Ако искате да спасите дърво, поставено под опасност от отсичане, на първо място трябва да знаете, че никой няма право да отсича дърво, без да притежава съответното разрешително – независимо дали то се намира в частен имот, или е публична собственост.

Обща информация

Всяко дърво има свой паспорт, както гласи Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност. Законово задължение на кмета е да съставя и актуализира публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Достъпът до този регистър се осъществява чрез заявление за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

Кои дървета подлежат на отсичане при общинска собственост?

Когато става въпрос за територията на общината, е важно да се отбележи, че съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система, която съществува за всяка община, на територията на конкретната община се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. Изключения са допустими при следните обстоятелства:

 • при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
 • при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
 • при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
 • при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им се допуска при доказана необходимост, след експертно становище.

Кои дървета подлежат на отсичане при частна собственост?

Когато става дума за отсичане на дърво в частна собственост, отново съществува процедура, която трябва да бъде изпълнена. Трябва да се получи писмено разрешение от кмета на общината. Искането се подава в деловодството на общината, като към него се прилагат:

 • документ за собственост, за правото да се строи в чужд поземлен имот и/или за притежавани други ограничени вещни права в поземления имот;
 • санитарна експертиза за състоянието на дървото; /съгласно чл. 63, ал.2 ЗУТ/
 • издадени и влезли в сила строителни книжа – в случаите, в които разрешението се изисква за нуждите на ново строителство;
 • предварително писмено разрешение на службите по изкуство и култура на общината – при искане за отсичане и изкореняване на дървета с историческо значение;
 • предварително писмено разрешение на службите на Министерството на околната среда и водите – при искане за отсичане на дървета, обявени за защитен природен обект;
 • екологична оценка или оценка въздействието върху околната среда за проекта за новия строеж – при искане за отсичане и изкореняване на 20 и повече дървета;
 • други документи спрямо конкретния случай.

Какво да направите, ако дървото, което предстои да отсекат, не отговаря на никое от посочените изисквания по-горе и имате съмнения за издаването на разрешение?

Ако отсичането на дървото не отговаря на изброените по-горе изисквания или пък имате информация, че се сече без да има съответното разрешително, то може да подадете сигнал на тел. 112 или писмено на сайта на съответната община – напр. Столична община: https://call.sofia.bg/bg/Signal/Create

При проверка от компетентните органи и установяване на нарушение се издава акт за установяване на административно нарушение. В ЗУТ е предвидена глоба от 1 000 до 5 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, на лице, което отсече или изкорени, разпореди или допусне да се отсече или изкорени дълготрайно декоративно дърво или дърво с историческо значение без предварително писмено разрешение на компетентните органи. Същият размер глоба е предвидена и за лице, което не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи.

В случай че все пак има въпросното разрешение от кмета на общината, представляващо по своята същност индивидуален административен акт, то може да бъде обжалвано пред съответния административен съд по местонахождението на имота.

Право на обезщетение

Все пак Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност предвижда за собственика право на обезщетение, което следва да бъде изплатено от лицето, поискало премахването на растителността.
Уредено е, че вредите, причинени в резултат на отсичане или окастряне на дърветата, се заплащат на собственика от юридическото или физическото лице, поискало тяхното премахване. А оценката на щетите се извършва от техническата служба на общината по Наредбата за базисните пазарни цени на трайните насаждения и Тарифата за обезщетения при причиняване на материални вреди на защитени природни обекти (ДВ, бр. 11 от 1981 г.) или съответната тарифа на общината.

Какво можете да направите, ако дървото вече е отсечено, но мислите, че се е случило неправомерно?

Може да се обърнете към контролния орган – Регионалната инспекция по околна среда и води във Вашата община. Чрез изпращане на заявление за достъп до обществена информация бихте могли да разберете дали документите, разрешаващи отсичането на дървото, са изрядни. Може да сигнализирате и на районната администрация, която да извърши проверка по случая.

by