English version of Za Zemiata’s report The hidden picture of carbon dioxide pollution: how data discrepancies benefit the power plants in the ‘Kovachki’ ring’ 

Пет централи, свързвани с консултанта Христо Ковачки, са спестили поне 74 691 047 евро за пет години като са редуцирали значително в докладите си данните за изхвърляните в атмосферата парникови газове. „Топлофикация – Перник“, „Топлофикация – Сливен“, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Марица 3“ АД са скрили общо 1 957 682 тона въглероден диоксид с различни технически способи под носа на отговорните институции. Това са заключенията на експертния доклад „Скритата картина на замърсяването с въглероден диоксид: как несъответствия в данните облагодетелстват топлоелектроцентралите от кръга „Ковачки“ направен по поръчка от Екологично сдружение „За Земята“.

Анализът излиза само ден, след като Европейската прокуратура обяви, че провежда мащабна акция за извършени измами за милиони евро, свързани с недеклариране на емисии на парникови газове.

Докладът обхваща годините между 2017г. и 2021 г. и използва единствено публично достъпни данни за използваните количества горива, емисионните фактори и емисиите на парникови газове на инсталациите. Забелязват се сериозни несъответствия, които биха могли да ни наведат на мисълта за институционален чадър над собствениците на централите. Докладът ще се използва от ЕС „За Земята“ като сигнал към институциите — Изпълнителна агенция по околна среда и Българска служба по акредитация.

Тецовете докладват различни данни на различните държавни органи и остава впечатлението, че липсва каквато и да било комуникация между тях, дори между отделите в рамките на една и съща институция —  Изпълнителната агенция по околна среда. В докладите за парникови газове, подавани към агенцията, тецовете докладват редуцирани количества използвани горива и въглероден диоксид, което намалява разходите им за въглеродни квоти — задължително условие за работа на замърсяващи производства като тецовете на въглища. В данните към Държавната комисия по водно и енергийно регулиране, от които зависи определянето на цената на електроенергията, присъства значително по-голямо количество горива.

Друг начин за „намаляване“ на емисиите е чрез докладване на емисионни фактори, които са прекалено ниски в сравнение с други площадки в България, както и в сравнение със признатите международни фактори за този вид гориво. Има случаи на докладвани данни за горива и топлопроизводство с коефициент на полезна дейност на инсталациите по-висок от 100 %. Това е технически неосъществимо и също води до докладване на по-ниски емисии от реалните. Например, ако се приеме за вярно докладвано от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД използвано количество биомаса за целите на годишния доклад по околна среда през 2021 г., ще се окаже, че КПД на котлите е 337 %.

„Попитахме компетентните институции дали са установени пропуски в докладите на тези централи и те ни информираха, че са наложени епизодични глоби за изгаряне на неразрешени горива в порядъка на няколко хиляди лева.  Предвид резултатите на изследването, направено въз основа на информацията, проверена от тези институции, това говори за много тежка форма на бездействие.“, коментира адвокат Регина Стоилова.

Спестяването на част от емисиите в подаваните от тецовете данни е невъзможно да се случи без съдействието на фирми-верификатори на емисиите. В случая това са ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД — за докладите до 2018 г. и Джи Ем Ай Верифай ЕООД — от 2018 г. нататък. Следите на истинските собственици на ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД се губят, тъй като дружеството е регистрирано с акции на приносител — т.е. истинският собственик е
неизвестен. Въпреки това Българската служба по акредитация, която следи за независимостта на фирмите-верификатори, е издала и поддържала в течение на повече от 10 години сертификат за акредитация на дружество с неясен собственик. ГРИЙН ЕНД ФЕЪР престава да бъде верификатор на инсталациите именно в годината в която сменя вида на регистрацията си – 2019 г.  За собствеността на верификационните органи и рекордно ниските емисии се говори и в доклада на „Грийнпийс“-България Осемте кръга на Въглищната империя на „Ковачки“.

Централите на въглища от кръга „Ковачки“ са известни със системните си нарушения, като превишават или изгарят горива, за които нямат разрешителни – биомаса и RDF. Например, в Топлофикация Сливен през 2021 г. количеството докладвана биомаса в доклада за парникови газове е 203 пъти по-високо от разрешеното. Централите са санкционирани за това, но „печалбите“ от нарушенията са по-високи, след като централите продължават да системно да нарушават разрешителните си.
Докато докладът показва значителни несъответствия в докладваните емисии, една от цитираните в него централи —  ТЕЦ „Бобов дол“ — дори настоява в публичното пространство, че е тръгнала по пътя на зеления преход и дори инициира платформата От кафяво към зелено — From Brown To Green. Но първенството в данните за недекларираните парникови емисии и въглеродни квоти говорят за съвсем различни намерения.

Бележки:

  1. Линк към доклада „Скритата картина на замърсяването с въглероден диоксид: как несъответствия в данните облагодетелстват топлоелектроцентралите от кръга „Ковачки
  2. Информация за верификационните органи в Осемте кръга на Въглищната империя на „Ковачки“, стр. 28 – 29
by