Зоните с ниски емисии (ЗНЕ) по отношение на транспорта, предлагани от Столична община, които ще са в сила само в част от годината, ще допринесат минимално за качеството на атмосферния въздух. Ефектът ще е толкова малък, че трудно може да се разграничи от потенциалната естествена подмяна на стари и изхабени МПС от страна на домакинствата и бизнеса в условия на успоредно нарастване на привлекателността на алтернативни начини и средства за придвижване. Това показват данните от специален експертен доклад по темата, изготвен по поръчка на Екологично сдружение „За Земята“. В същото време значително намаляване на емисиите на основни вредни вещества от транспорта с въвеждането на зони с ниски емисии в София е напълно постижимо, стига да се направи както трябва, показва проектиран алтернативен вариант на мярката.

Има по-добър вариант за зона с ниски емисии

В експертния доклад, наречен „Пространствено базирани сценарии за въвеждането на зони с ниски емисии в Столична община“ се проектира и пресмята алтернативен сценарий, с който столичния град би постигнал значително по-добър ефект. Специалистите съпоставят потенциалните ограничения в емисиите на азотни оксиди (NOx) и фини прахови частици (ФПЧ) в предложения от Столична община вид през лятото (който се различава минимално от финално приетия вариант) и тази от по-прецизното експертно предложение, съответно до 2026 и 2030 г. Изчислени са и варианти с допускане на намаляване на трафика в града с 20% във всеки от посочените случаи. 

Резултатите недвусмислено показват значително по-голямо ограничение на емисиите, както на NOx, така и на ФПЧ в по-прецизния вариант на експертите, наречен „За София“. Тази рамка отчита по-добре концентрацията на трафика, кварталите с неблагоприятни условия за проветряване и важните обществени дейности, свързани с повишено присъствие на автомобили. Също така взима под внимание свързаните социално-икономически и управленски предизвикателства, но и се насочва към най-същественото от тях – рисковете за здравето и продължителността на живота на гражданите на Столична община. Ускоряването на времевия обхват и разширяването на пространствения обхват на ограниченията несъмнено се свързват с по-добри очаквани постижения, които в крайна сметка могат да се изразят в повече здравословни и продуктивни години живот за жителите на София, се посочва в доклада. 

„Обхватът на ЗНЕ би следвало да се съобразява с транспортните направления генериращи по-големия дял емисии и по-общите условия на достъпност до заместващи начини и средства за придвижване, за да бъде мярката успешна“- посочва гл. ас. д-р Ангел Буров, водещият автор на докладa.

Намаляване на емисиите от транспорта по замърсители съгласно плана на Столична община (СО) и експертното предложение (За София). Видимо по-доброто пространствено и времево планиране води до по-съществени положителни резултати по отношение на замърсителите на въздуха от моторните превозни средства в града. Вижте повече графики в пълния доклад.

 

Истински видими ползи от ЗНЕ всъщност ще се появят, ако мярката постигне намаляване на трафика. Докладът на „За Земята“ изчислява какво би се случило, ако превозите с МПС намалеят с 20%. Наредбата на Столична община не предвижда дори близък до този ефект по собствените им изчисления. За да намалее трафика зоните трябва да са по-големи, за да не могат просто да бъдат заобикаляни и да се предложат повече и по-атрактивни алтернативи на придвижването с МПС.

„Ключово е много по-амбициозното прилагане на конкретни инвестиционни и реорганизационни мерки в близките 2 години и след това, които да насърчат много по-категорично активните, споделени и обществени начини на придвижване като по-евтини и чисти алтернативи в най-близко бъдеще“ – добавя още д-р Буров.

Намаляване на емисиите от транспорта по замърсители съгласно плана на Столична община (СО) и експертното предложение (За София) при допускане на мерки, водещи до 20% намаление в трафика за периода. Очакваният ефект върху емисиите е съществен. Изчисленията на СО към момента обаче не предвиждат подобен спад в автомобилното движение

 

Столична община ще ограничава колите, които не се движат

Проучването, на което се основават данните от доклада, показва че в София има официално регистрирани на хартия голям брой леки автомобили от категория Евро 0 (без Евро категория), Евро 1 и Евро 2 и аналогичните първа и втора екологична група. На практика обаче те не се движат толкова често. Вместо това се установява по-голямо значение на средните екологични групи, също и ролята на първата екологична група при дизеловите превозни средства. Последната е представена в движението около пазари и търговски улици, както и в райони на центъра считани за „джобове на бедност”, което може да се очаква и на други места в града.

В моделите и сценариите се отчита и голямото значение на тежкотоварните МПС, най-вече извън централните градски части и зони с ограничения на навлизането на такива, за които е особено важно да бъдат въведени съпоставими и дори по-стриктни ограничения. Товарните превозни средства са по-малко, но имат относително висок пробег спрямо останалите и освен, че изхвърлят също така повдигат повторно много повече емисии поради собственото им тегло, товара, който превозват и разстоянията, които изминават. Това има общ принос и върху фоновото  замърсяване в града и при определени условия ще продължи да се отразява на общите нива на замърсяване и в районите с ограничения в зависимост и от техния обхват.

По-точни данни и осигуряване на алтернативи

София се нуждае от по-добри данни, за да направи по-работеща ЗНЕ, категорични са експертите. Решението за налагане на зони с ограничения трябва да се базира на информация за интензивността на трафика, вида автомобили, техническото им състояние, реалните им емисии, реално изминатите разстояния в градска среда за година, активното присъствие на различните видове автомобили по характерни направления или през тесни места в града. Това е възможно само с по-цялостно и целенасочено сътрудничество между ръководството на Столична община, отделните ѝ направления и дирекции, специализираните държавни агенции, академичните и гражданските организации. 

Също така, ЗНЕ би следвало да взимат под внимание с общото местоположение и значимост на транспортните направления, наличието на алтернативни трасета, осигурено и възможно буферно паркиране и интермодални възли. Зоните с ниски емисии трябва да са съобразят с обществения транспорт и други алтернативни индивидуални или споделени средства за придвижване, както и с покупателната способност на различни обществени групи за придобиване на по-чисти моторни превозни средства.

Пълният текст на доклада, съдържащ много инфографики, може да намерите тук: https://www.zazemiata.org/resources/report-transport-lez-sofia/

by