Общи насоки за писане на становище относно новото комплексно разрешително на “Брикел“ ЕАД