завод за изгаряне на отпадъци

„Проектът на завод за изгаряне на отпадъци в София трябва да бъде прекратен веднага. Той ще доведе до допълнително замърсяване на въздуха, икономически несъстоятелен е и противоречи на българското и европейското законодателство“. С това искане Гражданска инициатива „За чиста София без изгаряне на отпадъци“, подкрепени от „За Земята – достъп до правосъдие“  внесоха писмо в Парламентарната комисия по ревизия  [1], оглавявана от Мая Манолова. То ще бъде разгледано на заседание утре, сряда, 11 август, от 14:30 часа.

Заводът ще се намира на площадката на ТЕЦ София зад Централна гара и срокът за изграждането му е 2023 година. Цената му е 157 милиона евро, от които 77 млн. са безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Околна среда“, 67 млн. са заем от Европейската инвестиционна банка [2] и 10 млн. са собствен принос. Така наречената „инвестиция“ и всички огромни съпътстващи оперативни разходи, възлизащи на над 1 милиард лева, столичани ще изплащат около 30 години. Точно колкото е и технологичният живот на съоръжението.

Вече е избран и изпълнител на проекта. Това е строителна фирма „Микс-констръкшън“ в консорциум заедно с още три китайски и една турска фирма. Подозрения, че в града ще се внасят отпадъци от други населени места или дори от чужбина, будят заложените обеми за изгаряне, 180,000 т/годишно — те надхвърлят близо три пъти количеството произведен RDF в София.

Завод за изгаряне на отпадъци

„Има редица причини, които правят този проект много лоша идея за решението на проблема с отпадъците в София.“  Това споделя Емил Георгиев от гражданската инициатива и допълва. „При съществуващото вече замърсяване на въздуха в София, този завод само ще допринесе още повече за него“. 

Този завод за изгаряне на отпадъци ще нанесе огромни вреди.  Вреди не само на околната среда, но и на здравето на софиянци. Именно – възложителят, в случая Столична община, не е извършил обществени обсъждания с цялата засегната общественост; липсва оценка на въздействието по отношение генерираните опасни отпадъци; не е извършена оценка на здравния риск на населението; не е оценена опасността от очакваният кумулативен ефект със съществуващите изпускащи устройства; и също така и опастността от специфични нови замърсители. Такива са диоксини и фурани (ДиФ) и други, които ще се генерират от новата инсталация за оползотворяване на RDF отпадъци.

Писмото до Комисията по ревизия е поредна стъпка от дългогодишната борба на софиянци срещу завода. Частта „Разходи и ползи“ на проекта продължава да бъде засекретена, въпреки спечеленото дело от Екологично сдружение За Земята още през 2019 г. Столичният кмет Йорданка Фандъкова отказва да изпълни решение на Върховния административен съд. То задължава СО да я разсекрети и предостави на обществеността пълната информация по проекта. От 29 юли т.г. с влязло в сила ново съдебно решение и на Административния съд – София-град тече 14-дневен срок за предоставяне на публичен достъп до тази информация. 

Съдебното решение заключва:

„…общественият интерес от разкриването на информацията, какъвто в случая безспорно е налице, се ползва с приоритет пред частните интереси на засегнатите от разкриването й частни субекти”. [2]

В писмото се казва още и какво е решението за справяне с отпадъците в София. Това са по-добра организация, разделно събиране и оползотворяване. За съжаление Столична община не поема отговорност за осъвременяване на подхода към отпадъците. Оставила е съществуващата система за сметоизвозване на самотек. За сравнение — една община като Габрово реализира проект след проект за разделно събиране и оползотворяване, с амбицията скоро да въведе индивидуално сметосъбиране и в жилищните кооперации.“, коментира Десислава Стоянова от  „За Земята“. 

Бележки:

  1. Комисия по ревизия за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства. Такива от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. 
  2. Решение на СОС от 17.05.2018 г.
  3. „Безспорно кандидатстването по ОПОС 2014-2020 с проект, касаещ оползотворяването на RDF отпадък, при който на Столична община ще бъде предоставен заем от ЕИБ за осигуряване на собствения принос по проекта, засяга обществеността в два аспекта. От една страна, гражданите имат право да знаят по какъв начин ще се извършва самото оползотворяване на RDF отпадъка.  От друга – какви точно са финансовите параметри на проекта, тъй като той частично се финансира и от Столична община /чрез заем от ЕИБ/. Във връзка с което, общината следва да поеме дългосрочен общински дълг, т.е. ще се разходват публични средства. В същия смисъл са и указания на съда в отменителното решение, макар да касаят приложението на общия ЗДОИ. Но както по ЗООС, така и по ЗДОИ, общественият интерес от разкриването на информацията, какъвто в случая безспорно е налице. Той се ползва с приоритет пред частните интереси на засегнатите от разкриването й частни субекти. Указанията на съда са били, че такъв интерес е налице, което предполага предоставяне на информацията.“ РЕШЕНИЕ No 5019, гр. София, 29.07.2021 г. Административен съд — София-град. 
by