Помните ли, че Столична община беше осъдена да вземе мерки по отношение на замърсения въздух на София? Е, и последният срок за действие по този въпрос, посочен в съдебното решение на Софийски градски съд, изтече на 25 ноември 2022 г. За съжаление, повечето мерки, които съдебната институция записа като задължителни за изпълнение, не са постигнати. Юристи коментират, че това дава право на гражданите на града и всички засегнати да потърсят по легален път обезщетения от общината за причинените им вреди при всяко превишение на нормите от тук нататък, без да трябва да доказват, че Столична община е виновна за превишенията. 

Да припомним

В края на 2021 г. Столична община бе осъдена заради неправомерното си бездействие по отношение на задълженията ѝза управление и контрол на дейностите по качеството на атмосферния въздух на столичния град. Колективният иск бе заведен от  За Земята, Център за независим живот, Асоциация Диабет тип 2, Спаси София, както и адвокатите Димо Господинов, Александър Коджабашев, Иван Велов и Христо Христев. 

След проточило се над 4 години дело съдът прие, че общината с действията и бездействията си е допуснала наднормени емисии на фини прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), което е довело до риск за здравето на гражданите. 

Не само това, но и съдът установи, че замърсяването продължава, поради което осъжда Столична община в срок до 12 месеца да предприеме ефективни мерки за отстраняване на проблема. Този срок изтече на 25 ноември 2022 г. 

Почти нулев напредък

Столична община не постигна почти нищо за една година. Общинските власти със сигурност не успяха да се справят с повечето от разпорежданията на съда. В това число:

  • Не бяха приети правила, съгласно които, при определени от общината условия, да се предвижда въвеждане на всяка една от мерките за въвеждане на Зони с ниски емисии, съгласно чл. 28а ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ), заедно или поотделно;
  • Не бе изградена  цялостна свързана велосипедна мрежа, която да позволява лесно и безопасно придвижване между отделните квартали;
  • Не бе осъществен анализ на възможностите за изграждане на паркове в териториите с наднормено замърсяване и/ или зелени стени;
  • Не бе осъществен анализ по какъв начин градското планиране влияе на качеството на атмосферния въздух. СО следваше да използва резултатите от анализа при изготвянето на нов Общ устройствен план (респективно да измени съществуващия), така  че да се осигури подходящ микроклимат, който да гарантира движение на въздушните маси и внасяне на чист въздух над града. 

В публичното пространство липсва информация и дали са осъществени по някакъв начин две от другите мерки по съдебното решение, а именно: дали е направена оценка на предприетите до момента мерки в сектор транспорт и дали е извършен анализ на възможностите за изграждане на етажни паркинги в жилищните и търговските зони и увеличаване на наличните буферни паркинги. За Земята изпрати запитване към Столична община, на което очакваме отговор. 

Единствената от многото мерки, по която е сигурно, че има някакво реално действие от страна на Столична община, е въвеждането на стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за отопление.

Липсва информация и дали е постигнат напредък по много от привременните мерки, предхождащи делото, за които съдът прие, че не следва да бъдат отменяни или изменяни. Те касаят честотата, графика, достъпа до информация и отчетността за миенето на улиците,  управлението на отпадъците и др. Общината все така и не предостави изисквания в хода на делото план за изграждане на велоалеи на подопечната ѝ територия, включително и от крайните квартали към централната градска част.

Припомняме също така, че все още след редица необясними отлагания, все още няма прието решение за въвеждане на зони с ниски емисии (ЗНЕ) в София. Според изтеклата в пресата информация се планира крайно недостатъчните мерки по ЗНЕ да бъдат въведени чак през декември 2023 г. , след планираните местни избори. 

 

Гражданите могат да търсят обезщетение от общината

„Неизпълнението на съдебното решение по колективния иск за мерките за чистота на въздуха разкрива за пореден път чувството за безнаказаност на бюрократичната машина и ръководството на Столична община“ –  заяви Ивайло Попов, координатор екип „Въздух“ в За Земята. –  „Как можем да очакваме гражданите да спазват правилата и София да се превърне в по-европейски град, ако общинската администрация демонстрира, че легитимните предписания на българския съд сякаш нямат задължителен характер, дори когато става въпрос за здравето и живота на хиляди граждани?“

В създалата се ситуация гражданите на София са в пълното си право да поискат конкретна компенсация за липсата на действие от страна на общинските власти при последващи превишения на нормите за замърсяване на въздуха в града, коментират юристи. 

„С решението си от 8-ми ноември 2021-ва, Софийски градски съд постановява, че Столична община е длъжна в 12 месечен срок да предприеме такива действия, с които да преустанови превишаването на максимално допустимите 35 дни годишно с наднормено замърсяване на въздуха с ФПЧ10. Този срок започна да тече с влизане в сила на решението – на 25-ти ноември 2021 г. и след неговото изтичане Общината носи безусловно правна отговорност пред всеки жител на София за всяко превишаване на съответните норми“ – казва Димо Господинов, Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ – „След изминаването на тази 1 година, всеки жител на София може да извади просто решението по колективния иск и да си търси обезщетението, без да доказва нищо друго освен факта, че нарушението продължава, както и размера на своите вреди.“

by