За свързани, удобни и безопасни велоалеи в София

Подкрепи исканията:


До момента исканията са подкрепени от 5673 граждани. 

На вниманието на:

Кмета на Столична община

Столичен общински съвет

Градът ни се задъхва от автомобили. Те доминират трафика, затрудняват нормалната работа на наземния градски транспорт, заемат голяма част от ограничените обществени площи за нужната за придвижването им инфраструктура и за места за паркиране. Политици, граждани, учени, експерти, както и богатият международен опит посочват, че масовият велосипеден транспорт е работеща алтернатива за намаляване на замърсяващия по редица начини автомобилен трафик и за създаване на по-добра среда за живеене в градовете. 

Обещанията за велосипедна инфраструктура в София обаче остават само на думи. Карането на велосипед в столицата на България на много места в момента е изключително трудно и опасно. Дори там, където вече са налице велосипедни ленти или алеи, движението по тях е съпроводено с безброй предизвикателства и препятствия. Тези проблеми са напълно решими, стига да има политическата воля за истинска промяна. 

Недостатъците могат да бъдат отстранени с конкретна, целенасочена работа за развитие на велосипедния транспорт, като основа за това е добрата велосипедна инфраструктура. Велосипедната инфраструктура е с много по-ниска себестойност от тази за автомобили, така че и бюджетът няма как да е извинение.

Настояваме за конкретни планове и последователна работа по следните шест направления за предстоящите 5 години (до края на 2028):

  1. Изграждане на велосипедни алеи, велосипедни ленти и успокоени зони съгласно утвърдените нормативни изисквания и добрата европейска практика. Велосипедната инфраструктура да се увеличи значително, за да се свържат кварталите и центъра на града.
  2. Спешно обезопасяване на кръстовища с вече изградена велосипедна инфраструктура.
  3. Преразглеждане и привеждане в съответствие с изискванията за безопасност на велосипедните ленти.
  4. Поддръжка на велосипедната инфраструктура в състояние годно за безопасно и комфортно движение с велосипед. 
  5. Осигуряване на достъп с велосипед до градски паркове и места за отдих в близост до града.
  6. Мащабно изграждане на велосипедни паркинги. 

Прочетете още защо всяко от исканията е належащо и кои са най-критичните места в София, където е нужна спешна намеса.

Резултатите от инициативата ще бъдат представени на новия кмет и общински съвет на София.

Искаме свързани, удобни и безопасни велоалеи в София сега!