енергия, който включва тотално обновяване на сградата. Той винаги се препоръчва от пункта, макар и да не задължителен. При избор на този план се подписва нов договор между пункта и управителя на сградата или директно със собственика на жилището. На този етап пунктът ще помогне на собственика на жилището да избере архитект и инженерна фирма, които ще изготвят по-подробен план за енергийно обновяване и ще извърши ремонтните дейности. 

Пунктът не носи отговорност за проверката на извършените ремонтни дейности. В Испания тази роля се възлага на т. нар. „орган ръководещ строително-монтажните работи“, който се наема от архитекта/инженерната компания. Тази компания отговаря и за наемането на строителните фирми и доставчици. Въпреки това пунктът предварително се споразумява с дружеството относно очакваните икономии на енергия. Собствениците на жилища могат също така да наемат директно архитекта/инженерната агенция. В този случай пунктът играе ролята на външен консултативен орган.

Ренеско, Латвия

Компанията Ренеско (Renesco) в Латвия е основана през 2008 г. със задача развитие и внедряване на проекти по енергийна ефективност в жилищния сектор. Тя е първата в Източна Европа, осъществяваща дълбоко обновяване на сгради. За облагородяването и трансформацията на сградния фонд, Ренеско си сътрудничи с домоуправители, местните власти и държавни институции, Нидерландския национален гаранционен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Както подсказва името ѝ, компанията следва модела ESCO – Това означава, че всички сгради биват обновени за сметка на Ренеско, без собствениците на апартаменти да допринасят финансово. Бива поет целият технически и финансов риск от обновяването и същевременно се гарантира определено ниво на комфорт за обитателите на сградата, както и техническа поддръжка на извършените енергийно ефективни мерки в обновените сгради за период от 20 години. Всички разходи се финансират въз основа на стойността на бъдещите икономии на енергия.

Процедурата по обновяване протича по следния начин: В рамките на общо събрание на собствениците в сградата поне 2/3 трябва да подкрепят инициативата за обновяване и да дадат мандат на Ренеско да действа от тяхно име. След това компанията трябва да подаде документи за одобряване на финансирането (обикновено към държавната компания ALTUM), сред които: техническо обследване, енергиен одит и сертификат на сградата, оценка на работата и разходите и др. При одобрение следва избор на инженерна компания според правилата на донора. По време на осъществяването на реновацията компанията следи за качественото ѝ изпълнение в срок и за коректна документация, а освен това осъществява ежеседмични координационни срещи с осъществяващите реновацията. Първоначално средствата за разходите за обновяването се набавят от заем, а след края на изпълнението на проекта Ренеско подава официална молба до донора за възстановяване на средствата, който им ги превежда след извършена собствена верификация на работата.

Фигура 4. Обновена от Ренеско сграда в Рига. 

За периода от 2009 г. до 2014 г. от компанията са обновени 15 многофамилни кооперации. През юни 2012 г. в Брюксел, в рамките на Седмицата на устойчивата енергия на ЕС, Ренеско получава награда за постижения в областта на енергетиката в категорията „Най-добър европейски доставчик на енергия за 2011 г. “ за изключителни резултати и постижения в развитието на услугите за енергийна ефективност и предоставянето им в Европа. През 2014 г. компанията получава сертификат – „Цялостно обновяване на многофамилни жилищни сгради от съветската епоха“ от Energy globe – една от най-престижните съвременни награди за опазване на околната среда.

Нагласи на българските домакинства

Припомняме по-важните заключения от социологическото ни проучване, изпълнено от Алфа Рисърч сред енергийно-бедни домакинства в Кюстендилско:

 • Главната част от енергийно бедните домакинства използват дърва за огрев като предпочитан метод за отопление, главно поради икономически причини;
 • Ромските домакинства и домакинствата на възрастни хора са най-неподвластни на смяна на настоящото си средство на отопление; 
 • Младите домакинства са позитивни към новите зелени нисковъглеродни отоплителни технологии;
 • Идеята за безплатни енергийни консултации под формата на предвидената реформа “едно гише” се възприема изключително позитивно. Отчита се нуждата от структуриране на информацията и безпристрастното й споделяне;
 • Подмяната на дограмата и изолацията на жилището са първостепенните мерки за повишаване на енергийната ефективност според интервюираните.

По данни от друго проучване на Алфа Рисърч, проведено съвместно с коалиция “Да обновим България / Renovate Bulgaria” с жители от София, Бургас и Габрово относно нагласите им към програмите за енергийна ефективност и енергийното обновяване на жилищата им, около 40% от интервюираните ограничават потреблението на енергия, за да пестят от разходите. А вече 80% от собствениците на апартаменти са извършвали сами ремонти, свързани с подобряване на енергийната ефективност. А в 71% от малките сгради и 96% от големите са извършвани частични ремонтни дейности на общите части.

Между 86% и 98% от хората в Бургас и Габрово знаят за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (чието продължение със средства от НПВУ се очаква скоро) и са се опитвали да кандидатстват. 38 на сто от анкетираните в Бургас и 52% от тези в Габрово обаче са кандидатствали, но не са били одобрени.

36% от участниците в изследването заявяват готовност да съфинансират енергийното обновяване на жилищната си сграда с лични средства, а 24% искат осигурен достъп до кредитен ресурс с преференциални условия. Други 35% са заявили, че нямат възможност да съфинансират обновителните дейности със собствени средства или кредит. Огромното мнозинство от участниците в допитването (90%) са убедени, че обновяването на цялата сграда е по-ефективно от частични ремонти.

Препоръки на За Земята за осъществяване на планираните пунктове за „едно гише“ в НПВУ.

В наръчника на Innovate, “How to set up a one-stop-shop for integrated home energy renovation?”, на база опита на 11 пунктa, са отправени следните ключови насоки преди създаването на офис тип “едно гише“:

 1. Възможно е да отнеме значително време, преди да бъдат осъществени първите проекти. Опитът на пунктове като този във Фредериксхавн в Дания показва, че често са необходими до 2-3 години, преди да се изплатят първоначалните финансови и кадрови инвестиции. Важно е да се даде достатъчно време за установяване на пазара, популяризация сред клиентите и намирането на правилна формула на функциониране.
 2. Отчитане на регионалните особености. Ключов е потенциалът за обновяване на сгради в дадено селище и броя информирани граждани, а те зависят от големината на населеното място, както и от местните фирми и доставчици, способни да осъществят ремонтните дейности. Наличието на финансиране е съществено за преодоляване на възможни пречки, особено за по-малките населени места.
 3. Предлагане на иновативни услуги. Например, в рамките на кампаниите за енергийно обновяване в община Арадипо в Кипър, е извършено отчитане на спестените енергия и въглеродни емисии в общинския регистър на жилищата. След извършването на ремонтните дейности имотите с най-много спестени емисии биват финансово възнаградени. 
 4. От първостепенно значение е създаване на онлайн портал, в който се представят услугите, предлагани от пункта или мрежата от пунктове. По този начин се спестява работа на служителите в пунктовете, които не е нужно да отговарят на едни и същи въпроси, а за по-специфични проблеми клиентите могат да бъдат пренасочени към най-близкия местен пункт. Важно е внимателното и коректно представяне на информацията в такъв портал – от една страна, някои клиенти могат да се откажат, ако не намерят това, което търсят, но от друга, наличието на твърде много информация може да доведе до объркване и да създаде впечатления за големи разходи.
 5. Препоръчва се отварянето на физически офиси. Така биха могли да бъдат привлечени случайни минувачи или хора, които не ползват интернет и/или предпочитат разговор на живо.
 6. За всеки пункт е нужно присъствието и на експерти в областта на енергийната ефективност и инженеринга, и на специалисти в областта на маркетинга и продажбите. По този начин ще бъде увеличено доверието в представените услуги и ще бъдат достигнати по-голям брой граждани.
 7. Търсене на подкрепа от местните власти – играе роля в създаване на доверие сред собствениците и фирмите , предоставящи енергоефективните услуги.
 8. Възможност за избор на подход – „цялостно дълбоко обновяване“ или „стъпка по стъпка“. В зависимост от нуждите, възможностите, желанията и информираността на собствениците на жилище в даден район, предлагането на частични услуги (но отново отправящи възможност за бъдеща цялостна и дълбока реновация), би могло да привлече повече клиенти и не бива да бъде изключвано като възможност. Подходът „стъпка по стъпка“ е и предпоставка за изграждане на доверие.

От За Земята сме напълно съгласни с тези насоки, като от особено значение за нашата страна според нас са №1, №2 и №4. 

На база на насоките от гореспоменатия наръчник и на всичко друго казано дотук бихме искали да отправим следните (допълнителни) препоръки при създаването на пунктовете за обслужване на “едно гише” в България:

 • От ключово значение е провеждането на масирана информационна кампания, която трябва да бъде на национално и регионално равнище по време и след създаването на пунктовете за “едно гише”. Тя трябва да бъде съчетана със създаването на онлайн портал, където цялата информация по кампанията и възможностите за обновяване да се предоставят на достъпен език. Порталът е редно да включва и вътрешна платформа с ограничен достъп за връзка и обмяна на опит между отделните пунктове в страната. 
 • Кампанията не трябва да се ограничава до непосредствената територия на планираните начални пунктове. Препоръчваме провеждане на кампании чрез създаване на минимум 6 мобилни пункта (например под формата на минибус като в примера от Дания), които да обикалят из по-отдалечените места. Всяка обиколка трябва да се оповестява в разумен срок, както онлайн, но също така и чрез разлепване на информационни материали в даденото населено място и най-добре в сътрудничество с местните власти. 
 • Жизненоважно за функционирането на даден пункт е включването на възможност за посещения на експерти в конкретните жилища с цел описване на нуждите и/или планиране на обновяване. Резервацията за посещение би могла да се осъществява онлайн или по телефона на най-близкия пункт. Визитите в по-отдалечените места биха могли да се поемат от мобилните пунктове, като трябва да има възможност за директно кандидатстване за проект по обновяване от такъв пункт, за улеснение на комуникация с лица от по-уязвими, затруднени или маргинализирани групи. В мобилните пунктове е редно да има информация и възможност за кандидатстване за всички останали сродни паралелни проекти в областта на енергийната ефективност в България, като например, програмата за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.
 • Препоръчваме изготвяне на стратегия и план за действие за приоритетно достигане и подкрепа на енергийно-бедните домакинства и неграмотните хора (предлагане на набор от решения – от енергийни помощи за неизкопаеми горива, до участие в енергийни кооперативи, реализация на единични ВЕИ мерки по НПВУ и др.). 
 • На мнение сме, че пунктовете за едно гише в България трябва да бъдат от универсален или координационен модел. Макар и фасилитаторският модел да е най-евтиният, той не олекотява съществено процеса по обновяван освен в най-началния етап, нито предлага необходимите условия за привличане на хората от най-бедните домакинства, които са именно тези, при които мерките за увеличаване на енергийната ефективност са най-наложителни и биха дали най-голям екологичен и финансов резултат. Универсалните и координационните модели са се наложили като успешен модел в други държави от Европа.
 • За дейността на пилотните гишета ще бъде необходимо да бъдат обучени определена бройка кадри. Обученията на работещите могат да се случват в самите пунктове. Същото се отнася и за периодични актуализации на квалификацията на служителите. 
 • От За Земята виждаме идеална възможност планираните пунктове за обслужване на “едно гише” да поемат няколко допълнителни дейности, които обаче са отдавна наложителни и напълно се вписват в дейността на пунктовете. 
  • На първо място, това би могло да бъде предлагане на възможности за повишаване на квалификацията в областта на енергийната ефективност и възобновяема енергия за домакинства на заинтересовани общински, държавни, други служители, частни лица, експерти в областта на енергетиката и фирми, а не само на работещите в пунктовете. 
  • Освен това, тези пунктове са идеално пространство за извършване на обучения на енергийни одитори, нещо което е особено необходимо, тъй като вече повече от 10 години в България няма обучени нови кадри. Това, разбира се, няма да бъде основната дейност на гишетата, но такива обучения могат да бъдат осъществявани например веднъж годишно. Информацията за тях отново може да бъде публикувана онлайн.
 • Друга възможност е енергийните помощи да могат да раздавани на територията на гишетата, като те трябва да бъдат за енергийно бедни, а не социално слаби, което ще бъде възможно след влизането в сила на новата дефиниция за енергийна бедност. Информацията за тях също би могла да е изцяло достъпна там, тъй като в момента тя не е напълно налична.
 • Накрая, но не на последно място, приветстваме обмяната на опит и с пунктове от чужбина.  

В заключение

Като цяло, ние виждаме пунктовете като всеобхватно пространство, където да е достъпна цялата информация по всички програми и дейности в областта на подобряването на енергийната ефективност в България. Например, може да се обясняват всички практически и законови стъпки при инсталиране на ветрогенератор или подмяна на дограма и какви са възможностите за кандидатстване, или да се предлага информация за енергийни кооперативи – как административно да може да се направи такъв практически и законово.

Осъзнаваме, че мащабът на предложените от нас дейности е сравнително голям, поради което ще бъдат необходими големи ресурси и подготовка. Но в същото време сме на мнение, че това е необходимото, ако искаме най-сетне да започнем успешно да изпълняваме належащите ангажименти на България в пътя към въглеродна и климатична неутралност до 2050 г. в областта на сградите.

—––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Използвани източници:

https://www.nextgeneration.bg/14 

https://tg.government.bg/page.php?55 

https://energy-cities.eu/publication/how-to-set-up-a-one-stop-shop-for-integrated-home-energy-renovation/ 

http://www.renesco.lv/en 

http://www.lsta.lt/files/seminarai/2013-10-03_Expozona_ESCO%20modelis/N.Stancioff.pdf 

https://3e-news.net/bg/a/view/33164/poveche-ot-10-godini-u-nas-njama-obuchenija-za-energijni-oditori-signalizirat-organizacii 

https://www.zazemiata.org/resources/prouchvane-sred-energijno-bedni-domakinstva/ 

https://sheerenov.eu/wp-content/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-FINAL.pdf 

https://www.imoti.net/bg/novini/view/93-ot-sgradite-v-bylgarija-sa-energijno-neefektivni?fbclid=IwAR33uJMur7H4mF1nfBUHcYuMHXgyKxqrgYEI1YSWXO2jdxDn4S2tOZYQ9fo 

https://eumrsweek.tw.events/docs/presentations/jiri_karasek.pdf 

Източник заглавна снимка: Adobe Stock Images  

 

Становище на ЕС “За Земята” относно: “Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Position of EA Za Zemiata on: Long-term Strategy for Climate Change Mitigation 2050 of the Republic of Bulgaria

To:

Dr. Eng. Rositsa Karamfilova

Interim Minister of Environment and Waters

edno_gishe@moew.government.bg

 

Mr. Rosen Hristov

Interim Minister of Energy 

e-energy@me.government.bg

necp@me.government.bg

 

Mr. Atanas Pekanov

Interim Deputy Prime Minister for the EU Funds

atanaspekanov@government.bg

 

Letter № 1207/15.09.2022 г.

 

Position of EA Za Zemiata on: Long-term Strategy for Climate Change Mitigation 2050 of the Republic of Bulgaria

 

In the draft of the Long-term Climate Change Mitigation Strategy 2050 of the Republic of Bulgaria (‘The strategy’) which was put forward for public consultation, we have discovered many inconsistencies, although we are glad that work on the document has recommenced. 

We were unpleasantly surprised to see that the scenarios under consideration set out to achieve only between almost 80% greenhouse gas emission reduction in the scenario aiming to limit the global average temperature to 2°C and between 83% and 84% for the 1.5°C scenario compared to 1990 levels. Therefore, there is no goal for Bulgaria to achieve overall carbon and climate neutrality in the context of European climate policy even before ambition was raised through the European Climate Act. 

A significant problem of the current document – which requires its revision with the involvement of the public at the earliest possible stage – is that it does not integrate the increased climate targets at the European Union (EU) level for 2030 which correspond to a net reduction of minimum 55% of the greenhouse gas emissions (GHG). This fact alone is sufficient for us to state that the Strategy needs to be updated. The potential adoption of the Strategy in its current form will be contrary to the EU’s Fit for 55 plan as well as the REPowerEU plan adopted this year. Moreover, the actual reduction needed, according to climate scientists, is at least 65% by 2030 which was also confirmed by the energy modelling in the Paris Agreement Compatible Scenario (PAC Scenario) for Europe. National PAC scenarios for staying on a global warming trajectory of 1.5C are also currently being developed. 

As you know, the Energy Transition Commission, one of the structures of the European Green Deal Advisory Council (EGTAC) , is currently meeting in our country. The expected outcome of its work: a report outlining scenarios based on extensive energy sector modelling and a roadmap to climate neutrality, which is also a necessary prerequisite/implemented reform for the second payment to Bulgaria under the Recovery and Resilience Plan (RRP). The results of the modelling as well as the recommendations of the expert group will form the base of both the Long-Term Decarbonisation Strategy 2050 and next year’s National Energy and Climate Plan 2030 (NECP). 

The objectives set out in the Strategy need to be reviewed and updated before it is put forward for a second public consultation and then adopted as an integral part of the country’s decarbonisation roadmap. The Strategy is an important guiding document for the decarbonisation of the Republic of Bulgaria as part of its European direction of development. It needs to provide certainty and predictability for the market players to undertake timely and ambitious energy saving measures, to support the increase of the share of renewable energy sources (RES), and to contribute to reducing their dependence on fossil fuels and unreliable external energy suppliers. 

In the current dynamic geopolitical environment which is also full of increasing climate disasters (an example of that are the floods in the Karlovo region), there is a need for a more frequent revision of strategies and plans particularly in the dynamic field of decarbonisation, and particularly of the objectives set out in them, the measures for the implementation of these objectives, and attention should also be paid to the analysis and evaluation of the results achieved. 

For many years Environmental Association Za Zemiata has been advocating for the need of a horizontal systemic multisectoral approach towards the implementation of climate policies and measures in the country. Actions which are hasty or poorly thought out such as the increase of the use of coal in response to geopolitical events have the potential to slow down the overall decarbonisation of the country, to lead to missed opportunities and competitiveness due to late and untimely decarbonisation investments and to further damage the health of citizens, the environment and the climate. 

The current two weeks of public consultation are far from enough to review and provide expert assessment of such a significant document which impacts the future of the main sectors of the economy. We suggest a new public consultation is held after the necessary actualisation of the data and assumptions in the energy modelling is done and in the context of the NECP revision. For effective and constructive new public consultation, we also recommend the inclusion of all relevant data stemming from the B(EST) modelling. 

We also draw attention to the need to carry out a Compatibility Assessment with the subject and conservation objectives of the Natura 2000 protected areas. The environmental assessment of plans and programmes should be carried out in parallel with development, again with the early stage involvement of citizens. At the moment, the Strategy in its current form is a prerequisite for a significant environmental and human health impact in its implementation. 

Comments on the different aspects of the Strategy:

In relation to elements of the scenarios considered in the strategy which are defined as ‘successful under all conditions’ we support the move towards:

 • Maximum level of energy efficiency in all sectors;
 • Increasing the electrification in the transport and heating sectors;
 • Maximum inclusion of RES for energy for heat and electricity;

We advocate for the need of building on the work towards:

 • Decarbonisation of the district heating companies in the country
  • Planned increase of the efficiency of district heating and heat supply
  • Prioritisation and an easy procedure for the connection of consumer-producers of RES to the electricity distribution grid
 • Upgrading and increasing the capacity of the electricity grid, the meters, distribution and balancing systems
 • ‘The use of electrical energy in high-temperature industrial processes’. We advocate for the electrification of all possible high-temperature processes in the industry, supplemented on a small scale by a combination of green hydrogen and/or green ammonia.
 • Energy saving beyond conventional practices. We draw attention to the fact that in the new European legislation, part of the Fit for 55 package, zero energy buildings (ZEB) are no longer referred to as going beyond conventional practices but are the new norm which will come into force initially for new buildings while existing buildings much pursue the highest level of energy efficiency and deep energy renovation. 

We draw attention on the need to rethink:

 • The development of biomass and gas fuels for domestic use through modern technologies (item 4), as households currently rely too much on heating from wood often in highly inefficient installations. Stimulating the biomass combustion from forestry will lead to increased pressure on forests and emissions will rise at a rate that cannot be compensated. The country still has no plans to take into account the sustainable origins of different types of biomass. The usage of biomass can be tolerated only after an analysis of the environmental and climate footprint and subject to sustainability criteria. 
  • The ‘transition from using traditional combustion stoves to heating systems using natural gas’ in the residential sector, referred to in the text. It is necessary to eliminate this trend, especially in the current gas crisis and the politicisation of gas supply in the context of the war in Ukraine. Bulgaria is in an especially favourable position with only 3.2% domestic gasification. It is completely wrong and short-sighted to seek a switch to natural gas in the residential sector and for the current use in public buildings, alternatives such as heat pumps should be encouraged. 
 • The use of gas in the industrial sector. According to the text, the use of gas in the industry is also planned and it includes the construction of new gas infrastructure. We consider this a pointless investment both in the residential sector and in the industry; it is unnecessary to invest in a) increasing consumption and b) building new gas infrastructure considering the EU’s climate goals and the gas phase out targets. Investing in gas will effectively lead to a double investment as we know that gas phase out will be sought within the next decade. In this sense, direct investment in renewables is more adequate and timely. What is written in the text, that gas consumption will increase by 2030 is also no longer relevant as it is clear that gas is losing its role as a transitional fuel and that an exit is being sought rather than an increase of the consumption considering the gas prices. Gas prices also make replacing coal with gas a non-viable solution. In view of these comments, we can again conclude that this document has not been updated as the measures involving gas are already outdated and do not match the updated EU policies and do not take into account the gas crisis and the current geopolitical context. 
 • Waste. With regards to the waste sector, there is a major contradiction between the circular economy measures and the projections for the increase of the amount of waste used as fuel in the Renewable energy and energy efficiency section. Waste is not inherently a renewable fuel especially in the light of the circular economy objectives, whereas materials are not destroyed by incineration but used for as long as possible and for as many cycles as possible. An exception is the anaerobic decomposition of separately collectd biowaste which produces not only clean green energy but also compost (soil conditioner). However, according to the hierarchy of waste management, the goal to prevent food waste has priority. By the same logic, instead of relying on capturing biogas from old landfills and active landfills, it makes the most sense to invest in separate collection of biowaste and preventing it from going into landfills, so that from environmental damage (landfill gas, methane emissions), biowaste can turn into environmental benefit in the form of biogas, compost and a store of greenhouse gas emissions. A priority measure should be the separate collection not only of ‘green’ (i.e garden) waste but also of food/kitchen waste by citizens, institutions, commercial establishments and markets. Accordingly, the investment in anaerobic decomposition needs to be targeted now only towards sludge from water treatment, but primarily towards the treatment of food and similar waste. 
 • Electricity export. The assumption of energy consumption increase seems to ignore the huge potential for energy saving measures in the building stock which could lead to real reductions of electricity consumption as well as interest in renewable energy for own use by businesses and households. Forecasting constant exports of electricity is not appropriate with the many investments of neighbouring countries in RES but also other energy carriers, which would reduce their import needs proportionally. 
 • Carbon capture and storage for electricity generation
 • Technological emissions. It is unacceptable for all scenarios to consider using CCS but not the natural ways of keeping carbon out of the atmosphere. For example, composting separately collected biowaste stores carbon dioxide in soils long-term on an average of about 11% of the compost’s weight – i.e. for every tonne of fresh compost, between 60-150 kg of carbon dioxide equivalent is sequestered long-term. Given the obligation for separate collection of household biowaste from 21 December 2023 and considering the large untapped potential of the organic waste in Bulgaria, a far better step than CCS would be to direct resources and efforts towards the rapid roll-out of the separate collection of biowaste from households across the whole country as well as towards ensuring its subsequent efficient processing to a compost – including encouraging on-site composting to save transport emissions. This policy would have a beneficial impact on the quality of soils in the country. We believe there are far cheaper and nature-based solutions to capture and store carbon dioxide than using CCS, CCU and BECGS. 
 • Non-carbon emissions. Key sources of climate emissions such as from methane leaking into the atmosphere, a highly potential greenhouse gas, have not been taken into consideration. 
  • It is unacceptable in the 2C or even the 1.5C scenarios to project residual GHG emissions such as 20% and 10% and an incomplete decarbonisation of the economy. Priority should be given to exploiting the potential for natural and non-invasive ways of long-term carbon storage such as forest planking, restoring marine ecosystems. Afforestation, improved forest management, soil carbon sequestration, peatlands and blue carbon management are examples of methods that can increase the biodiversity and functions of ecosystems, the employment and local livelihoods, depending on the context. In contrast, afforestation or production of biomass crops for BECGS or biocoal when poorly implemented can have adverse socio-economic and environmental impacts, including on biodiversity, food and water security, local livelihoods and indigenous people’s rights, especially when implemented at large scale and when land tenure is uncertain.  
  • We recommend you take into consideration EA Za Zemiata’s report on carbon capture and storage. 

Conclusion:

The strategy needs to reflect our country’s new climate commitments, strengthened by the Fit for 55 package. Following an update in this direction, including to reflect the Energy transition Commission’s energy modeling, a new public consultation should be carried out in due course, providing the necessary (additional) information on the results and the assumptions of the model used. 

Kind regards,
Energy and Climate team
Environmental Association Za Zemiata

 

 

 

 

This publication is part of the LIFE project „Together For 1.5“, co-funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the funding body can be held responsible for them.
Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Повече за проекта

Официална страница на проекта

Становище на ЕС “За Земята” относно: “Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България”

До

Д-р. Инж. Росица Карамфилова,

служебен министър на околната среда и водите

edno_gishe@moew.government.bg

 

Г-н Росен Христов,

служебен министър на енергетиката

e-energy@me.government.bg

necp@me.government.bg

 

Г-н Атанас Пеканов,

служебен заместник министър-председател по

 управление на европейските средства

atanaspekanov@government.bg

 

Изх. № 1207/15.09.2022 г.

 

Становище на ЕС “За Земята” относно: “Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България”

 

В предложения за обществено обсъждане проект на “Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България” (Стратегията) констатираме множество несъответствия, макар да се радваме, че отново се работи по документа.

За нас бе неприятна изненада да видим, че разглежданите сценарии залагат постигане на едва между почти 80 %  намаление на емисиите на парникови газове за сценариите с цел ограничаване на средната глобална температура до 2°C и между 83 % и 84 % за сценариите с 1,5°C, в сравнение с нивата от 1990 г. Т.е липсва цел за постигане на цялостна въглеродна и климатична неутралност на България в контекста на европейската климатична политика, още преди повишаването на амбицията чрез Европейския закон за климата. 

Сериозен проблем на настоящия документ, който налага неговото преработване с въвличане на обществеността на възможно най-ранен етап, е и това, че не са интегрирани повишените климатични цели на ниво Европейски Съюз (ЕС) към 2030 г. съответстващи на нетен спад от минимум 55% на емисиите на парникови газове (ПГ). Този факт сам по себе си е достатъчен да заявим, че се налага актуализацията на Стратегията. Евентуалното приемане на Стратегията в текущия и вид ще бъде в разрез с плана на ЕС „Подготвени за цел 55“, както и приетият тази година RePowerEU. Още повече, че реално нужното според учените климатолози намаление на европейските емисии е от поне 65% до 2030 г., както показа и енергийното моделиране в Paris Agreement Compatible Scenario (PAC Scenario) за Европа. В момента се работи и по национални PAC сценарии за оставане в траекторията на затопляне до 1,5 С.

Както знаете, в момента заседава Комисията за енергиен преход, една от структурите към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС) у нас. Очакваният продукт от работата й: доклад със сценарии основаващи се на обстойно енергийно секторно моделиране и пътна карта към климатична неутралност, е и необходима предпоставка/изпълнена реформа за второ плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Резултатите от моделирането, както и препоръките от експертната група следва да залегнат като база както тук, в дългосрочната стратегия за декарбонизация към 2050 г., така и в актуализацията догодина на Интегрирания план Енергетика и климат (ИНПЕК) към 2030 г.

Необходимо е целите поставени в стратегията да бъдат преразгледани и обновени, преди тя да бъде подложена на повторно обществено обсъждане и в последствие приета като неразделна част от пътната карта за декарбонизация на страната. Стратегията е важен целеполагащ документ за декарбонизация на Република България като част от европейската посока на развитие. Тя трябва да предостави сигурност и предвидимост на пазарните участници за предприемане навременни и амбициозни енергоспестяващи мерки, да спомогне за нарастването на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), да допринесе за намаляване на зависимостта им от изкопаеми горива и ненадеждни външни енергийни доставчици

В настоящата динамична геополитическа, но и наситена със зачестяващи климатични бедствия обстановка (какъвто пример са наводненията в Карловско), има нужда от все по-често преразглеждане на стратегиите и плановете, особено в динамичната сфера на декарбонизацията, в частност на целите, поставени в тях, мерките за изпълнението на тези цели, като и трябва да се отделя внимание върху анализа и оценката на постигнатите резултати.

Екологично Сдружение “За Земята” от дълги години отстовява нуждата за хоризонтален системен многосекторен подход към изпълнението на климатични политики и мерки в страната. Недостатъчно обмислени и прибързани действия като засилване използването на въглищата в отговор на геополитически събития имат потенциала да забавят цялостната  декарбонизация на страната, да доведат до пропуснати ползи и конкурентоспособност поради закъснели и ненавременни инвестиции за декарбонизация и допълнително да увредят здравето на гражданите, околната среда и климата.

Настоящите две седмици време за обществено обсъждане са далеч недостатъчни за преглед и експертна оценка на такъв важен документ, засягащ бъдещето на основните сектори на икономиката. Препоръчваме провеждане на ново обсъждане след като се направи нужната актуализация на данните и допусканията в енергийното моделиране, и в контекста на ИНПЕК ревизията. За ефективно и конструктивно ново обществено обсъждане препоръчваме и включването на всички релевантни данни, резултат от моделирането с B(EST).

Обръщаме внимание и на необходимостта от направа на Оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по Натура 2000. Екологична оценка на планове и програми трябва да се прави паралелно с разработването, отново с включване на гражданите на най-ранен етап. Точно в момента, стратегията в настоящия й вид е предпоставка за значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането й.

Коментари по различни аспекти на текста:

Във връзка с елементи от разглежданите в Стратегията сценарии, определени като „успешни при всички условия“ подкрепяме посоката към:

 • Максимална енергийна ефективност във всички сектори;
 • Повишаване на електрифицирането на сектори отопление и транспорт;
 • Максимално включване на ВЕИ за производство на електро и топлоенергия;

Застъпваме се за нуждата от надграждане на работата в посока на: 

 • Декарбонизация на топлофикационните дружества в страната
 • Планово увеличаване на ефективността на централизираното топлопроизводство и топлоподаване
 • Приоритизиране и лесна процедура за присъединяване на производител- потребител на ВЕИ в електроразпределителната мрежа
 • Осъвременяване и надграждане на капацитета на електропреносната мрежа, измервателните уреди, електроразпределителните и балансиращи системи.
 • „Използване на електрическа енергия при високотемпературни процеси в промишлеността“. Застъпваме са за електрифициране на всички възможни високотемпературни процеси при индустриалните компании, допълвани в малки мащаби с комбинация от зелен водород и/или зелен амоняк.
 • Спестяване на енергия чрез практики надхвърлящи конвенционалните. Обръщаме внимание на факта, че в новото европейско законодателство, част от пакета Fit For 55, сгради с нулево потребление на енергия (ZEB – Zero energy buildings) вече не се водят надхвърлящи конвенционалните практики, а новата норма, която ще влезе в сила първо за новостроящи се сгради, докато съществуващите трябва да гонят най-високо ниво на енергийна ефективност и дълбоко енергийно обновяване.

Обръщаме внимание на нуждата от преосмисляне на: 

 • Разработване на горива за битови нужди от биомаса и газ чрез модерни технологии (т.4), понеже към момента домакинствата разчитат прекалено на отопление на дърва, често в силно неефективни инсталации. Стимулиране изгаряне на биомаса, извлечена от горското стопанство, ще доведе до повишен натиск върху горите, както и до ръст на емисиите със скорост, която после не може да бъде компенсирана. В страната все още няма планове да се отчита устойчивия произход на различните видове биомаса. Употребата на биомаса може да се толерира само след анализ на екологичния и климатичен отпечатък и при критерии за нейната устойчивост.
 • Посочения в текста “преход от използване на традиционни печки за изгаряне към отоплителни системи, работещи с природен газ” в жилищния сектор. Необходимо е премахването на тази посока на развитие, особено в настоящата газова криза и политизирането на доставките на газ в контекста на войната в Украйна. България е в изключително благоприятна позиция със само 3.2% битова газификация. Напълно погрешно и недалновидно е да се търси преминаване към природен газ в жилищния сектор, а за текущата му употреба в публични сгради следва да се насърчават алтернативи като термопомпи.
 • Използването на газ в индустриалния сектор. Според текста се планира и използването на газ в промишлеността, като се изгради нова газова инфраструктура. Считаме, че това е безсмислена инвестиция; както в жилищния сектор, така и в промишлеността, излишно е да се инвестира в а) увеличаването на потреблението и б) изграждане на нова газова инфраструктура, предвид климатичните цели на ЕС, както и целите за газов phase out. Инвестициите в газ на практика ще доведат до двойна инвестиция, тъй като ни е известно, че ще се търси изход от газа в рамките на следващото десетилетие. В този смисъл, директна инвестиция във ВЕИ е по-адекватна и навременна. Написаното в текста, че потреблението на газ ще се увеличава до 2030 г. също така е и вече неактуално, тъй като е ясно, че газът губи ролята си като преходно гориво и се търси изход от него, а не увеличаване потреблението предвид цените на газ. Цените на газа правят и подмяната на въглища с газ едно нерентабилно решение. Предвид тези коментари, отново се прави заключението, че документът не е обновяван, тъй като мерките, включващи газ са вече остарели и не съвпадат с обновените политики на ЕС, както и не взимат предвид газовата криза и настоящия геополитически контекст. 
 • Сектор отпадъци. По отношение на сектор отпадъци е допуснато основно противоречие между мерките за кръгова икономика и прогнозите за покачване на количеството отпадъци, използвани като гориво в секция Възобновяема енергия и енергийна ефективност. Отпадъците не представляват възобновяемо гориво по същината си, особено в светлината на целите за кръгова икономика, при която материалите не се унищожават чрез изгаряне, а се използват максимално дълго и максимален брой цикли. Изключение прави анаеробното разграждане на разделно събрани биоотпадъци, което произвежда не само  чиста зелена енергия, но и компост (почвоподобрител). Въпреки това според йерархията за управление на отпадъците целите предотвратяването на хранителни отпадъци е с приоритет. По същата логика вместо да се разчита на улавяне на биогаз от стари сметища и действащи депа за отпадъци най-целесъобразно е да се инвестира в разделното събиране на биоотпадъците и предотвратяване на попадането им в сметища и депа, така че от екологична щета (сметищен газ, метанови емисии), биоотпадъците да се превърнат в екологична полза под формата на биогаз, компост и склад на парникови емисии. Приоритетна мярка следва да бъде разделно събиране не само на „зелени“ (т.е. градински) отпадъци, но и на хранителни / кухненски отпадъци от жителите, институциите, търговските обекти и пазарите. Съответно инвестициите в капацитет за анаеробно разграждане следва да се насочат не само към утайките от пречистване на води, но преди всичко към преработване на хранителни и подобни отпадъци.
  • Износ на електрическа енергия. В допускането за ръст на енергопотреблението изглежда като да не са взети предвид огромните възможности за енергоспестяващи мерки в сградния фонд, водещи до реално намаление на потреблението на електроенергия, както и интересът към ВЕИ за собствено ползване от бизнеса и домакинствата. Прогнозиране на константен износ на електроенергия не е целесъобразно при множеството инвестиции на съседните държави във ВЕИ, но и други енергоносители, намаляващи пропорционално и нуждите им от внос.
 • Улавяне и съхранение на въглероден диоксид за производство на електрическа енергия
 • Технологични емисии. Неприемливо е всички сценарии да разглеждат използване на CCS, но не и природните начини за задържане на въглерод извън атмосферата. Например компостирането на разделно събрани биоотпадъци съхранява въглероден диоксид дългосрочно в почвите средно от порядъка на 11% от теглото на компоста – т.е. за всеки тон пресен компост се секвестират дългосрочно между 60-150 кг еквивалент на въглероден диоксид. Предвид задължението за разделно събиране на биоотпадъците от бита от 31 декември 2023 г. И предвид огромния неуловен потенциал на органичните отпадъци в България, далеч по-далновидна стъпка от CCS би било влагането на средства и усилия за бързо внедряване на разделно събиране на биоотпадъци от домакинствата на територията на цялата страна, както и гарантиране на последващото им ефективно преработване до компост – включително насърчаване на компостиране на място с цел спестяване на емисии от транспорт. Тази политика ще има ползотворно въздействие и върху качеството на почвите у нас. Смятаме че съществуват далеч по-евтини и природно базирани начини за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, отколкото използването на CCS, CCU и BECCS.
 • Невъглеродни емисии. Не са взети предвид ключови за климата емисии като от изтичането на метан в атмосферата, силно потентен парников газ.
 • Неприемливо е в сценария за 2С, но и 1,5С да се прогнозират остатъчни емисии на ПГ от сорта на 20% и 10% и непълна декарбонизация на икономиката. Приоритетно трябва да се оползотвори потенциала за природни и неинвазивни начини за дългосрочно съхранение на въглероден диоксид като засаждане на нови гори, възстановяване на морски екосистеми. Залесяването, подобрено управление на горите, поглъщане на въглерод в почвата, торфища и управление на синия въглерод са примери за методи, които могат да увеличат биоразнообразието и функциите на екосистемите, заетостта и местния поминък, в зависимост от контекста. За разлика от това, залесяването или производството на култури за биомаса за BECCS или биовъглища, когато са недобре приложени, могат да имат неблагоприятни социално-икономически и екологични въздействия, включително върху биоразнообразието, продоволствената и водната сигурност, местния поминък и правата на коренното население, особено ако се прилагат в големи мащаби и когато собствеността върху земята е несигурна.

 

Заключение:

Стратегията трябва да отразява новите ангажименти на страната ни в областта на климата, засилени с пакета “Fit For 55”. След актуализация в тази посока, включително с отразяване на енергийното моделиране в рамките на Комисията за енергиен преход, следва да се направи ново обществено обсъждане в коректни срокове и с предоставяне на нужната (допълнителна) информация за резултатите и допусканията от използвания модел. 

С уважение,

Екип “Енергия и климат” 

Екологично сдружение “За Земята”

 

 

 

 

Публикацията е част от LIFE проектът „Заедно За 1,5“, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Повече за проекта

Официална страница на проекта

,

Време е нарушителите да поемат отговорност! „За Земята“ подкрепя протеста на гражданите в Гълъбово за чиста околна среда

Екологично сдружение за „За Земята“ подкрепя протеста на жителите на гр. Гълъбово и региона срещу продължаващото замърсяване от ТЕЦ „Брикел“, който ще се проведе пред сградата на индустриалното предприятие във вторник, 13 септември, от 18:00 ч. 

„Време е нарушителите да поемат отговорност и е похвално, че местните хора се изправят срещу феодалната зависимост и очевидното замърсяване от страна на централата. Хората от града дишат буквално сажди, които се ръсят непрестанно и попадат в дробовете, водата и храната им. ТЕЦ „Брикел“ обещава многократно, че ще решат проблема, но резултатът от десетки години е нула.“, казва Румяна Боянова, координатор местни общности в „За Земята“.

Централата на въглища е нарицателно за замърсяване на въздуха и околната среда в България. Системните нарушения, свързани със замърсяване на въздуха и водата на река Сазлийка и язовир Розов кладенец, изгаряне на горива, които не са включени в разрешителното за работа като биомаса и гориво от отпадъци – RDF, нарушаване на правилата за безопасност, водят до  многократни глоби, но от страна на централата няма промяна. 

Инсталацията на ТЕЦ „Брикел“ е амортизирана, технически и морално остаряла, за което говорят честите аварии. Състоянието на сградата и съоръженията е главната причина, поради която в атмосферата се отделят неорганизирани емисии. По разказ на работници от предприятието, липсват обшивки на някои от котлите, както и необходими компоненти на системите за очистване на димните газове. В социалните мрежи и медиите циркулират стотици снимки черен дим, който излиза от ТЕЦ „Брикел“ — не само от комина, а от целия стар покрив на сградата или т.нар. котелен цех, а хората в региона се оплакват от миризмата и черните сажди, които попадат в дворовете, храната и водата им. 

Припомняме, че Съдът на Европейския съюз осъди България за превишаване на нормите за серен диоксид в Югоизточния регион, където попада и Гълъбово. В решението е записано, че България е извършила нарушение на правото на ЕС, защото не гарантира чист въздух на хората. Със сигурност дял в замърсяването има и ТЕЦ „Брикел“. Така централата на практика се превръща в проблем за всички българи. В същото време ръководството на предприятието, свързвано с бизнесмена Христо Ковачки, не показва воля да промени това. 

„Вместо да говорим как хората в региона активно се включат в Зеления преход чрез улеснен достъп до енергоспестяващи мерки и възобновяема енергия за собствено ползване в домовете им, а защо не и топлофикация на ВЕИ, ние се борим с динозаври от минала епоха. Крайно време е едно съоръжение в абсурдно състояние, потвърдено на място лично от премиер и вицепремиер на Република България, да спре да замърсява. Да видим на практика, че законът в България да започне да защитава и правата на обикновените граждани.“, коментира Радостина Славкова, координатор на кампания Климат и енергия в „За Земята“.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли [48.81 KB]

 

Position of EA “Za Zemiata” on the approved by the EC version of the “National Recovery and Resilience Plan”

With National Recovery and Resilience Plan (NRRP), the green energy transition in Bulgaria really started. In the Bulgarian plan, approximately 60% of the funds will go to support the green transition, probably the highest figure for the EU, due to the delayed finalization of the plan.

We take some credit for greening the plan, addressing numerous points of contention in our detailed opinions and in meetings with represenativs of the caretaker government.

The NRRP has been significantly improved, though there is still room for improvement, which can be smoothed out in the implementation and with the help of citizen monitoring. Various representatives of civil society have proposed to create an independent monitoring committee to serve as a supervisory authority over the goals, tasks, planned reforms and deadlines specified in the recovery plan for Bulgaria. An independent monitoring committee is a must in any democratic country and we hope that this idea will be adopted soon.

The potential for energy savings in buildings, but also in industry, is still underdeveloped (verification of achieved energy savings is also lacking).

Energy efficiency + decentralized RES production + storage is the path to the energy independence of our country.
Green hydrogen is not a one-size-fits-all decarbonization solution, but a boutique one for certain carbon-intensive industries.

A stronger focus on climate change adaptation is necessary.

NRRP is a strategic document through which money is given against reforms – future payments depend on the implementation of energy reforms, not only on investment projects.

We find it positive that after many years of inactivity we now have an indicative end date for the use of coal. It is defined as „no later than 2038“, which we hope, thanks to the efforts of the envisaged Climate Neutrality Commission and Energy Transition Subcommittee and with the active participation of the civil sector, will be achieved even earlier – no later than 2030, as climate scientists insist.

A key stage is the expansion of the structure of the advisory board for the Green Deal and the formation of subcommittees, including such for energy transition, which will make the necessary scenarios and modeling to confirm or shift the end date.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Становище по Териториалните планове за справедлив преход

Коментари на „За Земята“ от първата обществена консултация  по Териториалните планове за справедлив преход в периода 2 – 16 август, по-късно удължен до 23 август 2022 г.

Становището ни разглежда Проектите за Териториални планове за справедлив преход (ТПСП) с хоризонт до 2030 г. на допустимите за България – Стара Загора, Кюстендил и Перник, задаващи посоката на бъдещите инвестиции по Фонда за справедлив енергиен преход (ФСП). ФСП предоставя целева подкрепа за смекчаване на неблагоприятните последици от климатичния / енергийния преход чрез подпомагане за най-засегнатите територии и работници и да се насърчи балансиран социално-икономически преход. Макар настоящите планове да са разработени от Министерство на енергетиката, ФСП ще се управлява в България от Министерството на регионалното развитие, в рамките на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. като настояваме в бъдещия Комитет за наблюдение на ПРР да има балансирано гражданско участие.

Към днешна дата е изключително важно да не се допускат допълнителни забавяния по процеса на финализиране, договаряне и започване на изпълнение на проектите за декарбонизация и иновации от териториалните планове, които ще доведат и до заетост с по-висока добавена стойност и заплащане за въглищните общности в преход.

Снимка: Ana Kuzmanić
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

,

Становище на Екологично сдружение „За Земята” и „WWF – България“ относно социалния климатичен фонд

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Petar Stoyanov
,

Становище по Наредба за Зони с ниски емисии на Столична община

На 16 юни Столична община (СО) обяви обществена консултация по свой проект за Наредба за създаване на зони с ниски емисии (ЗНЕ) на вредни вещества и намаляване на източниците на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината. Консултацията приключи на 18.07.

За Земята участвахме активно и в Програмния съвет на СО към Програмата за качество на въздуха, предхождащ обществената консултация. Още в рамките на неговата работа изразихме негативни позиции, както към съдържанието, така и към процеса на създаването на Наредбата и включените в нея Зони с ниски емисии за транспорт, включително с две становища в рамките на съвета.

Според нас предложените зони са неамбициозни, недобре обосновани и изработени без широк обществен дебат. В този им вид За Земята не подкрепя въвеждането на ЗНЕ и призовава за отлагане на планираното ѝ за 21 юли приемане от Столичен Общински Съвет до есента, като Общината използва времето до тогава за реално консултиране с гражданите и отстраняване на слабостите в настоящото предложение. Вижте подробности в нашето Становище.

,

Становище на За Земята по финалния и одобрен от ЕК Национален план за възстановяване и устойчивост

***Please scroll down for the English version of Za Zemiata’s position on the final and approved by the European Commission version of the Bulgarian Recovery and Resilience Plan (NRRP), as of 6th April 2022.***

Настоящите коментари са върху версия 1.5 на НПВУ от 06.04.2022 г. – финалната и одобрена от Европейската комисия версия на българския план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

 

С НПВУ може да се каже, че реално стартира зеленият енергиен преход в България. В българския план приблизително 60% от средствата ще отидат в подкрепа на зеления преход, вероятно най-високата стойност за ЕС, обусловена от забавеното финализиране на плана.

Позволяваме си да припишем известни кредити по позеленяването на плана, обръщайки внимание на многобройни спорни моменти в детайлните ни становища и на срещи с представители на служебното правителство.

НПВУ е значително подобрен, има още поле за подобрения, които могат да се изгладят при изпълнението, и с помощта на граждански мониторинг. Различни представители на гражданското общество предложихме да се създаде независим мониторингов комитет, който да служи като надзорен орган върху целите, задачите, планираните реформи и сроковете, посочени в плана за възстановяване на България. Независим комитет за наблюдение е задължителен във всяка демократична страна и се надяваме, че тази идея ще бъде възприета скоро.

Потенциалът за енергийни спестявания в сградите, но и индустрията, е все още слабо развит (липсва и верификация на постигнатите енергийни спестявания).

Енергийна ефективност + децентрализирано ВЕИ производство + съхранение е пътят към енергийната независимост на страната ни.

Зеленият водород не е универсално решение за декарбонизация, а бутиково за определени въглеродо-интензивни индустрии.

Необходим е по-сериозен фокус върху адаптацията спрямо климатичните промени.

НПВУ е стратегически документ, чрез който се дават пари срещу реформи – от изпълнението на енергийните реформи, не само на инвестиционните проекти, зависят бъдещите плащания.

Положително е, че след многогодишно бездействие вече имаме индикативна крайна дата за използване на въглища. Тя е определена като „не по-късно от 2038 г.“, която се надяваме, благодарение на усилията на предвидената Комисия за климатична неутралност и подкомисия за Енергиен преход и с активното участие на гражданския сектор, да бъде постигната дори по-рано – не по-късно от 2030 г., както настояват учените климатолози.

Ключов етап е разширяването на структурата на консултативния съвет за Зелената сделка и формиране на подкомисии, вкл. за енергиен преход, която ще направи нужните сценарии и моделирания, за потвърждение или изместване на крайната дата.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

,

Territorial Just Transition Plans – an opportunity for rapid and sustainable energy transition of coal regions

Todor Todorov
Energy and Climate Team, Za Zemiata

Bulgarian version

Undoubtedly, the Territorial Just Transition Plans (TJTPs) of coal regions are essential for their decarbonisation and green energy transition. In Bulgaria, EU funding is foreseen for the TJTPs of the regions of Stara Zagora, Pernik and Kyustendil. Over the years, we have become convinced that just having a solid budget is not enough and may even have a questionable effect. We have seen the financing of unprofitable or ill-conceived projects, just to utilise the money on paper, and we have seen a lack of vision, the thriving of non-market and even corrupt practices.

Good planning is at the core. However, delay in regional plans by the administration has an objective reason – the long delay of the National Recovery and Sustainability Plan (NRSP) on which 3 successive governments have worked. The transition plans of the coal regions are directly linked to the Bulgarian NRSP and could not have been prepared before its approval by the European Commission (EC), which happened only in April this year. According to some energy experts, the lack of an updated energy strategy is also an obstacle to work on the territorial plans, but in our view no energy strategy would have anticipated the huge spike in energy prices in Europe since last autumn, as well as the brutal aggression of the Putin regime against Ukraine.

Now, however, the government must step up and submit the territorial plans for public consultation. The price shock of energy produced from gas and coal has shown us once again that, by relying on fossil fuels, we are putting the economy not only in a position of uncertainty and dependence on unpredictable markets, but also under the influence of political and economic interests over which we have no control.

In our view, the government should approach the TJTPs with a vision to make an energy, economic and social transition in coal regions and with the intent to preserve and enhance the incomes of people employed in the sector, and improve their quality of life as well as their working environment. This would make it possible to quantify the socio-economic losses that the Just Transition Fund is intended compensate.

To ensure more secure and sustainable energy at affordable prices, the focus should be on energy efficiency, diversification of energy supply and accelerated deployment of renewable energy to replace fossil fuels in homes, industry and electricity generation. Our main recommendations to the Government in its work on the territorial plans focus on the need for specificity of measures and for an individualised approach:

– To focus on proposing concrete projects, supported by all stakeholders – we are past the point of general guidelines;

– To be guided by the foreseen decarbonisation of the energy sector by achieving a 40% reduction in carbon emissions from electricity generation by 2026 (compared to 2019 levels), which should also be sealed in a regulatory framework as soon as possible;

    – To apply a differentiated approach, because the three regions exist in very different economic and social conditions – Bobov Dol is in a serious social and economic crisis, Pernik is close to Sofia, which has a good impact on development prospects, and Stara Zagora is one of the regions with the highest average wages. In this regard, it is good to point out the sectors that have development potential;

    – To start with a clear outline of the initial situation in the regions – the number of direct and indirect jobs, as well as the competence profile of those people for whom alternative employment will be sought;

    – To invest in the training of personnel for environmentally friendly industries, including the energy sector – installation of renewable energy and other energy saving measures. Educational institutions at the high school level and higher education in the regions still focus on the dying coal industry;

    – To have concrete measures and a timetable with clear deadlines for closing coal plants and mines. They need not be record-breakingly short, but they should be stated and defended with specific projects and alternatives, both for employment and for alternative renewable energy capacity and storage, tailored to local geography. In our view, economic logic will not allow a large share of coal in the energy mix after 2030;

    – To have a scientific rationale for the timetable and interim targets to be linked to the energy modelling to be done by the NAP Energy Transition Commission and the expanded Green Deal Implementation Advisory Board;

    – To set out measures to move towards 100% renewable electricity and heat generation.

According to our observations and analyses, all three regions, to varying degrees, have a significant share of urbanized and damaged land. We recommend the introduction of zones dedicated to the development of renewable energy, with shortened and simplified permitting processes in areas with lower environmental risks, as we believe they have a significant proportion of urbanised and damaged land on which this potential can be realised. The implementation of such projects will help to rapidly convert these damaged sites into useful areas for renewable energy development as well as clean and high value-added jobs.

The evaluation criteria should look for the following project characteristics:

     – Projects supporting the decentralisation of electricity generation;

    – Aiming at the recultivation of land damaged by coal mining, which preserves some jobs and generates renewable energy (provided, however, that no European funds are used for recultivation, but those from coal operators’ recultivation funds);

    – Supporting energy efficiency improvements in buildings and infrastructure. They usually also create a large number of jobs with attractive pay;

    – Ensuring access to renewable energy for individual households and the establishment of energy cooperatives, including such with the participation of municipalities, coal workers, energy poor households;

    – Circular economy projects, including measures aimed at increasing resource efficiency in parallel with achieving zero emission measures;

    – Supporting investments in the establishment of R&D enterprises, in the production and recycling of heat pumps, solar and photovoltaic panels, small wind turbines, and passive energy efficiency materials with an emphasis on the use of low-carbon primary resources (e.g. insulation from natural materials);

    – the heating company in Pernik – TPP „Republic“ should entirely transition to renewable energy. This would be a very successful project and a good example for the whole country. According to our analyses, Pernik region could be a leader in the country in terms of successful and environmentally friendly energy transition. The proximity to Sofia, the small number of people employed in the coal sector and the low unemployment are extant prerequisites for Pernik to become a leading region on the way to decarbonisation and meeting the Green Deal targets;

    – We do not recommend giving grants to businesses, but to ease the procedures for the implementation of their projects when they are in line with nature conservation and environmental requirements. Renewable energy industries and technologies have long had no need for subsidies and are implemented on a market basis.

Waste incineration should not receive support, given that this activity belongs to the lower levels of the waste management hierarchy within the circular economy. It is not only the incineration of imported waste, but also of domestic waste, that poses risks to human health and the environment. It is in sharp conflict with the principles of the Green Deal because it wastes a valuable resource and generates more and more waste. It is resource efficiency that should be the main criterion for projects funded under regional plans. They should contribute to the transition to a sustainable, climate-neutral circular economy and the country’s energy independence.

Позиция на За Земята по новопредложенията в Директивата за енергийни характеристики на сградите

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Изтегли

POSITION PAPER on the revision of the Ambient Air Quality Directives

POSITION PAPER of environmental, health, children’s, women’s organisations and citizens’ groups in response to the public consultation ending 16.12.2021 on the revision of the Ambient Air Quality Directives (2008/50/EC – “the Directive” and 2004/107/EC)

We the undersigned 15 organisations and citizens’ groups from Bulgaria submit the following position paper in response to the public consultation on the revision of the Ambient Air Quality Directives (AAQDs) and in support of the efforts of the environmental umbrella NGOs in Brussels.

Air pollution is not only the number one environmental health risk in the 41 European countries with an estimated 440 000 premature deaths in 2019, but one of the leading environmental and health problems 1 in Bulgaria as well. With around 12 000 premature deaths relative to its smaller population Bulgaria is among the countries in the European Union suffering the most from air pollution. Air pollution causes both chronic and serious diseases such as asthma, cardiovascular problems and lung cancer.

Bulgaria is behind in meeting the current EU air quality standards and is still breaching the limit values for certain pollutants such as PM10, PM2.5, SO2 and NO2. As a result there has been a ruling from 2017 of the Court of Justice of the European Union on breaching PM10 limits and several pending infringements, including one on insufficient enforcement of the 2017 CJEU decision. Clearly Bulgaria has problems in implementing the clean air legislation since many of these limits had to be respected a decade ago.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download