ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

относно защитата на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679,

относно разпространяване на информационен бюлетин на   ЕС За Земята

 

В съответствие с Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, с настоящия Информационен лист Ви предоставяме информация касаеща обработването на Вашите лични данни при разпространяването на електронния бюлетин на ЕС За Земята.

Моля, запознайте се внимателно със съдържанието на настоящият информационен лист! 

При въпроси, не се колебайте да се обърнете към съответните лица чрез посочените по-долу методи за връзка.  

 

 

 • Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кой е на личните ми данни? 

 

Aдминистратор на личните данни е Сдружение „Екологично Сдружение За Земята“ 

  • Седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. Кръстьо Сарафов № 24, ет.1, ЕИК 122025053
  • Телефон за контакт: +359 2 943 11 23

Наричан по-долу в този документ „За Земята“.

 

 

 • С каква цел и на какво основание За Земята обработва личните Ви данни? 

 

За Земята обработва личните Ви данни на основание Вашето изрично съгласие, с цел осъществяване на комуникация между Вас и За Земята чрез нашия електронен бюлетин.

 

 

 • Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни? 

 

Обработваните данни се предоставят само на по-долу споменатите получатели след предоставени гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки съответстващи на изискванията на българското и европейското законодателство.

 

За Земята би могла да предоставя лични данни в конкретни случаи на:

 • държавни и общински органи с цел изпълнение на законите на страната или при изпълнение на законно издадени заповеди и искания за съдействие;
 • доставчици на IT услуги във връзка с разпращане на бюлетина и поддържане на системите, чрез които се осъществява разпращането;
 • доставчици на услуги по съхранение на информация (електронна поща и клауд услуги), както и по поддръжка на софтуерните системи на Сдружението;
 • адвокати, адвокатски дружества и юридически консултанти, с цел изясняване на въпроси от трудово, социално и друго правно естество, възникнали в хода на изпълнение на задълженията на администратора.

 

 

 • За какъв период се обработват личните ми данни? 

 

Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалното основание (или цел) за обработването им.

 

 

 • Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране? 

 

За Земята не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.

 

 

 • Има ли намерение За Земята да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация? 

 

За Земята не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани.

 

 1. Какви права имам като ползвател на интернет страницата на ЕС За Земята? 

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на:

 • Информираност и достъп до личните Ви данни – имате право да знаете какви Ваши лични данни обработва За Земята, както и право да поискате и да получите достъп до личните Ви данни, на удобен носител и в разбираем формат;
 • Коригиране – ако данните са неточни, можете да поискате същите да се редактират;
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) – след искане от Ваша страна, За Земята може да изтрие личните Ви данни, като това право би могло да бъде ограничено с оглед спазване на законови задължения за съхранение на информация или на база легитимен интерес от страна на За Земята. 
 • Ограничаване на обработването – доколкото това е възможно с оглед на конкретната ситуация и законовите изисквания;
 • Възражение спрямо обработването на Ваши лични данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако те се обработват въз основа на легитимния интерес на За Земята;
 • Право на защита по съдебен или административен ред – ако мислите, че правата Ви по Регламента са били нарушени, можете да подадете оплакване пред Комисията за защита на личните данни.

 

 

 • Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени? 

 

В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към За Земята, както и към Комисия за защита на личните данни: 

 

За Земята:

 

Лице за контакт: Ивайло Попов

Ел.поща: ipopov@zazemiata.org

тел: 02 943 11 23

адрес за кореспонденция: ЕС За Земята, гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. Кръстьо Сарафов № 24, ет.1

 

Комисия за защита на личните данни 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, 02/91-53-555,02/91-53-519

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg