Зелените облигации са дългов финансов инструмент, чието предназначение е да се набира паричен ресурс и финансира нови или съществуващи проекти, които имат позитивно въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Емитенти на този тип облигации биха могли да бъдат правителства, общини, банки, компании, наднационални институции. Като примери за проекти, финансирани чрез тях, могат да бъдат посочени проекти в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, екологичния транспорт, устойчивото управление на водните ресурси, отговорното управление на отпадъците, опазването на водните екосистеми, устойчивото земеделие и други.

 

Първите зелени облигации се счита, че датират от 2008г., когато след заявен интерес от шведски пенсионни фондове да инвестират в проекти за опазване на климата Световната банка емитира за първи път дългов финансов инструмент, чрез който се набира ресурс за подкрепа на проекти с фокус климатичните промени. През следващите години набирането на средства чрез зелени облигации на капиталовите пазари се ускорява и бележи експлозивен ръст през последните 5 години и все повече привлича вниманието на инвеститорите. След като през 2020г. бяха емитирани облигации в размер на 295 млрд. щ.д., към края на 2021г. обемът се очаква да нарасне до 480 млрд. щ.д. и да се удвои до 1 трлн. към края на 2023г. Потенциалът на зелените облигации е огромен, тъй като размерът им към края на 2021г. на фона на глобалния облигационен пазар е все още под 1%.

Какво прави една облигация зелена?

Към настоящия момент все още няма единна регулация, стандарт и легална дефиниция на понятието зелени облигации и принципите, които регулират емитирането на този вид дългов инструмент, са по-скоро благопожелателни, препоръчителни и доброволни, отколкото законово обвързващи. На практика голяма част от емитентите използват принципите, разработени от ICMA (International Capital Markets Association) и наречени Green Bond Principles. Това са принципи и насоки, изготвяни всяка година, които дефинират приемливото използване на средствата набрани от зелени облигации, процесът на избор и оценка на всеки зелен проект, управление и усвояване на финансовия ресурс и надлежно детайлно докладване от страна на емитента.

В началото на 2020г., веднага след сключването на т.нар. зелена сделка, Европейската Комисия анонсира създаването на зелен стандарт за облигациите в ЕС. Този стандарт е част от екшън план на ЕК още от 2018г. за финансиране на устойчивия растеж и се очаква да служи като доброволен златен стандарт за зелени бондове. Използването на стандарта ще позволи на държави и компании да набират по-лесно финансиране в големи мащаби за проекти за климатични промени и опазване на околната среда, и да защитава в същото време в максимална степен инвеститорите в тези инструменти. Стандартът ще използва детайлните дефиниции за зелени дейности разписани в Таксономията (класификация) на ЕС за да се определи какво се счита за зелена инвестиция. Нуждата от този стандарт идва на фона на бързорастящото емитиране на зелени облигации в ЕС, което през последните 5 години нараства над пет пъти и прави компаниите и държавите в съюза глобален лидер на този пазар с над 50% дял. Липсата до този момент на ясни дефиниции за зелени проекти, недостатъчната стандартизация и прозрачност създават несигурност и допълнителни разходи за емитенти и инвеститори. Зеленият стандарт ще осигури на емитентите на зелени облигации надежден и достоверен начин да демонстрират силната си отдаденост и ангажимент към околната среда. За инвеститорите стандартът ще им даде увереност, че техните инвестиции са зелени и устойчиви.

Кои са основните характеристики на зеления стандарт на ЕС за облигации:

  • Доброволен: стандартът има доброволен характер и включва унифицирани изисквания за всеки емитент, който иска да нарече своя бонд “европейски зелен бонд“.
  • Обвързан с Таксономията на ЕС: стандартът изисква всички емитенти да алокират 100% от средствата набрани чрез зелен бонд в икономически дейности, който попадат изцяло в Таксономията на ЕС.
  • Всеобхватен: стандартът е отворен към емитенти в и извън ЕС, включително частни компании, държави, финансови институции, наднационални институции.
  • Външен одит: Европейските зелени облигации ще бъдат проверявани от външни одитори, които ще гарантират, че облигациите са в съответствие със зеления стандарт и по-конкретно, че финансираните проекти и дейности са част от Таксономията. Външните одитори ще бъдат регистрирани и контролирани от ESMA (European Securities and Markets Authority) и към тях ще има определени стриктни изисквания за професионална класификация, транспарантност, избягване на конфликт на интереси.
  • Транспарантен (прозрачен): стандартът следва най-добрите практики за прозрачност и външен одит като способства за устойчивостта на инвестициите и защитата на инвеститорите. От емитентите се изискват подробни доклади преди и след емитиране на облигациите, които да включват конкретните цели на финансиране и въздействие върху околната среда, ясна алокация на похарчените средства.

През последните няколко години страните от ЦИЕ също решиха да се възползват от нарастващия интерес на инвеститорите към зелените облигации и успяха да наберат свеж ресурс за финансиране на проекти за опазване на климата и околната среда. Република България също би могла да се възползва от тази тенденция и да финансира зелени проекти чрез емитиране на зелени облигации. Процедурата по изготвяне на необходимата документация и избор на финансови институции-мениджъри по емисията е сходна на тази при предходно емитиране на еврооблигации. Програмата за емитиране на зелени бондове следва да е одобрена от парламента и като размер да е в рамките на заложения дълг в бюджета за съответната година. Процедурата отнема средно между 2-3 месеца.

Страни от ЦИЕ емитирали зелени облигации:

 

Емитент Валута Емитиран номинал Лихвен купон Дата на емитиране Дата на падеж
Полша EUR         1 000 000 000.00    1.125% 31.01.2018 07.08.2026
Полша EUR         1 500 000 000.00    1.000% 28.02.2019 07.03.2029
Полша EUR             500 000 000.00    2.000% 28.02.2019 08.03.2049
Унгария EUR         1 500 000 000.00    1.750% 02.06.2020 05.06.2035
Сърбия EUR         1 000 000 000.00    1.000% 16.09.2021 23.09.2028

 

Автор: Мартин Търпанов – инвестиционен консултант и експерт по дългови финансови инструменти с 15 години опит на световните пазари

   

 

by